Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

Philip K. Dick: Kitaplarını okumamış olsanız bile uyarlamalarından kesinlikle haberiniz var...

Büyük ses geti­ren Blade Run­ner 2049, Phi­lip K. Dick’i bize yete­rince yan­sı­ta­bi­li­yor mu? Kap­samlı bir araş­tır­maya gir­me­den de bir­çok kişi­nin Phi­lip K. Dick’le roman­ları ya da öykü­le­rin­den ziyade sinema ya da tele­viz­yon saye­sinde tanış­tı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Ciddi anlamda övgü top­la­yan ve gişe rekor­ları kıran, Har­ri­son Ford’un baş­ro­lünü üst­len­diği ve Rid­ley Scott’ın yönet­tiği bilim­kurgu kla­siği Blade Run­ner, Phi­lip […]

Kitaplar İçin Yeni Bir Göz: Duyarlı Okur

Duyarlı okur, yaza­rın kul­lan­dığı dil­deki uygun­suz­lu­ğun, sal­dır­gan­lı­ğın ya da öte­ki­leş­tir­me­nin var­lı­ğına ve bun­la­rın potan­si­ye­line odak­la­nı­yor. Denis Gürcü İyi niyetli bir yaza­rın fark­lı­lık­larla dolu bir dün­yayı kur­ma­ca­sında doğru ve hak­ka­ni­yetli bir şekilde tas­vir ede­bil­mesi için ne yap­ması gere­kir? Son zaman­larda çeşitli maka­le­ler bu soruya şaşır­tıcı bir cevap veri­yor: Tas­la­ğı­nızı düzen­le­mesi için “duyarlı okur”lar tutun! Ancak nedir, […]

Harry Potter Çocuk Edebiyatı Dünyasını Nasıl Kurtardı?

Atlan­tic’in raporu, genç-yetiş­kin kitap rakam­la­rı­nın 1997 ile 2009 ara­sında 10 kat art­tı­ğını gös­te­ri­yor. Bu kes­kin rakam­lar abar­tılı geli­yor ola­bi­lir ancak tek ista­tis­tik bu değil. Her yıl, çocuk kitap­la­rına olan talep âdeta yayın­cı­lık endüst­ri­si­nin ayakta kal­ma­sını sağ­lı­yor. Harry Pot­ter, J.K Rowling’in aklına kendi tabi­riyle “tama­mıyla şekil­len­miş” halde gel­me­seydi, çocuk kitap­ları dün­yası sizce nasıl olurdu? Var­sa­yım­lar hiç­bir […]

Hindistan'dan Dünyaya Hizmet Eden Bir Yayıncı

Hindistan’da küçük çaplı bir yayıncı, dünya ede­bi­ya­tın­daki saklı cev­her­leri çevi­ri­yor, tüm dünya okur­ları için. “Bunun büyük­lükle ala­kası yok. Ya da bir ölçekle. Bu seçimle ala­kalı. Kurum­sal yayın­cı­lık dün­ya­sı­nın muh­te­şem bir şekilde kur­duğu bu yapı­nın dışına çıkma ris­kini aldı­ran o içgüdü. Ve size göre okun­ması gere­ken kitap­lar han­gi­le­riyse onları bas­mak.” Aslında Seagull Books’un “mis­yo­nu­muz” bölümü durumu tam […]

Çavdar Tarlasında Çocuklar’ın yazılma hikâyesi beyaz perdede

Filmde Salinger’ın yazım mace­rası bir yana, II. Dünya Savaşı’nda asker ola­rak yaşa­dık­ları ve o dönem­deki sos­ye­tik aşkı, filmde Zoey Deutch’un can­lan­dı­ra­cağı Oona O’Neill ile iliş­ki­sine de deği­ni­li­yor. J.D. Salinger’ın Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar romanı hem ken­di­si­nin baş­ya­pıtı hem de ede­bi­yat kla­sik­leri ara­sında sayı­lı­yor. Şim­diyse biz­leri bu roma­nın yazım süreci ve Salinger’ın romanı yaz­dığı dönemde başın­dan geçen­leri […]

Y kuşağı daha çok kütüphane kullanıyor

Amerika’da otuz yaşın altında kişi­le­rin yüzde 88’i de geçen yıl en az bir kitap bitir­di­ğini söy­lü­yor. Y Kuşağı, yaş­ları şu an 18 ile 35 ara­sında olan­lar. Tüke­tim çıl­gın­lık­la­rıyla meş­hur. En çok bili­nen özel­lik­leri ken­di­le­rini dün­ya­nın mer­kezi ola­rak görme, tat­min­siz­lik ve oto­ri­teye karşı sal­dır­gan­lık. Onları her şeyi kolay elde etme arzu­ları ve çabuk sıkıl­ma­la­rıyla da ayırt ede­bi­lir­si­niz. Ancak […]

Savaş ve Barış’ı Niçin Okumalısınız?

“O bir roman değil. Bir des­tan­dan daha azı. Tarih­sel bir gün­lük­ten de daha azı. Savaş ve Barış, ifade edil­diği biçimle, tam da yaza­rın ifade etmek iste­diği ve ede­bil­diği şey­dir.” Tols­toy Savaş ve Barış’ı böyle tanım­lı­yor. 1.800’ü aşkın sayfa, iki ya da dört cilt. Bu devasa kla­si­ğin yal­nızca çocuk­lar için yapıl­mış ver­si­yon­ları ya da kısal­tıl­mış basım­ları yok, […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Suç ve Ceza'yı Niçin Okumalısınız?

Bor­ges Suç ve Ceza’yı, “Kah­ra­man­ları bir katil ve bir orospu olan roman” diye tanım­lı­yor ve ekli­yor: “Bana çev­re­miz­deki savaş­tan daha yıkıcı ve etki­le­yici geldi.” Kla­sik­ler… “700 say­fa­lık kitabı nasıl oku­ya­yım vak­tim mi var benim?” “Gider fil­mini izle­rim.” “E özeti var her yerde.” Artık bil­gi­le­rin hap gibi önü­müze sunul­duğu inter­net çağında bu cüm­le­leri kur­mak ola­ğan­dışı değil. Ancak aslında en çok […]

Okuyabileceğinden fazla kitap alanlar...

Japonların sizin için için kullandığı bir sözcük var: Tsundoku! Sizin de kitap birik­tirme huyu­nuz yüzün­den kütüp­ha­ne­niz dolup taş­maya baş­ladı mı? Aslına bakar­sı­nız, bir­çok ede­bi­yat­se­ver, raf­la­rını son san­ti­mine kadar dol­du­ran bu alış­kan­lık­la­rında ısrarcı ve hatta gurur duyu­yor. Kitap stok­la­mayı bırak­maya da niyet­leri yok ‚çünkü özenle top­lan­mış bu yığına veda etmek oldukça güç­ken, bir yan­dan da yeni çıkan […]