Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

Savaş ve Barış’ı Niçin Okumalısınız?

“O bir roman değil. Bir des­tan­dan daha azı. Tarih­sel bir gün­lük­ten de daha azı. Savaş ve Barış, ifade edil­diği biçimle, tam da yaza­rın ifade etmek iste­diği ve ede­bil­diği şey­dir.” Tols­toy Savaş ve Barış’ı böyle tanım­lı­yor. 1.800’ü aşkın sayfa, iki ya da dört cilt. Bu devasa kla­si­ğin yal­nızca çocuk­lar için yapıl­mış ver­si­yon­ları ya da kısal­tıl­mış basım­ları yok, […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Suç ve Ceza'yı Niçin Okumalısınız?

Bor­ges Suç ve Ceza’yı, “Kah­ra­man­ları bir katil ve bir orospu olan roman” diye tanım­lı­yor ve ekli­yor: “Bana çev­re­miz­deki savaş­tan daha yıkıcı ve etki­le­yici geldi.” Kla­sik­ler… “700 say­fa­lık kitabı nasıl oku­ya­yım vak­tim mi var benim?” “Gider fil­mini izle­rim.” “E özeti var her yerde.” Artık bil­gi­le­rin hap gibi önü­müze sunul­duğu inter­net çağında bu cüm­le­leri kur­mak ola­ğan­dışı değil. Ancak aslında en çok […]

Okuyabileceğinden fazla kitap alanlar...

Japonların sizin için için kullandığı bir sözcük var: Tsundoku! Sizin de kitap birik­tirme huyu­nuz yüzün­den kütüp­ha­ne­niz dolup taş­maya baş­ladı mı? Aslına bakar­sı­nız, bir­çok ede­bi­yat­se­ver, raf­la­rını son san­ti­mine kadar dol­du­ran bu alış­kan­lık­la­rında ısrarcı ve hatta gurur duyu­yor. Kitap stok­la­mayı bırak­maya da niyet­leri yok ‚çünkü özenle top­lan­mış bu yığına veda etmek oldukça güç­ken, bir yan­dan da yeni çıkan […]

E-kitap Popülerliğini Niçin Yitiriyor?

Bin­lerce kitabı küçü­cük bir ale­tin içinde sak­lama fikri oldukça heye­can verici olsa da artık bu heye­can dünya çapında azal­mış gibi görü­nü­yor. “Diji­ta­lin kitap endüst­ri­sin­deki pozi­tif etkisi, yayın­cı­la­rın basılı kitap­ları aslında ne kadar sev­dik­le­rini fark etmesi oldu.” Kindle ile yapa­ma­ya­ca­ğı­nız bazı şey­ler var. Örne­ğin say­fa­nın köşe­sini kıvır­mak, orta­sın­dan bas­tı­rıp cil­dini açmak (biraz gad­darca ama keyifli ola­bi­li­yor), […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

İran'da Lezbiyen Olmak...

İran’da eşcin­sel olmak, erkek­ler için ölüm cezası anla­mına geli­yor. Buna kar­şın lez­bi­yen­lik daha nadir tar­tı­şı­lan bir konu. Ancak onlar da işkence ve kır­baç­lanma da dahil olmak üzere, dev­let şid­de­tiyle yüz yüze geli­yor­lar. Aza­deh,* İran’ın kenar mahal­le­rinde uzak bir evde kol­la­rın­daki yanık­la­rın enfek­si­yonu yayı­lır­ken, din adam­la­rı­nın ona Kur’an’dan oku­duğu bölüm­leri din­le­mek zorunda bıra­kı­lan, İranlı bir kadın. Sor­guda […]

Hayatın Anlamı Nedir?

“Savaşı öldür­mek için bura­da­yız.” Haya­tın anlamı nedir? Bu soru, insan­lığı varo­luş­tan bu yana rahat­sız etmiş­tir. Camus’yü, Sartre’ı, Kafka’yı ve nice düşü­nürü, yazarı, sanat­çıyı, filo­zofu ve her insanı sor­gu­la­maya iten, varo­luş san­cısı, biz­leri “Neden bura­da­yız” soru­suna geti­rir. Modern tarih biz­lere, bu soru­nun bir dolu ceva­bını verdi. Din, kut­sal kitap­lar, dev­let, para, kapi­ta­lizm, bilim, evrim, evren ve […]

G. G. Márquez'in Hayatını ve Yazarlığını Geliştiren 24 Kitap

“Hayat, insa­nın yaşa­dığı değil­dir; asıl olan, hatır­la­dığı ve anlat­mak için nasıl hatır­la­dı­ğı­dır.” Gab­riel Gar­cía Már­quez Biri­si­nin ruhunu anla­ma­nın en güve­ni­lir yolu, onun favori kitap­la­rın­dan olu­şan kütüp­ha­ne­sini keş­fet­mek­tir. Kişi­li­ği­mi­zin ve değer­le­ri­mi­zin bütün­le­yici des­tek­leri ve iç dün­ya­mızı inşa eder­ken kul­lan­dı­ğı­mız tuğ­la­lar­dır bu kitap­lar. Ben­li­ğin kilidi açan en doğru anah­tar. Peki Gab­riel Gar­cía Már­quez gibi kuv­vetli bir zih­nin ve […]

Zihninizde Yaratıcılığa Yer Açmanın Yedi Yolu

Ray Bradbury, Ingmar Bergman ve Elizabeth Gilbert’ın Yaratma Süreçleri… ABD’nin kül­tür der­gisi The Atlan­tic’in habe­rine göre, sinema tari­hi­nin en etki­le­yici isim­le­rin­den olan İsveçli başa­rılı yönet­men Ing­mar Berg­man, haya­tında kaosa yer ver­me­mek için ömrü­nün son 25 yılını İsveç’te küçük bir adada geçir­miş. Burada film­le­rini plan­la­yıp senaryo yazan Berg­man, akti­vi­te­le­rini sınır­lı­yor. Çalış­mak ve düşün­me­nin dışında yap­tığı tek […]