Home Denis Gürcü

Denis Gürcü

Denis Gürcü
1990 İzmir doğumlu. Beykent Üniversitesi İşletme mezunu. Dört sene bankacılık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, hakikati, üretmeyi ve edebiyatı seçti. Şimdi Notos dergisine ve Oggito.com’a içerik hazırlıyor. Bir yandan da kısa öyküler yazıyor.

Türk Sinemasının Öykü Gibi Sahneleri

Bazen bir görün­tüye bakıp, “öykü gibi” dedi­ği­niz olmuş­tur. Çünkü küçük bir fotoğ­raf kare­siyle de, 500 keli­me­lik kısa bir öyküyle de, 5 daki­ka­lık bir film sah­ne­siyle de bir­çok duygu tek seferde anla­ta­bi­lir. Etkisi zih­ni­nizde uzun yıl­lar yer eder. Sana­tın her dalı bir baş­ka­sını bes­ler­ken ede­bi­yat ve sine­ma­nın da bir­biri üze­rin­deki yara­tıcı etkisi yad­sı­na­maz elbette. Bu iki­li­nin kıy­metli iliş­kisi, […]

57 film, tek bir telefon konuşması

Bazı film­lerde tele­fon konuş­ma­ları önemli bir yer alır, bazı­la­rın­daysa önem­siz. Ancak bu kısa film, yal­nızca tele­fon konuş­ma­la­rın­dan olu­şu­yor. Andy Sch­ne­ider ve Jonat­han Brit­nell film izle­meyi oldukça seven iki arka­daş. Tama­men ama­törce, film izler­ken akıl­la­rına gelen yara­tıcı fikir­lerle ilgili video çek­meye, farklı mon­taj­lar yap­maya baş­lı­yor­lar. Ancak sonra vide­olar faz­la­sıyla ilgi görünce, işler cid­diye bini­yor ve Bur­ger […]

Dünyada toplam 129.864.880 kitap var!

Google, mil­yon­larca hatalı kaydı da ele­ye­rek bu sayıyı 146 mil­yona indir­miş. 16 mil­yon­luk dev­let dokü­ma­nını da çıkar­dık­tan sonra, ulaş­tık­ları ve duyur­duk­ları sayı 129,8 mil­yon. Elbette bu yazı yayın­la­nır­ken bile yayın­cı­lar yeni bir kita­bın basımı üze­rinde çalı­şı­yor. Bu nedenle Google, sayıyı sürekli ola­rak gün­cel­le­mekle meş­gul. Sizce bütün modern tarih boyunca kaç kitap basıl­mış­tır? Google’ın geliş­miş algo­ritma sis­te­mine […]

İngilizce Yazılmış En İyi 100 Roman

Guar­dian’ın İngiltere’de pazar gün­leri çıkar­dığı Obser­ver eki­nin yar­dımcı edi­törü Robert McC­rum, iki yıl­lık bir değer­len­dir­me­nin ardın­dan, uzun zaman­dır bek­le­nen İngi­lizce yazıl­mış en iyi 100 roman lis­te­sini yayım­ladı. İngiltere’nin ede­bi­yat dün­ya­sı­nın önemli bir ad olan McC­rum, Camb­ridge mezunu. Yirmi yıl boyunca Faber&Faber yayı­ne­vinde edi­tör­lük yap­tık­tan sonra The Story Of Eng­lish’in yar­dımcı yazar­lı­ğını yaptı. Ken­di­si­nin aynı zamanda altı romanı […]

Kütüphaneleri çekici yapmak için...

Kütüp­ha­ne­le­rin yüzde 90’ı e-kitap ödünç verme hiz­meti sunar­ken, yetiş­kin­le­rin yüzde 22’si bu hiz­met­ten haber­dar değil ve yüzde 16’sı da kütüp­ha­ne­le­ri­nin böyle bir hiz­met sun­ma­dı­ğını söy­lü­yor. Kütüp­ha­ne­ler yüz­yıl­lar­dır yal­nızca kitap­la­rın sak­lan­dığı yer oldu. Keli­me­nin kökeni 14. yüz­yılda kul­la­nı­lan, “kitap kolek­si­yonu” anla­mın­daki Fran­sızca lib­ra­irie söz­cü­ğün­den geli­yor. İnsa­nın aklına tozlu raf­ları geti­ren bir söz­cük. Ancak kitap­la­rın biçim­leri nasıl […]

Metro yolculuğu için öyküler

New York’lular eşsiz bir hiz­met­ten yarar­la­nı­yor. ABD’nin en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, New York’lulara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak ama­cıyla Londra met­ro­sunda ben­zer […]

Denis Gürcü • Kumru

Soner ve Ezgi’ye sev­gi­lerle Masa­dan kal­kıp dayı­mın koluna giri­yo­rum. Keli­me­leri yuvar­laya yuvar­laya Mahir Abi’ye bir şey­ler söy­lü­yor, anla­mı­yo­rum. “Hadi Mahir Abi iyi akşam­lar,” deyip sıy­rıl­maya çalı­şı­yo­rum. Yoksa lafa tuta­cak. Bizimki de bu kafayla uzat­tıkça uza­ta­cak. Mahir Abi, “Bir şeye ihti­yaç olursa haber et,” diyor. Dayım da bütün ağır­lı­ğını bana ver­miş, diğer kolunu sal­laya sal­laya yürü­yor. […]

Süper kahramanlar da kadınlara karşı...

“Süper kah­ra­man endüst­ri­sinde, fizik­sel ola­rak güçlü kadın­lar ve bir­çok ırk­tan karak­ter­ler var, ancak hiç­biri ‘baş­rol’ değil.” 1987 doğumlu Jaz­min Tru­es­dale, içinde eğlence sek­tö­rün­den bir­çok firma barın­dı­ran Mino Şir­ket­ler Grubu’nun kuru­cusu ve yöne­ti­cisi. Aynı zamanda da Aza Comics’in yara­tı­cısı. Tru­es­dale çocuk­lu­ğunu çizgi roman oku­ya­rak geçir­miş. Ancak zamanla çoğu­nun suçla müca­dele hikâ­yesi olması ve hep erkek karak­ter­le­rin yer […]

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Alejandro Zambra'nın "Aile Hayatı" öyküsü film oldu

“Vida de Fami­lia, kesin­likle ken­dine özgü bir film. Hikâye muh­te­şem son­la­nı­yor.” Denis Gürcü Latin Amerika’nın par­la­yan yazarı ola­rak tanım­la­nan Şilili yazar Ale­jandro Zambra’nın (1975) kitap­la­rına dün­yada gös­te­ri­len ilgi git­gide yay­gın­la­şı­yor. Türkiye’de de Çiğ­dem Öztürk’ün çevi­ri­le­riyle yayım­la­nan Bon­zai, Ağaç­la­rın Özel Hayatı, Eve Dön­me­nin Yol­ları roman­ları ve son ola­rak da öykü kitabı Bel­ge­le­rim, geniş ve meraklı  bir oku­yucu çev­resi yarattı. […]