Home Kadir Işık

Kadir Işık

İçimizdeki Şeytan’dan Birbirinden Değerli 13 Alıntı | "Yaratmak yoktan var etmektir."

İnsan­la­rın en zayıf taraf­ları, sor­ma­dan, araş­tır­ma­dan, düşün­me­den, kafa­la­rını pat­lat­ma­dan inan­mak husu­sun­daki hay­ret verici tema­yül­le­ri­dir. Kadir Işık Saba­hat­tin Ali’nin en popü­ler, en bili­nen, en çok oku­nan romanı İçi­miz­deki Şey­tan değil, ama en güzel, en uzun ömürlü roma­nı­dır bana göre. Kita­bın konusu insan ve insa­nın değiş­me­yen doğası, top­lumla kur­duğu ilişki ve top­lu­mun birey üze­rin­deki etki­si­dir. Bize İçi­miz­deki Şey­tan’la […]

Başkalarının Acısına Bakmak ve 13 Çarpıcı Söz

Susan Son­tag hep muha­lif ve asiydi. Romancı, öykücü, dene­meci, sena­rist, yönet­men, insan hak­ları akti­visti ve savaş kar­şıtı pro­vo­ka­tif bir ente­lek­tü­eldi. Bir Ame­ri­kalı ola­rak Viet­nam savaşı sıra­sında, Beyaz ırk insan­lık tari­hi­nin kan­se­ri­dir, diye­rek tep­ki­sini ortaya koydu ve kendi bede­nin­deki kan­serle uzun yıl­lar savaştı. Sinema, cin­sel­lik, savaş, fotoğ­raf, por­nog­ra­fik ede­bi­yat, faşist este­tik, AIDS, kan­ser ve fel­sefe üze­rine […]

Latife Tekin’in Unutma Bahçesi Romanı ve Hayata ve Unutmaya Dair 10 Söz

Sev­gili Arsız Ölüm roma­nında yarat­tığı dille ken­din­den söz etti­ren Latife Tekin, 1980 son­rası en çok oku­nan ve ede­bi­ya­tı­mı­zın yaşa­yan en önemli yazar­la­rın­dan biri­dir. Sedat Semavi Ede­bi­yat Ödülü’ne değer görü­len romanı Unutma Bah­çesi’ne gire­bil­mek için, aklı­nızda olan ya da çev­re­nizde yaşa­nan her şey­den uzak­laş­ma­nız gere­ki­yor. Latife Tekin’in kitapta yarat­tığı bah­çede bir­bi­rin­den farklı karak­ter­ler yer alı­yor. Kita­bın […]

Alain De Botton’dan Seyahat Sanatı Üstüne Sözler

Alain De Botton’un Seya­hat Sanatı adlı deneme kitabı, farklı yazar ve res­sam­la­rın reh­ber­li­ğinde bizi büyülü bir yol­cu­luğa çıka­rı­yor. Seya­hat etti­ği­miz mekân­lar geç­mi­şiyle anlam kaza­nır. Seç­ti­ği­miz reh­ber bazen bir kitap, bir yazar, bazen bir res­sam ya da bir müzis­yen, bir kral ve eski bir mah­kûm ola­bi­lir. Kita­bın ilk bölümü “Kal­kış”, “Bek­lenti” ve “Seya­hat Mekân­ları” adlı iki […]

Gaziantep: “Geçmişle bağları koparılmaya çalışılan acılı bir şehir...”

Bir başka mem­le­kette bu kadar kül­tür mer­kezi var mı bil­mi­yo­rum, ama geç­mi­şiyle barış­ma­yan bir şeh­rin kül­tür üre­te­ce­ğini düşün­mü­yo­rum. Kadir Işık Sabah bey­ran içmek için bir lokan­taya gir­dim. Harlı ateşte ısı­tı­lıp bakır sahanda ser­vis edi­li­yor. Sıcak, soğu­sun diye karış­tır­dıkça daha çok ısı­nı­yor. Bol acılı, yedikçe ter­li­yo­rum, bur­num akı­yor, ağzım yanı­yor. Lokan­ta­dan çıkıp sağa dönünce Tekke Camisi […]

Bakü: Şehir merkezinden uzaklaşınca yıkık dökük binalar, harabe evler, bozuk yollar ve fakirlik...

