Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Alejandro Zambra'nın "Aile Hayatı" öyküsü film oldu

“Vida de Fami­lia, kesin­likle ken­dine özgü bir film. Hikâye muh­te­şem son­la­nı­yor.” Denis Gürcü Latin Amerika’nın par­la­yan yazarı ola­rak tanım­la­nan Şilili yazar Ale­jandro Zambra’nın (1975) kitap­la­rına dün­yada gös­te­ri­len ilgi git­gide yay­gın­la­şı­yor. Türkiye’de de Çiğ­dem Öztürk’ün çevi­ri­le­riyle yayım­la­nan Bon­zai, Ağaç­la­rın Özel Hayatı, Eve Dön­me­nin Yol­ları roman­ları ve son ola­rak da öykü kitabı Bel­ge­le­rim, geniş ve meraklı  bir oku­yucu çev­resi yarattı. […]

İntikam almanın sizi iyi hissettirmesinin nedenini biliyor musunuz?

“Sal­dır­gan­lık, nega­tif yorum alan katı­lım­cı­nın üze­rin­deki olum­suz etkiyi azalt­makta ve onu pozi­tife çevir­mekte oldukça başa­rı­lıydı. Ancak pozi­tif yorum­lar alan katı­lım­cı­la­rın üze­rinde ben­zer bir etkisi olmadı.” Denis Gürcü İnti­kam, bir­çok romana ve filme konu olmuş güçlü bir duygu. Güney Kore yapımı efsa­nevi Old Boy, Uma Thurman’ın oyun­cu­lu­ğunda zirve yap­tığı Kill Bill serisi, Ale­xandre Dumas’ın Monte Cristo […]

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

Prenses Leia'dan Öte, Carrie Fisher ve Çarpıcı Yaşamı

Sine­ma­se­ver­le­rin kal­binde uzak galak­si­nin iko­nik karak­teri Pren­ses Leia ola­rak taht kuran Car­rie Fis­her, ne yazık ki haya­tını kay­betti. Alt­mış yaşın­daki ABD’li oyuncu geç­ti­ği­miz hafta, Londra’dan Los Angeles’a giden uçak­taki yol­cu­luğu sıra­sında geçir­diği kalp krizi nede­niyle has­ta­neye kal­dı­rıl­mıştı. Dok­tor­lar­dan duru­mu­nun iyiye git­tiği haberi alınsa da üç gün sonra, yani 27 Ara­lık akşamı, ailesi tara­fın­dan vefat ettiği duyu­ruldu. Başta […]

Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri

Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor. Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi […]

Bir İllüstratörün Gözünden Modern İnsanın Yalnızlığı

Başa­rılı illüst­ra­tör Jean Jul­lien, diji­tal çağda iliş­ki­le­ri­miz­deki iro­niyi anla­tı­yor. Tek­no­lo­jik iler­le­me­ler haya­tı­mızda kül­tü­rel ve sos­yal deği­şik­ler de yarat­maya baş­ladı. Örne­ğin artık yüz yüze ile­ti­şim­dense, daha çok ekran­lar üze­rin­den ve elekt­ro­nik ara­yüz­ler ara­cı­lı­ğıyla ile­ti­şim kuru­yo­ruz. Ve iliş­ki­ler artık diji­tal bir takasa maruz kalı­yor. Her gün res­to­ran­larda ve kafe­lerde otur­muş, yal­nızca akıllı tele­fon­la­rıyla, tab­let­le­riyle ve hatta şim­di­lerle […]

2017’yi İple Çekmenize Neden Olacak 16 Kitap Uyarlaması Yeni Film

Roman­cı­lara ve öykü yazar­la­rına 2016’da biz­lere sun­duk­ları yara­tıcı film­ler için teşek­kür edi­yo­ruz. Şimdi sıra 2017’nin muh­te­şem öykü­le­rinde. 2017’de viz­yona gire­cek yeni roman uyar­la­ması film­le­rin yayın­la­nan resmi frag­man­ları ve konu­la­rıyla ilgili kısa detay­ları siz­ler için der­le­dik. Şim­di­lik yan­la­rında Amerika’daki gös­te­rim tarih­leri yazı­yor ve bir­ço­ğu­nun Türkiye’de ne zaman viz­yona gire­ce­ğine iliş­kin henüz net bil­gi­ler yok. Ancak biz […]

2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı […]

Gergedan boynuzunun ne kadar değerli olduğu biliniyor ama...

ABD kökenli biyo­tek­no­loji fir­ma­ları, yasa­dışı avlan­mayı önle­meyi de amaç­la­ya­rak, ger­çe­ğin­den farkı olma­yan yapay ger­ge­dan boy­nuzu geliş­tirdi. Ancak vahşi yaşam uzman­ları bu buluşla ilgili onlar kadar hevesli değil. Bir biyo­tek­no­loji fir­ması niha­yet ger­ge­dan avını dur­du­ra­cak, 3 boyutlu, yapay bir ger­ge­dan boy­nuzu geliş­tirdi. Ardın­dan en az dört şir­ket de gene­tik ola­rak ger­çe­ğiyle aynı olan yapay ya da tak­lit ger­ge­dan […]