Home Deniz Saldıran

Deniz Saldıran

Tinder Çağında Jane Austen’ı Neden Dinlemeliyiz?

Austen’ın roman­la­rını başka bir döneme ait­ler diye düşü­ne­rek göz ardı etme­yin. Karak­ter­le­rin âşık olduğu kişiyle evlen­mek ve iste­di­ğini yaşa­mak için sis­temle “oyna­ma­ları” ve yaza­rın bize ver­diği öğüt­ler günü­müzde de oldukça işe yara­ya­cak şey­ler. Jane Austen’ın evli­lik mese­lesi üstüne bu kadar çok şey yaz­ması için haklı sebep­leri vardı. Bun­ları kısaca özet­le­mek gere­kirse, on doku­zuncu yüz­yı­lın baş­la­rında […]

Batı Medeniyeti Nasıl Çöker?

Tarih boyunca bir­çok mede­ni­yet büyük savaş­lar, yıkım­lar yaşa­ma­dan kay­bo­lup git­miş­tir. Zaman içinde orta­dan kay­bol­ma­la­rına sebep olan prob­lem­lere karşı man­tıklı çözüm­ler bula­ma­ya­bi­lir­ler. İkti­satçı Ben­ja­min Fri­ed­man modern Batı top­lu­munu, teker­lek­leri eko­no­mik büyü­meyle dönen sabit bir bisik­lete ben­ze­tir. Bu iler­leme yavaş­larsa ya da durursa, top­lu­mu­muzu oluş­tu­ran sütun­lar da (demok­rasi, birey­sel özgür­lük­ler, top­lum­sal hoş­görü vs.) sal­lan­maya baş­la­ya­cak­tır. Dün­ya­mız git­tikçe […]

Hitler için savaşan Yahudiler: “Almanlara yardım etmedik. Ortak düşmanımıza karşı savaştık”

“Ben Alman­lar için bir şey yap­ma­dım. Onlar benim ülkem­den kilo­met­re­lerce uzakta bir yere ait­ler, ben kendi ülkem için savaş­tım.” Nazi­lerle savaş­tı­lar, onları iyi­leş­tir­di­ler, arka­daş oldu­lar. Peki Fin­lan­diya Yahu­di­leri bu itti­fak hak­kında bugün ne düşü­nü­yor? 1941 Eylül ayında bir dok­tor subay çok kah­ra­manca bir iş başa­rı­yor ve Alman üst komuta tara­fın­dan Demir Haç madal­ya­sıyla ödül­len­di­ri­li­yor. Bin­başı […]

Kazanmak ve Yönetmek: Game of Thrones’a Marksist Bir Bakış

“Kaos… bir çukur değil­dir. Kaos bir mer­di­ven­dir. Bu mer­di­vene tır­man­maya çalı­şan bir­çok kişi düşer ve tek­rar dene­ye­mez. Bu düşüş onları pes etti­rir. Bazı­ları ise, tır­manma şans­ları olsa da red­de­der­ler. Kral­lığa sadık kalır­lar. Ya da tan­rı­lara. Ya da aşka. Hepsi boş hayal­lere kapa­mış­tır. Tek ger­çek mer­di­ven­dir. Tek çare ise oraya tır­man­mak­tır.” Yayım­lan­dığı ilk gün­den iti­ba­ren hay­ran […]

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]