Home Deniz Saldıran

Deniz Saldıran

Tezer Özlü’nün Dünyasına Bir Bakış: “Aklımı ellerinizden kurtardım.”

Tezer Özlü bir­çok sıfatla tanım­lan­maya çalı­şıldı: Türk ede­bi­ya­tı­nın nos­tal­jik pren­sesi, gamlı pren­sesi, lirik pren­sesi… Kimisi için en göze çar­pan özel­liği melan­ko­lik yönüydü, kimisi için has­ta­lığı. Her dönemde dik­kat çeken, merak edi­len bir kişi oldu. Hayatı sor­gu­la­ma­larla geçti, ken­dini aradı durdu. Zaten hayatı da yol­cu­luk­larla geç­mişti. Aile­si­nin işi gereği kasaba kasaba gezer­ken ta çocuk­lu­ğunda dün­ya­nın ne kadar […]

Dünyanın En Dar Evi: Etgar Keret Evi

Polonya’nın Var­şova ken­tinde iki bina ara­sına inşa edi­len bu ev, dün­ya­nın en dar evi olma özel­li­ğini taşı­yor. Bir proje ola­rak mimar Jakub Szc­z­ęsny tasar­la­nan bu evin en dar yeri 92 cm enin­dey­ken, en geniş bölü­münde 152 cm’ye ula­şı­yor. Tamamı 14 m2 olan bu ev Keret House (Keret Evi) ola­rak bili­ni­yor. İsra­illi yazar Etgar Keret’in köken­leri Polonya’ya daya­nı­yor. Yaza­rın […]

Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın Kahramanı Aslında Siyahiymiş!

Roald Dahl, Charlie’nin siyahi bir karak­ter ola­rak kal­ma­sın­dan yanaydı, ama mena­jeri, bu karak­te­rin okur­la­rın ilgi­sini çek­me­ye­ce­ğini söy­le­ye­rek yazarı ikna etti. Roald Dahl’ın 1964 yılında yaz­dığı çocuk kitabı Charlie’nin Çiko­lata Fab­ri­kası çok satan kitap­lar ara­sına giren, iki defa filme uyar­la­nan bir kla­sik. Hatta Book­sel­ler der­gi­si­nin 2016 yılında yap­tığı açık­la­maya göre, bugüne kadar kita­bın bir mil­yon civa­rında bas­kısı […]

Goodreads’e Göre İlk Denemede Nefret Ettiğiniz Kitaplar

Bazı kitap­ları ilk dene­mede oku­ya­maz­sı­nız. Ya zor gelir, ya sıkıcı bulur­su­nuz, ya da kitap sizi sar­maz. Fakat potan­si­ye­lini his­set­ti­ği­niz kitap­lara bir­kaç kez daha döner, yeni­den şans verir­si­niz. “Kitap­la­rın IMDB’si” ola­rak tanım­la­nan inter­net sitesi Goodreads’e göre okur olma­nın bir par­çası da kitabı oku­mayı bırak­mayı içe­rir. Site­nin, Face­book ve Twitter’da yap­tığı anket­lere göre okur­la­rın ilk oku­yuş­la­rında nef­ret […]

Binbir Gece Masalları Neden Önemlidir?

Kimine göre dünya ede­bi­ya­tı­nın büyük kla­sik­le­rin­den, kimine göre Doğu masal­la­rı­nın en önem­lisi, kimine göreyse bir tele­viz­yon dizisi ya da ero­tik bir aşk kitabı. Onu oku­yan­la­rın kimi­leri kadın­la­rın yılan olduğu sonu­cunu çıka­rır­ken kimi bil­ge­lik­le­rine deği­ni­yor. Hak­kında bir­çok şey söy­len­miş olan bu masal­lar aslında bili­nen­den çok daha faz­la­sını ifade edi­yor. Peki yüz­yıl­lar boyunca anla­tı­lan bu masal­ları bu kadar […]

Tinder Çağında Jane Austen’ı Neden Dinlemeliyiz?

Austen’ın roman­la­rını başka bir döneme ait­ler diye düşü­ne­rek göz ardı etme­yin. Karak­ter­le­rin âşık olduğu kişiyle evlen­mek ve iste­di­ğini yaşa­mak için sis­temle “oyna­ma­ları” ve yaza­rın bize ver­diği öğüt­ler günü­müzde de oldukça işe yara­ya­cak şey­ler. Jane Austen’ın evli­lik mese­lesi üstüne bu kadar çok şey yaz­ması için haklı sebep­leri vardı. Bun­ları kısaca özet­le­mek gere­kirse, on doku­zuncu yüz­yı­lın baş­la­rında […]

Batı Medeniyeti Nasıl Çöker?

Tarih boyunca bir­çok mede­ni­yet büyük savaş­lar, yıkım­lar yaşa­ma­dan kay­bo­lup git­miş­tir. Zaman içinde orta­dan kay­bol­ma­la­rına sebep olan prob­lem­lere karşı man­tıklı çözüm­ler bula­ma­ya­bi­lir­ler. İkti­satçı Ben­ja­min Fri­ed­man modern Batı top­lu­munu, teker­lek­leri eko­no­mik büyü­meyle dönen sabit bir bisik­lete ben­ze­tir. Bu iler­leme yavaş­larsa ya da durursa, top­lu­mu­muzu oluş­tu­ran sütun­lar da (demok­rasi, birey­sel özgür­lük­ler, top­lum­sal hoş­görü vs.) sal­lan­maya baş­la­ya­cak­tır. Dün­ya­mız git­tikçe […]

Hitler için savaşan Yahudiler: “Almanlara yardım etmedik. Ortak düşmanımıza karşı savaştık”

“Ben Alman­lar için bir şey yap­ma­dım. Onlar benim ülkem­den kilo­met­re­lerce uzakta bir yere ait­ler, ben kendi ülkem için savaş­tım.” Nazi­lerle savaş­tı­lar, onları iyi­leş­tir­di­ler, arka­daş oldu­lar. Peki Fin­lan­diya Yahu­di­leri bu itti­fak hak­kında bugün ne düşü­nü­yor? 1941 Eylül ayında bir dok­tor subay çok kah­ra­manca bir iş başa­rı­yor ve Alman üst komuta tara­fın­dan Demir Haç madal­ya­sıyla ödül­len­di­ri­li­yor. Bin­başı […]

Kazanmak ve Yönetmek: Game of Thrones’a Marksist Bir Bakış

“Kaos… bir çukur değil­dir. Kaos bir mer­di­ven­dir. Bu mer­di­vene tır­man­maya çalı­şan bir­çok kişi düşer ve tek­rar dene­ye­mez. Bu düşüş onları pes etti­rir. Bazı­ları ise, tır­manma şans­ları olsa da red­de­der­ler. Kral­lığa sadık kalır­lar. Ya da tan­rı­lara. Ya da aşka. Hepsi boş hayal­lere kapa­mış­tır. Tek ger­çek mer­di­ven­dir. Tek çare ise oraya tır­man­mak­tır.” Yayım­lan­dığı ilk gün­den iti­ba­ren hay­ran […]

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]