Home Eyüp Tatlıpınar

Eyüp Tatlıpınar

Bir Bulvar Gazetesinin Dönüşümü

Alman Bild gaze­te­si­nin diji­tale geçme mace­ra­sın­daki dönüm nok­ta­la­rın­dan biri de 15 Tem­muz darbe giri­şimi… Eyüp Tatlıpınar Medya dün­ya­sıyla biraz ilgili kişi­ler için Bild gaze­te­sin­den söz edi­lir­ken akla gele­bi­le­cek­ler bel­li­dir; bul­var gaze­te­ci­li­ğin­den cin­si­yet­çi­liğe açı­lan geniş yel­pa­zede tes­pit­ler… Yan­lış değil­dir genel­likle. 12 say­fa­lık, fotoğ­raf­la­rın koca­man ve bol kul­la­nıl­dığı, baş­lık­la­rın yazı­lar­dan fazla yer kap­la­dığı, Alman Basın Kon­seyi Presserat’tan haber­ci­lik ilke­leri […]