Home Kadir Işık

Kadir Işık

“Yeraltından Notlar, hakikati kanla haykırır.”

“Bu not­lar da bun­la­rın yazarı da bes­belli hayal ürü­nü­dür. Bununla bir­likte, top­lu­mu­mu­zun duru­munu, yapı­sını göz önüne ala­cak olur­sak, bu not­la­rın yazarı gibi kişi­le­rin ara­mızda bulun­ma­sı­nın yal­nızca müm­kün değil, aynı zamanda zorunlu oldu­ğunu kabul ede­riz…” Kadir Işık Dos­to­yevski oku­yor­sa­nız, onun kah­ra­man­la­rın­dan biri­si­niz ya da oku­du­ğu­nuz kendi hika­ye­niz­dir. Yeral­tın­dan Not­lar 1864 yılında yayım­landı. Roman, “Yeraltı” ve “Sulu­sep­ken […]

Sankt Petersburg: "Mimarinin, sanatın ve estetiğin ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç olduğunu daha iyi anlıyorum."

Rusya’nın Avrupa’ya açı­lan kapısı Petersburg’dayım. Saat saba­hın üçü, tan­yeri ağa­rı­yor, beyaz gece­le­rin sonu. Gök­yüzü laci­vert mavi­sine boyan­mış. Kadir Işık Her­mi­taj Müzesi şehir mer­ke­zine yakın mı, diye sor­dum Resul’e. Yüzüme baktı, sonra Mahmut’a. Nasıl yani, dedim, Sakın bana, dün­ya­nın en büyük on müzesi ara­sına giren, dün­ya­nın en değerli resim­le­ri­nin, sanat eser­le­ri­nin ser­gi­len­diği müzeyi gör­me­di­ği­nizi söy­le­me­yin. Resul, […]

İçimizdeki Şeytan’dan Birbirinden Değerli 13 Alıntı | "Yaratmak yoktan var etmektir."

İnsan­la­rın en zayıf taraf­ları, sor­ma­dan, araş­tır­ma­dan, düşün­me­den, kafa­la­rını pat­lat­ma­dan inan­mak husu­sun­daki hay­ret verici tema­yül­le­ri­dir. Kadir Işık Saba­hat­tin Ali’nin en popü­ler, en bili­nen, en çok oku­nan romanı İçi­miz­deki Şey­tan değil, ama en güzel, en uzun ömürlü roma­nı­dır bana göre. Kita­bın konusu insan ve insa­nın değiş­me­yen doğası, top­lumla kur­duğu ilişki ve top­lu­mun birey üze­rin­deki etki­si­dir. Bize İçi­miz­deki Şey­tan’la […]

Başkalarının Acısına Bakmak ve 13 Çarpıcı Söz

Susan Son­tag hep muha­lif ve asiydi. Romancı, öykücü, dene­meci, sena­rist, yönet­men, insan hak­ları akti­visti ve savaş kar­şıtı pro­vo­ka­tif bir ente­lek­tü­eldi. Bir Ame­ri­kalı ola­rak Viet­nam savaşı sıra­sında, Beyaz ırk insan­lık tari­hi­nin kan­se­ri­dir, diye­rek tep­ki­sini ortaya koydu ve kendi bede­nin­deki kan­serle uzun yıl­lar savaştı. Sinema, cin­sel­lik, savaş, fotoğ­raf, por­nog­ra­fik ede­bi­yat, faşist este­tik, AIDS, kan­ser ve fel­sefe üze­rine […]

Latife Tekin’in Unutma Bahçesi Romanı ve Hayata ve Unutmaya Dair 10 Söz

Sev­gili Arsız Ölüm roma­nında yarat­tığı dille ken­din­den söz etti­ren Latife Tekin, 1980 son­rası en çok oku­nan ve ede­bi­ya­tı­mı­zın yaşa­yan en önemli yazar­la­rın­dan biri­dir. Sedat Semavi Ede­bi­yat Ödülü’ne değer görü­len romanı Unutma Bah­çesi’ne gire­bil­mek için, aklı­nızda olan ya da çev­re­nizde yaşa­nan her şey­den uzak­laş­ma­nız gere­ki­yor. Latife Tekin’in kitapta yarat­tığı bah­çede bir­bi­rin­den farklı karak­ter­ler yer alı­yor. Kita­bın […]