Şehirde az sayıda camii var. 2007’de çocuk­lar ve ihti­yar­lar rahat­sız olu­yor diye eza­nın hopar­lör­den okun­ması yasak­lan­mış. O gün­den sonra müez­zin­ler mina­re­lerde çıp­lak sesle ezan oku­maya baş­la­mış. Kadir Işık Saat akşa­mın beşi, güneş hük­münü kay­bet­me­miş. Aynı kom­par­tı­manda kar­şım­daki yatakta uza­nan Aydın Bey yel­paze yap­tığı gaze­te­siyle serin­le­mekte. Sıcak­tan ve hayat paha­lı­lı­ğın­dan şikâ­yetçi. Sov­yet­ler zama­nında ula­şım araç­ları beda­vaydı, […]

Moskova: “Novodeviçi mezarlığı açık hava heykel müzesinden farksız.”

Kar­şımda Kris­tof Kolomb hey­keli, arka­sında Krem­lin görü­nü­yor. Rusya’nın Amerika’ya hediye etmek için yap­tır­dığı hey­keli Ame­rika kabul etme­yince neh­rin içine yer­leş­tir­miş­ler. Kadir Işık Mos­kova onuncu yüz­yılda Slav­lar tara­fın­dan yedi tepe üze­rine kuru­lan koz­mo­po­lit bir şehir. Adını için­den kıv­rı­la­rak akan nehir­den alı­yor. Rusya’ya git­me­den Kiril alfa­be­siyle Latin alfa­besi ara­sın­daki farklı harf­le­rin oku­nu­şunu öğren­dim. Böy­lece Rusça oku­mak hem […]

Sydney: Kalabalık, turistik ve her renkten insan...

Gök­de­len­le­rin ara­sında yer alan bir­bi­rin­den büyük park ve bah­çe­le­rin birin­den çıkıp birine gir­mek müm­kün. Bu park­la­rın çoğunda sadece Avustralya’da yaşa­yan hay­van­lar var. Syd­ney­li­ler kibar, sıcak­kanlı ve yar­dım­se­ver insan­lar. Kadir Işık On iki saat­lik uçak yol­cu­lu­ğun­dan sonra Hong Kong’a per­şembe sabahı indim. Çar­şamba günü­nün yarısı saat far­kın­dan dolayı kay­boldu. Chek-in işlem­leri için kon­tu­run önün­deki uzun kuy­rukta […]

Liviv: "Türkiye’den geldiğimi söylemedim..."

Her adım başında tarihi bir mekân, müze, kilise, sanat evi var. Sokak­lar canlı, cad­de­ler kala­ba­lık. Sokak müzis­yen­leri bir­bi­rin­den farklı enst­rü­man­lar çala­rak şeh­rin ruhunu her daim canlı tutu­yor. Kadir Işık Kira­la­dı­ğım oda şehir mer­ke­zinde tarihi bir bina­nın beşinci katı. Yük­sek tavanlı odamda Sov­yet döne­min­den kalma kuy­ruklu bir piya­noyla ondan da eski bir kol­tuk takımı var. Çan­tamı […]

Trans Sibirya: "Savaşın kutsallığı atfedilen bu meydanların çoğunda Sönmeyen Ateş’ler bulunuyor."

Paulo Coelho bir kita­bında, dün­ya­nın en güzel kadın­la­rı­nın Sibirya’da oldu­ğunu söy­lü­yor, hak­kını tes­lim etmek gere­ki­yor. Ayrıca, keşke benim de param olsa da gez­sem diyen­lere, seya­hat etme­nin para değil, cesa­ret işi oldu­ğunu söy­lü­yor. Kadir Işık Dün­ya­nın en uzun demir­yolu Trans Sibirya, Moskova’dan Vladivostok’a 9288 km. Trans Sibirya tre­nine Moskova’dan bin­dim. Birinci sınıf yol­cu­la­rın bulun­duğu vagon­lar iki­şer […]