Home Kemal Çavuş

Kemal Çavuş

Kemal Çavuş • Bizim Hatun

Şehir çok sıcak. Araç­lar geçin­ce her taraf toza boğu­lu­yor. İlk gel­di­ğim­de güzel bir otel­de kalı­yor­dum ama karar­na­mem geci­kin­ce çık­mak zorun­da kal­dım. Para hız­la eri­yor. Bir­kaç gün ucuz bir otel­de kal­dım ama çok pis­ti, faz­la daya­na­ma­dım. Res­mi bir kuru­ma ait bu misa­fir­ha­ne­ye gel­dim mec­bu­ren. Oda­lar temiz. Gece inşa­at­la­rın gürül­tü­sü duyul­mu­yor, ancak tek kişi­lik oda yok. Tık­naz […]

Kemal Çavuş • Anılar A.Ş.

İnsan­la­rın yeni anı­lar için ken­di hafı­za­la­rı­nı bir süre­li­ği­ne sil­dir­me­le­ri hız­la yayıl­ma­ya baş­la­dı. Yazar olmak iste­yen biri örne­ğin Gorki’nin anı­la­rı­nı hafı­za­sı­na yer­leş­ti­re­bi­li­yor. İşlem bit­ti­ğin­de Gor­ki gibi acı­lar çek­miş, mut­suz bir insan gibi çekip gidi­yor. Şir­ket bu işlem­den son­ra ola­bi­lecek olum­suz­luk­lar kar­şı­sın­da hiç­bir sorum­lu­luk kabul etmi­yor. Tıp­kı ame­li­yat­lar­da oldu­ğu gibi bu işi yap­mak iste­yen­le­re bir söz­leş­me imza­la­tı­yor […]

Kemal Çavuş • Gürültücüler Olmasa

En sorun­lu olan­lar en az uyu­yan­lar. Onlar da olma­sa top­lum daha da huzur­lu ola­cak. Az uyu­duk­la­rı için faz­la rüya göre­mi­yor­lar, göre­me­dik­le­ri için de hiç­bir şey öğre­ne­mi­yor­lar. Bazı­la­rı ile­ri düzey­de tro­id has­ta­sı oldu­ğu için uyu­ya­mı­yor, ney­se ki onlar teda­vi edi­le­bi­li­yor. Ama dışa dönük olan­lar, vur pat­la­sın çal oyna­sın. O kadar çok gürül­tü yapı­yor­lar ki kom­şu­la­rı­nı da […]