Alain De Botton’dan Seyahat Sanatı Üstüne Sözler

Alain De Botton’un Seya­hat Sanatı adlı deneme kitabı, farklı yazar ve res­sam­la­rın reh­ber­li­ğinde bizi büyülü bir yol­cu­luğa çıka­rı­yor. Seya­hat etti­ği­miz mekân­lar geç­mi­şiyle anlam kaza­nır. Seç­ti­ği­miz reh­ber bazen bir kitap, bir yazar, bazen bir res­sam ya da bir müzis­yen, bir kral ve eski bir mah­kûm ola­bi­lir. Kita­bın ilk bölümü “Kal­kış”, “Bek­lenti” ve “Seya­hat Mekân­ları” adlı iki […]

Gaziantep: “Geçmişle bağları koparılmaya çalışılan acılı bir şehir...”

Bir başka mem­le­kette bu kadar kül­tür mer­kezi var mı bil­mi­yo­rum, ama geç­mi­şiyle barış­ma­yan bir şeh­rin kül­tür üre­te­ce­ğini düşün­mü­yo­rum. Kadir Işık Sabah bey­ran içmek için bir lokan­taya gir­dim. Harlı ateşte ısı­tı­lıp bakır sahanda ser­vis edi­li­yor. Sıcak, soğu­sun diye karış­tır­dıkça daha çok ısı­nı­yor. Bol acılı, yedikçe ter­li­yo­rum, bur­num akı­yor, ağzım yanı­yor. Lokan­ta­dan çıkıp sağa dönünce Tekke Camisi […]

Ukrayna’da Bir Köy: “Biz eşek olmayalım, önce içelim, sonra yiyelim.”

Petr, saf Türk­çeyi dün­yada konu­şan biziz, siz­ler, yani beni ve bütün Türk­leri kas­te­di­yor, siz­ler Müs­lü­man­lığı kabul edince dili­nize Farsça ve Arapça bir­çok kelime girdi, Türk­çeyi boz­du­nuz, diyor. Kadir Işık Odessa’da eski, kli­ması bozuk köy mini­büse bin­dim. Sıcak, açık cam­lar­dan içeri dolan hava serin­let­mi­yor. Yol bozuk, dar, araba bazen daha düz­gün olan sol şeride geçi­yor, her an […]

Bakü: Şehir merkezinden uzaklaşınca yıkık dökük binalar, harabe evler, bozuk yollar ve fakirlik...

Şehirde az sayıda camii var. 2007’de çocuk­lar ve ihti­yar­lar rahat­sız olu­yor diye eza­nın hopar­lör­den okun­ması yasak­lan­mış. O gün­den sonra müez­zin­ler mina­re­lerde çıp­lak sesle ezan oku­maya baş­la­mış. Kadir Işık Saat akşa­mın beşi, güneş hük­münü kay­bet­me­miş. Aynı kom­par­tı­manda kar­şım­daki yatakta uza­nan Aydın Bey yel­paze yap­tığı gaze­te­siyle serin­le­mekte. Sıcak­tan ve hayat paha­lı­lı­ğın­dan şikâ­yetçi. Sov­yet­ler zama­nında ula­şım araç­ları beda­vaydı, […]

Moskova: “Novodeviçi mezarlığı açık hava heykel müzesinden farksız.”

Kar­şımda Kris­tof Kolomb hey­keli, arka­sında Krem­lin görü­nü­yor. Rusya’nın Amerika’ya hediye etmek için yap­tır­dığı hey­keli Ame­rika kabul etme­yince neh­rin içine yer­leş­tir­miş­ler. Kadir Işık Mos­kova onuncu yüz­yılda Slav­lar tara­fın­dan yedi tepe üze­rine kuru­lan koz­mo­po­lit bir şehir. Adını için­den kıv­rı­la­rak akan nehir­den alı­yor. Rusya’ya git­me­den Kiril alfa­be­siyle Latin alfa­besi ara­sın­daki farklı harf­le­rin oku­nu­şunu öğren­dim. Böy­lece Rusça oku­mak hem […]