Home hep kitap

hep kitap

Benimle Kal

Yeji­de anne­siz büyü­yen bir çocuk­tur. Baba­sı­nın dört eşi de ona anne­lik etmez. Üni­ver­si­te­de okur­ken Akin ile tanı­şır. Bir­bir­le­ri­ne âşık olur­lar. Dört yıl­dan son­ra bir­bir­le­ri­ni çok sev­dik­le­ri hal­de, çocuk­la­rı olma­dı­ğı için kor­kunç bir bas­kı altın­da­dır­lar. Tıb­ben çocuk­la­rı olma­ma­sı için bir neden yok­tur. Yeji­de çocuk sahi­bi olmak için defa­lar­ca has­ta­ne­le­re gider. Tıp­tan umu­du­nu kesin­ce, alı­şıl­mı­şın dışın­da ara­yış­la­ra […]