Home Deniz Gündoğan İbrişim

Deniz Gündoğan İbrişim

Deniz Gündoğan İbrişim
(1979) İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Budapeşte Central European Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet ve Kültürel Araştırmalar bölümünde yüksek lisans programından "Latife Tekin Romanlarında Dişil Büyülü Gerçekçilik: Sevgili Arsız Ölüm ve Muinar" adlı tez çalışmasıyla mezun oldu. 2002-2014 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde İngilizce okutmanı olarak çalıştı. Öykü, deneme ve çevirileri Hece, Radikal Kitap, Galapera Öykü Fanzin, Notos ve Varlık gibi dergilerde yayımlandı. 2014 yılında Fulbright doktora bursunu kazanarak Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. İlgi alanları ulus-ötesi edebiyatlar, dünya edebiyatı, tanıklık edebiyatı, travma, felaket ve bellek çalışmaları, feminist/queer tarih yazımıyla anlatıbilime odaklanır. Şu anki çalışmaları sömürge sonrası edebiyatlarda (Afrika, Hindistan ve Ortadoğu) ve Modern Türk edebiyatında karşılaştırmalı ve ilişkisel tanıklık, çok yönlü bellekler, norm dışı zaman ve kimlik kurgularıdır. Doktora çalışmalarını Amerika'da sürdürüyor ve İstanbul-Amerika arasında yaşıyor.

Isabel Allende'den Yeni Roman: Kışın Tam Ortasında

Göçü ve zorla yerin­den etti­ril­meyi bir tekne dolusu kur­ban diye düşün­meyi bırak­tı­ğı­mız an, en teme­linde insanı gör­müş ola­ca­ğız. Hikâ­yeye kal­bi­mizi aça­ca­ğız. Deniz Gün­do­ğan İbri­şim Çağ­daş Latin Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın güçlü kadın ses­le­rin­den Şilili yazar Isa­bel Allende’yle hâlen eği­ti­mini sür­dür­dü­ğüm kar­şı­laş­tır­malı ede­bi­yat dok­to­rası etkin­li­ğinde şah­sen tanışma şan­sına eriş­tim. Allende’nin 2017’de yaz­dığı son romanı In the Midst of […]

Atığın Poetikası

T.S. Eliot’ın dize­leri, zaman-mekânda kat­la­na­rak dola­şan atı­ğın duy­gu­sunu, atı­ğın ardına giz­len­miş kor­ku­mu­zun da en büyük arzu­muz oldu­ğunu ince­likli biçimde verir okura. Atı­ğın hafı­za­sını imler. Deniz Gündoğan İbrişim                             Atık nedir? Atığı nasıl tarif ede­riz? Aslında basit gibi görü­nen bu söz­cük üze­rine bir süre­dir düşü­nü­yo­rum. Söz­lük anla­mıyla atık, kul­la­nıl­mış, artık isten­me­yen ve çevre için zarar oluş­tu­ran her türlü […]

Faulkner’da Travmatik Bellek ve Geçmişi Geri Kazanma Arzusu

Faulk­ner, Ame­ri­kan kur­ma­ca­sında yiti­ril­miş Güney’i, Güney’in kur­maca kasa­bası Yoknapatawpha’nın dene­yim­le­rini ve çürü­müş­lüğü, kay­bo­lan çocuk­luğu ve yetiş­kin­liği, geç­mi­şin bugün­deki trav­ma­tik açı­lı­mını, geç­mişi yeni­den kazanma arzu­sunu, kişi­sel ve top­lum­sal bel­lek süre­cin­deki kırıl­ma­ları, özne haline dönüş­meyi ya da dönü­şe­me­meyi zaman­sız ve nere­deyse mitik bir tarih izdü­şümü içinde bize akta­ran en önemli ve ayrı­ca­lıklı yazar­dır. Deniz Gündoğan İbrişim Ede­bi­yatta […]

Failin Travması: Travmanın İnsani Zemini Üzerine Düşünmek

Failin trav­ması çetin ve bir o kadar da has­sas bir konu­dur. Oku­du­ğu­nuz bu yazı kısa ama zor­dur bu anlamda. Ancak failin trav­ması yad­sı­na­maz bir olgu­dur ve önü­müze yol­ları çatal­la­nan, giril­mesi zor nice bah­çe­leri çıka­rır. Deniz Gündoğan İbrişim Batı mer­kezli, özel­likle Ame­rika odaklı travma ve bel­lek çalış­ma­la­rı­nın çıkış nok­ta­sını 1980­lerde tar­tı­şıl­maya baş­la­nan travma ardın­dan görü­len ruh­sal […]

J.D. Salinger’da “Terapatik Mekânların” Okuması-Çavdar Tarlası’nın Eşikteki Çocukları

