Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

Vita ile Virginia, Virginia Woolf’un Aşkını Anlatıyor

Ede­bi­yatta moder­niz­min en değerli öncü­le­rin­den romancı, eleş­tir­men, üstün bir ente­lek­tüel ve femi­nist olan Vir­gi­nia Woolf’un biyog­ra­fik filmi için kol­lar sıvandı. Woolf’un sos­ye­tik yazar Vita Sack­ville-West ile yaşa­dığı iliş­kiyi anla­ta­cak Vita and Vir­gi­nia fil­mi­nin duyu­rusu geç­ti­ği­miz yıl yapıl­mıştı. Artık baş­rol­ler de belli oldu. Amerika’nın sanat ve eğlence der­gisi Variety’nin habe­rine göre filmde Vir­gi­nia Woolf’u Eva Green, Vita […]

Enstrümantal Versiyonlarını Dinlemeniz Gereken 14 Popüler Şarkı

“Ben hiç olma­sam keman olur­dum” diyor Barış Bıçakçı bir şiirinde. Viyo­lon­sel, piyano ve kema­nın muaz­zam uyumu, son derece diji­tal melo­di­lerle din­le­di­ği­miz şar­kı­ları bir anda şiir­sel­leş­ti­ri­yor. Lis­tede bu işte oldukça başa­rılı isim­ler var. Örne­ğin Daniel Jang, Blo­orklyn Duo ve Cos­tan­tino Carrara’nın diğer çalış­ma­la­rına da bak­mayı ihmal etme­yin. Din­ler­ken artık şar­kı­lar­daki enst­rü­man­ları duy­makta ne kadar güç­lük çek­ti­ği­mizi, […]

Kış Uykusu Filminden 10 Alıntı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi, ken­di­sine Can­nes Film Festivali’nde Altın Pal­miye ödü­lünü getir­mişti. Oldukça beğeni ve övgü alan film insan psi­ko­lo­ji­sini, ente­lek­tü­el­lik ve bur­ju­va­ziyi, sınıf far­kını, küçük yaşam­la­rın kesiş­tiği farklı nok­ta­ları usta oyun­cu­luk­larla ser­gi­li­yor. Çekim­le­ri­nin Kapadokya’da yapıl­dığı, oyuncu kad­ro­sunda Haluk Bil­gi­ner, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Ayberk Pek­can ve Ser­hat Kılıç gibi […]

Dünyada İz Bırakmış 101 Kadın Sanatçı

Dün­ya­daki kadın sanat­çı­la­rın kaçını bili­yor­su­nuz? Sanatla az çok ilgisi olan her­hangi biri bile, Frida Kahlo’yu bilir, değil mi? Biraz daha ilgiy­se­niz, Geor­gia O’Keeffe ismini hatır­la­makta zor­lan­maz­sı­nız. Hatta eğer şans­lıy­sa­nız, muh­te­me­len dün­ya­nın en çok bili­nen sanat­çı­la­rın­dan biri Yayoi Kasuma’yı da tanı­yor­su­nuz­dur. Peki başka? Eğer aklı­nıza yüz­lerce erkek sanatçı geli­yorsa merak etme­yin, yal­nız değil­si­niz. Her­hangi bir güzel […]

Murakami'nin yeni romanı çıktı: Killing Commendatore

Murakami’nin 2016’nın son ayla­rında duyu­rusu yapı­lan ama konusu sır gibi sak­la­nan yeni romanı Kis­hi­dancho Goroshi (Kil­ling Com­men­da­tore) 24 Şubat’ta çıktı. Japonya’nın en ünlü yazarı Mura­kami, Renk­siz Tsu­kuru Tazaki’nin Hac Yıl­ları roma­nın­dan dört yıl, üç cilt yayım­la­nan 1Q84’ten ise 7 yıl sonra ilk kez uzun bir roman yayım­lı­yor. Bu süreçte başka kısa öykü ve roman­lar yazan Murakami’nin bu […]

