Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

Hindistan'dan Dünyaya Hizmet Eden Bir Yayıncı

Hindistan’da küçük çaplı bir yayıncı, dünya ede­bi­ya­tın­daki saklı cev­her­leri çevi­ri­yor, tüm dünya okur­ları için. “Bunun büyük­lükle ala­kası yok. Ya da bir ölçekle. Bu seçimle ala­kalı. Kurum­sal yayın­cı­lık dün­ya­sı­nın muh­te­şem bir şekilde kur­duğu bu yapı­nın dışına çıkma ris­kini aldı­ran o içgüdü. Ve size göre okun­ması gere­ken kitap­lar han­gi­le­riyse onları bas­mak.” Aslında Seagull Books’un “mis­yo­nu­muz” bölümü durumu tam […]

Çavdar Tarlasında Çocuklar’ın yazılma hikâyesi beyaz perdede

Filmde Salinger’ın yazım mace­rası bir yana, II. Dünya Savaşı’nda asker ola­rak yaşa­dık­ları ve o dönem­deki sos­ye­tik aşkı, filmde Zoey Deutch’un can­lan­dı­ra­cağı Oona O’Neill ile iliş­ki­sine de deği­ni­li­yor. J.D. Salinger’ın Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar romanı hem ken­di­si­nin baş­ya­pıtı hem de ede­bi­yat kla­sik­leri ara­sında sayı­lı­yor. Şim­diyse biz­leri bu roma­nın yazım süreci ve Salinger’ın romanı yaz­dığı dönemde başın­dan geçen­leri […]

Y kuşağı daha çok kütüphane kullanıyor

Amerika’da otuz yaşın altında kişi­le­rin yüzde 88’i de geçen yıl en az bir kitap bitir­di­ğini söy­lü­yor. Y Kuşağı, yaş­ları şu an 18 ile 35 ara­sında olan­lar. Tüke­tim çıl­gın­lık­la­rıyla meş­hur. En çok bili­nen özel­lik­leri ken­di­le­rini dün­ya­nın mer­kezi ola­rak görme, tat­min­siz­lik ve oto­ri­teye karşı sal­dır­gan­lık. Onları her şeyi kolay elde etme arzu­ları ve çabuk sıkıl­ma­la­rıyla da ayırt ede­bi­lir­si­niz. Ancak […]

Savaş ve Barış’ı Niçin Okumalısınız?

“O bir roman değil. Bir des­tan­dan daha azı. Tarih­sel bir gün­lük­ten de daha azı. Savaş ve Barış, ifade edil­diği biçimle, tam da yaza­rın ifade etmek iste­diği ve ede­bil­diği şey­dir.” Tols­toy Savaş ve Barış’ı böyle tanım­lı­yor. 1.800’ü aşkın sayfa, iki ya da dört cilt. Bu devasa kla­si­ğin yal­nızca çocuk­lar için yapıl­mış ver­si­yon­ları ya da kısal­tıl­mış basım­ları yok, […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Suç ve Ceza'yı Niçin Okumalısınız?

Bor­ges Suç ve Ceza’yı, “Kah­ra­man­ları bir katil ve bir orospu olan roman” diye tanım­lı­yor ve ekli­yor: “Bana çev­re­miz­deki savaş­tan daha yıkıcı ve etki­le­yici geldi.” Kla­sik­ler… “700 say­fa­lık kitabı nasıl oku­ya­yım vak­tim mi var benim?” “Gider fil­mini izle­rim.” “E özeti var her yerde.” Artık bil­gi­le­rin hap gibi önü­müze sunul­duğu inter­net çağında bu cüm­le­leri kur­mak ola­ğan­dışı değil. Ancak aslında en çok […]

Okuyabileceğinden fazla kitap alanlar...

Japonların sizin için için kullandığı bir sözcük var: Tsundoku! Sizin de kitap birik­tirme huyu­nuz yüzün­den kütüp­ha­ne­niz dolup taş­maya baş­ladı mı? Aslına bakar­sı­nız, bir­çok ede­bi­yat­se­ver, raf­la­rını son san­ti­mine kadar dol­du­ran bu alış­kan­lık­la­rında ısrarcı ve hatta gurur duyu­yor. Kitap stok­la­mayı bırak­maya da niyet­leri yok ‚çünkü özenle top­lan­mış bu yığına veda etmek oldukça güç­ken, bir yan­dan da yeni çıkan […]

E-kitap Popülerliğini Niçin Yitiriyor?

Bin­lerce kitabı küçü­cük bir ale­tin içinde sak­lama fikri oldukça heye­can verici olsa da artık bu heye­can dünya çapında azal­mış gibi görü­nü­yor. “Diji­ta­lin kitap endüst­ri­sin­deki pozi­tif etkisi, yayın­cı­la­rın basılı kitap­ları aslında ne kadar sev­dik­le­rini fark etmesi oldu.” Kindle ile yapa­ma­ya­ca­ğı­nız bazı şey­ler var. Örne­ğin say­fa­nın köşe­sini kıvır­mak, orta­sın­dan bas­tı­rıp cil­dini açmak (biraz gad­darca ama keyifli ola­bi­li­yor), […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

İran'da Lezbiyen Olmak...

İran’da eşcin­sel olmak, erkek­ler için ölüm cezası anla­mına geli­yor. Buna kar­şın lez­bi­yen­lik daha nadir tar­tı­şı­lan bir konu. Ancak onlar da işkence ve kır­baç­lanma da dahil olmak üzere, dev­let şid­de­tiyle yüz yüze geli­yor­lar. Aza­deh,* İran’ın kenar mahal­le­rinde uzak bir evde kol­la­rın­daki yanık­la­rın enfek­si­yonu yayı­lır­ken, din adam­la­rı­nın ona Kur’an’dan oku­duğu bölüm­leri din­le­mek zorunda bıra­kı­lan, İranlı bir kadın. Sor­guda […]