Home Erdinç Akkoyunlu

Erdinç Akkoyunlu

Menekşe Gözlerde Hiç Vefa Yokmuş

Bugün bir TV dizi­si­ni orta­la­ma 1 mil­yon TL’ye mal eden yapım­cı­lar, bir­kaç mil­yon TL’lik ris­ke girip neden Türkiye’nin kült kişi­le­ri­ne iliş­kin biyog­ra­fi sine­ma­sı baş­lat­maz ki? Erdinç Akkoyunlu Bugün Holl­y­wo­od sena­rist­le­ri­nin değ­me roman­cı­dan daha iyi metin­ler; senar­yo­lar yaz­dı­ğı­na ina­nı­yor musun? İnan­san iyi olur. Her ne kadar ede­bi­yat­tan baş­ka sana­ta yüz ver­me­se de okur­lar, bugün sine­ma endüst­ri­si­nin […]

Erdinç Akkoyunlu • Tuhaflığın Altın Dili

Apart­man­la­rın, aydın­lık deni­len karan­lık ve küf kokan tuhaf boş­luk­la­rı­na açı­lan mut­fak pen­ce­re­le­rin­den. Kuruş hesa­bı yapan esnaf­la­rı, dünün yeme­ği­ni bugün­küy­le karış­tı­rıp doyu­ran ucuz köşe başı lokan­ta­la­rın­dan. Akşam­cı­la­rın rakı­la­mak için Gala­ta Köprüsü’nde misi­na kefal­le­ri­ni köz­le­dik­le­ri man­gal­la­rın­dan, İstanbul’un hava­sı­na yemek koku­su karı­şır. Derin bir nefes aldı­ğın­da ciğe­ri­ne Boğaz’a akan onlar­ca dere­si­ne veril­miş hane ve fab­ri­ka lağı­mı­nın aro­ma­sıy­la ekşi­miş […]

Latin Amerika'nın Şafağında Bir Münzevi

Roma­nın modern­lik dozu her ne kadar okur­ken çok dik­kat gerek­tir­me­si bakı­mın­dan yoru­cu olsa da, roma­nın genel bütü­nü Latin Ame­ri­ka ede­bi­ya­tı­na değer veren­ler için el altın­da bulun­ma­sı gere­ken­ler lis­te­si­ne yazı­lı­yor. Erdinç Akkoyunlu Latin Ame­ri­ka ede­bi­ya­tı­nı, Latin Amerika’nın siya­se­ti ve ikli­min­den ayır­mak müm­kün değil. Her ne kadar Avru­pa ede­bi­ya­tı da siya­set­ten ve iklim koşul­la­rın­dan çok­ça bes­len­se de, […]