Sinema Tarihindeki Kötü Rüyadan Uyanma Sahneleri

2,5 daki­ka­nın altın­daki bu kısa film, sinema tari­hi­nin 89 fil­min­den, “kötü bir rüya­dan uyanma” sah­ne­le­rini bir araya geti­ri­yor. Kova­la­nı­yor­su­nuz, boğu­lu­yor­su­nuz, labi­rent gibi bir yerde kay­bol­muş­su­nuz, orma­nın içine doğru koşu­yor­su­nuz. Peşi­nizde bir aslan var. Peşi­nizde bir ayı var. Peşi­nizde iki ayı var. Uçu­rum­dan düşü­yor­su­nuz. Araba çar­pı­yor. Araba size çarp­mak üzere. Boğa­zı­nızı sıkı­yor biri. Yum­ruk atı­yor. Duvar­lar […]

Distopyalar Amazon'un çok satanlar listesinde başı çekiyor

1984, Hay­van Çift­liği, Damız­lık Kızın Öyküsü… Peki niçin? Denis Gürcü Ame­ri­kalı okur­lar, gün­cel olay­lara oldukça duyarlı. Ama­zon’un saat başı gün­cel­le­nen çok-satan­lar lis­tesi, gün geç­tikçe ilginç man­za­ra­lara neden olu­yor. Donald Trump’ın baş­kan­lı­ğını taki­ben, Trump, ayrımcı söy­lem­leri nede­niyle Amerika’da bir­çok sanatçı ve vatan­daş­tan tepki top­la­maya ve dik­ta­tör ola­rak anıl­maya devam edi­yor. Ocak ayında ise Amerika’nın libe­ral haber ve […]

Türk Sinemasının Öykü Gibi Sahneleri

Bazen bir görün­tüye bakıp, “öykü gibi” dedi­ği­niz olmuş­tur. Çünkü küçük bir fotoğ­raf kare­siyle de, 500 keli­me­lik kısa bir öyküyle de, 5 daki­ka­lık bir film sah­ne­siyle de bir­çok duygu tek seferde anla­ta­bi­lir. Etkisi zih­ni­nizde uzun yıl­lar yer eder. Sana­tın her dalı bir baş­ka­sını bes­ler­ken ede­bi­yat ve sine­ma­nın da bir­biri üze­rin­deki yara­tıcı etkisi yad­sı­na­maz elbette. Bu iki­li­nin kıy­metli iliş­kisi, […]

57 film, tek bir telefon konuşması

Bazı film­lerde tele­fon konuş­ma­ları önemli bir yer alır, bazı­la­rın­daysa önem­siz. Ancak bu kısa film, yal­nızca tele­fon konuş­ma­la­rın­dan olu­şu­yor. Andy Sch­ne­ider ve Jonat­han Brit­nell film izle­meyi oldukça seven iki arka­daş. Tama­men ama­törce, film izler­ken akıl­la­rına gelen yara­tıcı fikir­lerle ilgili video çek­meye, farklı mon­taj­lar yap­maya baş­lı­yor­lar. Ancak sonra vide­olar faz­la­sıyla ilgi görünce, işler cid­diye bini­yor ve Bur­ger […]

Dünyada toplam 129.864.880 kitap var!

Google, mil­yon­larca hatalı kaydı da ele­ye­rek bu sayıyı 146 mil­yona indir­miş. 16 mil­yon­luk dev­let dokü­ma­nını da çıkar­dık­tan sonra, ulaş­tık­ları ve duyur­duk­ları sayı 129,8 mil­yon. Elbette bu yazı yayın­la­nır­ken bile yayın­cı­lar yeni bir kita­bın basımı üze­rinde çalı­şı­yor. Bu nedenle Google, sayıyı sürekli ola­rak gün­cel­le­mekle meş­gul. Sizce bütün modern tarih boyunca kaç kitap basıl­mış­tır? Google’ın geliş­miş algo­ritma sis­te­mine […]