Home Deniz Moralıgil

Deniz Moralıgil

Deniz Moralıgil • Akvaryum

Halil, göz­le­rini ayır­ma­dan uzun uza­dıya izli­yor olsa da akvar­yum­daki yaşam hiç eğlen­celi değildi. Yine de Celil’in akvar­yuma hare­ket getir­diği kesindi. Abi­si­nin küçük balık­lara işkence etmek için seç­tiği yön­tem­ler o kadar yara­tı­cıydı ki bir yap­tı­ğını bir daha tek­rar etmi­yordu. Akvar­yum­daki balık sayı­sı­nın gide­rek azal­ma­sına şahit olmak Halil’in canını yakı­yordu. Abi­sini dur­dur­maya cesa­ret ede­cek gücü yoktu: içi sız­lı­yor, […]

Deniz Moralıgil • Kısa Kısa Öyküler

Bahşiş Adam kafe­ter­ya­dan ayrıl­dı­ğında masa­sında zarif el yazı­sıyla dolu, minik bir peçete yığını bıraktı. Gar­son bu not­ları giz­lice önlü­ğü­nün cebine attı, evin­deki eski bir kutu­nun içinde birik­ti­ri­yor. Peçe­te­ler dolusu karak­ter, uydurma ya da ger­çek bir sürü anı ve bir yer­lere var­ma­yan diya­log­larla dolu bir kutusu vardı artık genç ada­mın.   Bir Daha Hiç Ayrılmadık Annem biraz […]

Hüzünlü Bir hayalet Öyküsü: A Ghost Story

A Ghost Story her şeyin bin­lerce defa düş­tüğü sinema per­de­sinde özgün­lü­ğüyle seyir­ciyi içine çeken film­ler­den. Deniz Moralıgil Yönet­men David Lowery, 2000 yılın­dan beri kısa film senar­yo­ları yazı­yor, yöne­ti­yor ve kur­gu­lu­yor. Atmos­fer yarat­makta ve oyuncu yöne­ti­minde çok başa­rılı. A Ghost Story üçüncü uzun met­rajlı filmi, 2013 sene­sinde çek­tiği Ain’t Them Bodies Saints (Ölüm­süz Aşk) fil­min­deki iki […]

Polonya'dan Hayvan Haklarına Duyarlı Bir film: Pokot (İz)

Bu aslında yoz­laşma üze­rine yapıl­mış bir film. Kural­ları can­la­rı­nın iste­diği gibi uygu­la­ya­bi­len, gev­şe­te­bi­len emni­yet müdürü, av kura­la­rı­nın kasa­ba­nın önde gelen isim­le­rince ihlal edil­me­sine göz yumu­yor, zaten ken­disi de bir avcı. Deniz Moralıgil Agni­eszka Hol­land, sine­maya Andr­zej Wajda’nın asis­tanı ola­rak baş­ladı ve 70’lerden beri çok sayıda filme yönet­men ola­rak imza­sını attı. Son yıl­larda The Kil­ling, The Affair, […]