Home İbrahim Tekpınar

İbrahim Tekpınar

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef […]

Mezopotamya'da Yerleşik Yaşam İzi: Nevala Çoli

Nevala Çoli sakin­leri, tarım yap­mış ve avcı­lık top­la­yı­cı­lıkla geçin­miş­ler. Yaban sığırı, iki tür geyik, yabani koyun, yaban keçisi, yaban eşeği avla­dık­ları anla­şıl­mak­ta­dır. İbrahim Tekpınar Nevala Çoli ya da Nevali Çori, Şanlıurfa’nın Hil­van ilçe­sinde bağlı Kan­tara (Gülu­şağı)  köyünde bir höyük­tür. Newala Çoli (Çöl deresi) adını, yakı­nında bulu­nan Kan­tara dere­sin­den almış­tır. MÖ 10.000 ve MÖ 8.000 tarih­leri ara­sında insa­noğ­lu­nun ilk defa, yarı yer­le­şik avcı top­la­yı­cı­lık­tan, tarım-hay­van­cı­lığa geçi­şi­nin görül­düğü bölge ola­rak bili­ni­yor burası. Nevali Çoli’de yapı­lan ince­le­me­lerde  çeşitli döneme ait taba­ka­laş­ma­lara rast­landı. Çanak Çöm­lek­siz Neoli­tik Çağ, Erken Tunç Çağı, Bakır Çağı ve […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]