Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

E-kitap Popülerliğini Niçin Yitiriyor?

Bin­lerce kitabı küçü­cük bir ale­tin içinde sak­lama fikri oldukça heye­can verici olsa da artık bu heye­can dünya çapında azal­mış gibi görü­nü­yor. “Diji­ta­lin kitap endüst­ri­sin­deki pozi­tif etkisi, yayın­cı­la­rın basılı kitap­ları aslında ne kadar sev­dik­le­rini fark etmesi oldu.” Kindle ile yapa­ma­ya­ca­ğı­nız bazı şey­ler var. Örne­ğin say­fa­nın köşe­sini kıvır­mak, orta­sın­dan bas­tı­rıp cil­dini açmak (biraz gad­darca ama keyifli ola­bi­li­yor), […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

İran'da Lezbiyen Olmak...

İran’da eşcin­sel olmak, erkek­ler için ölüm cezası anla­mına geli­yor. Buna kar­şın lez­bi­yen­lik daha nadir tar­tı­şı­lan bir konu. Ancak onlar da işkence ve kır­baç­lanma da dahil olmak üzere, dev­let şid­de­tiyle yüz yüze geli­yor­lar. Aza­deh,* İran’ın kenar mahal­le­rinde uzak bir evde kol­la­rın­daki yanık­la­rın enfek­si­yonu yayı­lır­ken, din adam­la­rı­nın ona Kur’an’dan oku­duğu bölüm­leri din­le­mek zorunda bıra­kı­lan, İranlı bir kadın. Sor­guda […]

Hayatın Anlamı Nedir?

“Savaşı öldür­mek için bura­da­yız.” Haya­tın anlamı nedir? Bu soru, insan­lığı varo­luş­tan bu yana rahat­sız etmiş­tir. Camus’yü, Sartre’ı, Kafka’yı ve nice düşü­nürü, yazarı, sanat­çıyı, filo­zofu ve her insanı sor­gu­la­maya iten, varo­luş san­cısı, biz­leri “Neden bura­da­yız” soru­suna geti­rir. Modern tarih biz­lere, bu soru­nun bir dolu ceva­bını verdi. Din, kut­sal kitap­lar, dev­let, para, kapi­ta­lizm, bilim, evrim, evren ve […]

G. G. Márquez'in Hayatını ve Yazarlığını Geliştiren 24 Kitap

“Hayat, insa­nın yaşa­dığı değil­dir; asıl olan, hatır­la­dığı ve anlat­mak için nasıl hatır­la­dı­ğı­dır.” Gab­riel Gar­cía Már­quez Biri­si­nin ruhunu anla­ma­nın en güve­ni­lir yolu, onun favori kitap­la­rın­dan olu­şan kütüp­ha­ne­sini keş­fet­mek­tir. Kişi­li­ği­mi­zin ve değer­le­ri­mi­zin bütün­le­yici des­tek­leri ve iç dün­ya­mızı inşa eder­ken kul­lan­dı­ğı­mız tuğ­la­lar­dır bu kitap­lar. Ben­li­ğin kilidi açan en doğru anah­tar. Peki Gab­riel Gar­cía Már­quez gibi kuv­vetli bir zih­nin ve […]

Zihninizde Yaratıcılığa Yer Açmanın Yedi Yolu

Ray Bradbury, Ingmar Bergman ve Elizabeth Gilbert’ın Yaratma Süreçleri… ABD’nin kül­tür der­gisi The Atlan­tic’in habe­rine göre, sinema tari­hi­nin en etki­le­yici isim­le­rin­den olan İsveçli başa­rılı yönet­men Ing­mar Berg­man, haya­tında kaosa yer ver­me­mek için ömrü­nün son 25 yılını İsveç’te küçük bir adada geçir­miş. Burada film­le­rini plan­la­yıp senaryo yazan Berg­man, akti­vi­te­le­rini sınır­lı­yor. Çalış­mak ve düşün­me­nin dışında yap­tığı tek […]

En Sevdiğiniz Roman Karakteri Gerçek Olsa, Onunla Ne Yapmak İsterdiniz?

The Gur­dian ve Dur­ham Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan yapı­lan okuma dene­yi­miyle ilgili araş­tır­maya göre, okuma alış­kan­lığı yük­sek birey­ler, oku­duk­ları roman­lar­daki karak­ter­lerle ger­çekçi bağ­lar kura­bi­li­yor. 1.500 katı­lım­cıyla ger­çek­le­şen araş­tır­mada, bir­çok okur roman karak­ter­le­ri­nin ses­le­rini zihin­le­rinde can­lan­dır­dık­la­rıno, roman bit­tik­ten sonra bile zihin­le­rinde yer etmeye devam etti­ğini ve ger­çek yaşam­la­rına sız­dı­ğını söy­lü­yor. Aslında bu, oku­duğu roma­nın derin­lik­le­rinde kay­bo­lan bir­çok ede­bi­yat tut­ku­nun başına gel­miş­tir. […]

Chuck Palahniuk'un Dövüş Kulübü, ABD'nin Trump Dünyasında Yeniden Gündemde

Çok, çok vahşi bir hikâye yaza­bi­le­ce­ğimi ve okuru hâlâ hikâ­yede tuta­bi­le­ce­ğimi anla­dım. Yani, Dövüş Kulübü 2’de yapa­ma­dı­ğım ne varsa, çok fazla gele­ce­ğin­den kork­tu­ğum için yap­ma­mış­tım. Tüke­ti­min ve tüke­ti­min acı ger­çe­ğine karşı şid­det dolu bir ceva­bın kitabı, Dövüş Kulübü. Aynı zamanda zehirli bir mas­kü­len­liği de var. Ancak yazarı hiç­bir zaman şid­deti eleş­tir­meyi ya da des­tek­le­meyi tasar­la­madı. […]

Kızıl Ölümün Maskesi 2020’de beyaz perdede

“Kızıl Ölüm,” diyor Poe, “ülkeyi kırıp geçi­ri­yordu. Hiç­bir sal­gın böy­le­sine öldü­rücü, böy­le­sine kor­kunç olma­mıştı.” Sinema sana­tı­nın büyük yönet­men­leri son gün­le­rine kadar çalış­mayı sür­dü­rü­yor. Bu yüz­den hemen tümü arka­la­rında yarım kal­mış eser­ler bıra­kı­yor. Örne­ğin Stan­ley Kub­rick, Ste­ven Spielberg’e, bilim­kurgu efsa­nesi Yapay Zekâ’ya devam etmesi için bir şans veri­yor. 1970’lerde çekime baş­la­nan film, Spi­el­berg etki­siyle tek­nik açı­dan daha ince­likli […]

Vita ile Virginia, Virginia Woolf’un Aşkını Anlatıyor

Ede­bi­yatta moder­niz­min en değerli öncü­le­rin­den romancı, eleş­tir­men, üstün bir ente­lek­tüel ve femi­nist olan Vir­gi­nia Woolf’un biyog­ra­fik filmi için kol­lar sıvandı. Woolf’un sos­ye­tik yazar Vita Sack­ville-West ile yaşa­dığı iliş­kiyi anla­ta­cak Vita and Vir­gi­nia fil­mi­nin duyu­rusu geç­ti­ği­miz yıl yapıl­mıştı. Artık baş­rol­ler de belli oldu. Amerika’nın sanat ve eğlence der­gisi Variety’nin habe­rine göre filmde Vir­gi­nia Woolf’u Eva Green, Vita […]