Hol­den Caulfield’ın konumu önce­den de belirt­ti­ği­miz gibi eşikte bulun­ma­nın hali­dir ger­çekte; zira o ne çocuk­tur ne de modern dün­ya­nın sah­te­li­ğinde ergen­lik­ten tam anla­mıyla çık­mış biri­dir. O, ne özne ola­bil­miş­tir, ne de nes­ne­leş­miş bir roman kah­ra­manı. Deniz Gündoğan İbrişim Fred­ric Jame­son, “Tarih, bize acı veren şey­dir” diye belir­tir, The Poli­ti­cal Uncons­ci­ous: Nar­ra­tive as a Soci­ally Sym­bo­lic […]

Deniz Gündoğan İbrişim • Plastik Kaşık

Zama­nın bir plas­tik kaşık gibi bükü­le­bi­le­ce­ğini düşü­nür insan. Bunun nasıl ola­bi­le­ce­ğini hayal ede­bi­lir ara sıra. Zamanı bir kaşık gibi düşün­mek. Kaşı­ğın çuku­runa bütün oylu­munla tek tek her kıv­rı­mını yer­leş­tir­mek mesela. Dol­gun bacak­la­rını rahatça bağ­daş konu­muna geti­re­bil­me­nin ver­diği mut­lu­lukla öylece bek­le­ye­bi­lir insan. Ben bek­li­yo­rum. Kaşı­ğın için­de­yim. Etra­fımsa pek kala­ba­lık. Ama şık bir res­to­randa bulu­nu­yor olma san­sım az. […]

"Tuhaf Etki Dizisi" ve Avangard Okumalar

“Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­la­rın tek yönlü ve hiye­rar­şik okuma kalıp­la­rını kıra­cağı aşi­kâr. “Tuhaf” sıfatı bu açı­dan çok isa­betli bir seçim görü­nü­yor. Zira“tuhaf” sıfatı içinde barın­dır­dığı alı­şıl­ma­mış, şaş­kın­lık verici, şaşır­tan anlam­la­rı­nın yanı sıra nor­ma­tif sis­teme karşı muha­lif ve avan­gard bir duruşu da sim­ge­li­yor. “Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­larda bu muha­lif duruşu gör­mek pek müm­kün ve umut verici. […]

Neil Gaiman'dan Yazın, Kurmaca ve Kütüphanelere Dair

Neil Gaiman’ın konuş­ması öyle umut veri­ci­dir ki düşü­nen, eleş­ti­ren, yazan insan­lar ola­rak iyi bir ile­ti­şim için dili sonuna kadar eğip bük­mek, dili ses­siz­lik­le­riyle, boş­luk­la­rıyla, artık­la­rıyla, çeliş­ki­le­riyle ve dola­yı­sıyla bütün ola­nak­la­rıyla kav­ra­mak, bu bilinçle yazı­nın çem­be­rini geniş­letme sorum­lu­lu­ğunu seve seve üst­le­ni­riz. Deniz Gündoğan İbrişim Neil Gaiman, bilim kurgu ve fan­tezi türünü psi­ka­na­lizle büyük usta­lıkla bir­leş­ti­ren en […]

Adichie’den Siyah Feminist Manifesto

Yirmi birinci yüz­yıl neoli­be­ral söy­lem­le­rini kimi zaman kes­kin ve ağır­başlı bir dille, kimi zaman da mizahla ters­yüz eden Adic­hie, siyahi femi­nist yazı­nın günü­müz­deki önemli yüz­le­rin­den olmaya devam edi­yor. İngi­lizce konu­şu­lup İngi­lizce yazı­lan, İngi­liz sömür­gesi altında yaşa­mış olan coğ­raf­ya­lara özgü diye­bi­le­ce­ği­miz Ang­lo­fon (başta Afrika, Kara­yip­ler, Güney Hin­dis­tan, Kanada vb.) ede­bi­yatı özel­likle yir­minci yüz­yı­lın yarı­sın­dan baş­la­ya­rak günü­müze […]

Dilsizliğe aşkla direnen şiirler, örselenen ruhlar, uzayıp giden yollar ve otomobiller

Göritz, okura başka coğ­raf­ya­lar­dan, başka trav­ma­lar­dan ses­lense de öte­ki­li­ğin izini sürü­yor; yıkım­lar­dan sonra yaşama nasıl katı­la­ca­ğını anla­maya çalı­şı­yor. Bu anlamda bize çok yakın. Deniz Gündoğan İbrişim Geç­ti­ği­miz aylarda, Ham­burg doğumlu yazar ve çevir­men Matt­hias Göritz’in Aşk Benim Dil­siz­li­ğim adlı şiir kitabı, Efe Duyan çev­ri­siyle Yitik Ülke Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Göritz aslında Türkiye’deki okur­lar için görece yeni […]