Home Haydar Ergülen

Haydar Ergülen

Haydar Ergülen
(1956) 1980 sonrası şiirimizin en önemli adlarından. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara’da okudu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İstanbul’da reklam yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde yayıncılık, reklamcılık ve Türk Şiiri dersleri vermektedir. İlk şiiri 1972’de Eskişehir'de Deneme dergisinde "Umur Elkan", ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam gazetesinde "Mehmet Can" adıyla yayımlandı. İstanbul'da Üç Çiçek (1983) ile Şiir Atı (1986) dergilerini yayına hazırlayanlar arasında yer aldı. Somut, Felsefe Dergisi, Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Yeni Biçem, Gösteri, Varlık gibi pek çok dergide şiirler yayımladı. İlk şiir kitabı Karşılığını Bulamamış Sorular'dır (1981).

Sait Faik ya da “Hatamla sev beni!”

Yaz­mayı da yaşa­mak ola­rak gör­müş ve bir bakıma da yaşa­dı­ğını, yaşat­tı­ğını yaz­mış­tır. Bu açı­dan belki de içiyle, dışıyla yaşa­mını, çev­re­sini, mekân­la­rını, duygu ve düşün­ce­le­rini, tasa ve kay­gı­la­rını, sevinç­le­rini, düş­le­rini en çok bil­di­ği­miz, tanı­dı­ğı­mız ede­bi­yat­çı­la­rın başında gelir. Haydar Ergülen Sait Faik’i de tıpkı Orhan Veli gibi ‘mil­letçe sevi­yo­ruz’ ya da bunca konu­şul­duğu, kitap­la­rı­nın sürekli yeni bas­kı­la­rı­nın […]

Mahalle Kahvesi mi Boğaziçi Yalıları mı?

Şiir­deki kar­şı­lık­la­rını hatır­lar­sak hem iki­sini de daha çok seve­riz hem de ayrım yap­ma­dan oku­ruz. Yahya Kemal ve Orhan Veli, bana kalırsa A. Ş. Hisar ve Sait Faik’i sayı­lır­lar şiirin. Haydar Ergülen Bazı yazar­ları, Tur­gut Uyar’ın bazı şiir­leri sever­ken öğüt­le­diği gibi sevi­yo­ruz, kusur­la­rıyla. Ve sanı­rım kusur­la­rını sak­la­mak yerine apa­çık gös­ter­dik­leri için de daha çok sevi­yo­ruz. Terzi […]

Sait Faik Mutluluğu

İnsan niye Sait Faik okur? Sait Faik oku­ma­nın başka bir yazarı, yine tüm yapıt­la­rıyla oku­mak­tan farkı nedir, Sait Faik oku­yunca kaç kuş bir­den olmuş, kaç bulut bir­den gör­müş ve kaç insan bir­den sev­miş olma­nın bah­ti­yar­lı­ğını tadı­yo­ruz… Haydar Ergülen 60 yaşım bütün kaçı­nıl­maz­lı­ğıyla, tela­şıyla, iyi­li­ğiyle, kim­se­siz­li­ğiyle, hata­la­rıyla, hatı­ra­la­rıyla, vel­ha­sıl niha­yet gelip çattı. Unut­tum tabii, soru­la­rıyla bir […]

“Sait Faik Şiirlerini Nereye Yazardı?” | Haydar Ergülen

Rüyayı yazıyla, şiirle bir­likte gören ve oku­yana da gös­ter­mek iste­yen bir adam çünkü Sait Faik. Bu yüz­den onunla ilgili her şeye rüya­sı­nın için­den bakıl­malı ve her şey onun rüya­sın­dan görül­meli. Rüya­sı­nın içinde kal­mış bir adam Sait Faik, ondan dışarı hiç çık­ma­mış, çıka­ma­mış, çık­mak iste­me­miş. Rüya mekân­ları belli, rüya zaman­ları bili­ni­yor ve rüya insan­ları da kimi adlı […]

Sabahattin Ali’nin Dinlemeye Doyamadığımız Şiirleri | Haydar Ergülen

Saba­hat­tin Ali yüz­yı­lın başında doğdu: 1907. Ve yüz­yı­lın orta­sında dev­let tara­fın­dan kat­le­dildi: 1948. Yarım yüz­yılı bile bul­ma­yan yaşa­mına büyük yapıt­lar sığ­dırdı. Öykü­leri, roman­ları, siya­sal tutumu ve ne yazık ki genç yaşında dev­let eliyle gelen ölümü de dahil olmak üzere büyük bir yaşamı oldu. Dev­rin bir gele­neği ola­rak da yaz­maya şiirle baş­ladı. Bu kuş­ku­suz, o devirle […]