Home Hülya Soyşekerci

Hülya Soyşekerci

Artamonov Ailesi: Kölelikten Burjuvalığa

Arta­mo­nov Ailesi roma­nında yer alan her­ke­sin, farklı, etki­le­yici ve yaşa­yan birer roman kah­ra­manı olduk­la­rını bir kez daha vur­gu­la­ya­lım. Bu ger­çekçi roman, oku­yan üze­rinde derin etki­ler bıra­kan farklı bir Mak­sim Gorki yapıtı… Hülya Soyşekerci Top­lum­sal dönem­le­rin çal­kan­tı­la­rını ve bun­la­rın birey­le­rin iç dün­ya­sında bırak­tığı etki ve izleri, kur­maca bir aile­nin karak­ter­leri üze­rin­den dile geti­ren; hayatı dilin için­deki […]

“Edebiyat Olan Her Yerde Umut Vardır”

Onat Kut­lar, mek­tup­la­rında öykü tadında düş­lere, kur­gu­lara da yer veri­yor. Uzak coğ­raf­ya­la­rın izini sürü­yor say­fa­larda. Hülya Soyşekerci Onat Kut­lar; ince­likli bir şair, nite­likli bir öykücü ve başa­rılı bir sine­macı olma­sı­nın yanı sıra, top­lum­sal kırılma nok­ta­la­rın­daki insani dram­lar kar­şı­sında onurlu bir dire­niş ser­gi­le­yen duyarlı bir aydın ola­rak da bel­lek­lerde yaşa­mayı sür­dü­rü­yor. Onun, Yeter ki Karar­ma­sın… adıyla […]

Öykücülüğümüzde Vicdanın Sesi

Saba­hat­tin Ali ede­bi­yata şiir yaza­rak girer, daha sonra öyküye ve romana yöne­lir; bu alanda güçlü bir yazar oldu­ğunu kanıt­lar. Oyun, roman, şiir gibi farklı tür­lerde yaz­mış olma­sına rağ­men asıl usta­lı­ğını ve edebi başa­rı­sını öykü­le­rinde gös­te­rir. İlk yaz­dık­la­rında roman­tik bir hava olma­sına rağ­men daha sonra ger­çekçi bakış açı­sını geniş­le­tir ve bu yazın­sal bakış açı­sını top­lum­sal­lığa uygu­lar. […]

Füsun Akatlı’nın Eleştiri Dünyasına Açılan Bir Pencere

Öykü­lerde Dün­ya­lar Hülya Soyşekerci 4 Tem­muz 2010’da kay­bet­ti­ği­miz Füsun Akatlı, ülke­mizde eleş­tiri ala­nında uzun yıl­lar boyunca say­gın bir yer edin­miş olan ve bu say­gın­lı­ğını sağ­lam, nes­nel ve yazın­sal este­tik ölçüt­leri dik­kate alan eleş­ti­rel yak­la­şı­mıyla ger­çek­leş­ti­ren bir yazar ola­rak, zih­ni­min ve yüre­ği­min say­fa­la­rında yer almıştı. Füsun Akatlı’nın yazı­la­rını ede­bi­yat ve sanat der­gi­le­rinde ilgiyle okur ve ola­bil­di­ğince […]