Home Hasan Parlak

Hasan Parlak

Yazma Serüveni ve Okuma Bilinci

Gizli anlam­ları keş­fet­mek, yeni­le­rine kapı ara­la­mak gibi sevimli bir bil­giç­liği var­dır yaz­ma­nın. Sesin yet­me­diği yerde dile deva­dır yazı. Hasan Parlak Baş­la­yan her yeni günde, yaşa­na­cak zaman ve olay­ları anlam­lan­dı­ran bir cüm­le­lik söy­lem, aklı­mın bir köşe­sin­den var­lı­ğını hep his­set­ti­rir. “Her sabah dünya yeni­den kuru­lur, her sabah taze bir baş­lan­gıç­tır.” Her ne kadar gece­ler akan sürek­li­li­ğin ayrıl­maz bir […]

Klasiklere Dair Bir Okuma

Oku­yan her göz ve düşü­nen her dima­ğın kendi algı ve ana­liz etme yeter­liği ölçü­sünde farklı derin­lik­ler bula­cağı bir eser olan Kla­sik­leri Niçin Oku­malı… Hasan Parlak Ünlü İtal­yan yazar Cesare Pavese’nin Italo Cal­vino için “kalem sin­cabı” diye bir nite­len­dir­mesi var­dır. Onun, üze­rinde fikir üret­tiği konuda dal­dan dala sıç­ra­yı­şını, bit­mek bil­me­yen merak ve ara­yış­la­rını tanım­la­ma­daki bu yerinde […]