Home Kısmet Rüstemov

Kısmet Rüstemov

Kısmet Rüstemov • Yirmi Kuruşluk Ders

Yağ­murlu bir Bakü akşa­mında rast­la­dı­ğım dilenci kadı­nın iki bük­lüm vücudu olma­mış bir hayata sorul­muş yor­gun “neden” soru­suna ben­zi­yordu. Yağ­mu­run sesi şem­si­yeli, şap­kalı insan­la­rın adım ses­le­rine karış­mıştı; ayak­ka­bı­la­rın tıkır­tısı yağ­mu­run sesin­den bir geri kalı­yor, bir öne geçi­yordu. Dilenci kadın dur­ma­dan aynı cüm­leyi yarım bıra­kı­yordu: “Allah aşkına…” Neden­dir bil­mem, bana öyle geldi ki onun yarım kalan cüm­lesi […]

Geleceğin Tarihi

Günü­müzle film­deki gele­cek ara­sında kaç yıl var? Daha var mı o gele­ceğe? Yoksa o gele­cek artık geldi de biz mi far­kında deği­liz? Kısmet Rüstemov 2013 yılında beş dalda Oscar’a aday olan ve bu dal­lar­dan birinde – en iyi senaryo dalında galip gelen Her (Aşk) filmi gele­cek­ten bah­se­di­yor. Fakat bu gele­cek alı­şıl­mış Holl­y­wood film­le­rin­deki gibi değil, […]

Nabokov'un Göçmen Oyunları

“Ben İngi­lizce düşü­nü­yo­rum, yüre­ğim Rusça atı­yor, kulak­la­rım Fran­sızca duyu­yor.” Kısmet Rüstemov Nabo­kov üze­rine onun edebi dün­ya­sı­nın oyun kural­la­rını bil­me­den sadece yaz­mak için yaz­mak çok teh­li­keli, çünkü onun kah­ra­man­la­rın­dan biri olu­ve­rir­sin, habe­rin olmaz. Üslup ve biçim oyun­la­rın­dan, iro­ni­den, paro­di­den, tesa­düf­ten, kısası, zen­gin edebi hile­ler kaley­dos­ko­pun­dan uzak olan her­hangi bir yazı, Nabokov’un kah­kaha kalaş­ni­ko­fun­dan çıkan mer­mi­lerle hemen dar­ma­da­ğın olur. Ben […]

Cees Noteboom: Ritüeller

Sisli nisan gece­sinde uykum muha­cir, beyaz duvar­larda ay ışığı gezi­ni­yor ve ben, bu süt beyazı ışı­ğın duvar­daki dan­sını sey­re­der­ken aklı­mın bek­leme salo­nun­daki turist düşün­ce­ler pasa­port­la­rına mühür vurul­ma­sını bek­li­yor. Dışa­rıda yalın ayak bir rüz­gâr koşu­yor, sey­rek oto­mo­bil­le­rin sesi pen­ce­remi öpüp geçi­yor. Biraz­dan, bir-iki saat sonra, karan­lı­ğın mesa­isi bitince, kömür gözlü gece yıl­dız yıl­dız kay­bol­du­ğunda, aklı­mın bek­leme […]

Antichrist ve Lars von Trier’in Mitolojisi

Ulysses’in içine o kadar çok bil­mece-bul­maca ve zekâ oyunu koy­dum ki, pro­fe­sör­ler yüz­yıl­larca ne demek iste­di­ğimi tar­tı­şa­cak­lar, insa­nın ölüm­süz­lüğü garan­ti­le­me­si­nin tek yolu da budur. James Joyce Kısmet Rüstemov Lars von Trier’in film­le­rinde öne çıkan bir taraf var: o, çoğu fil­minde önce güzel, este­tik, mükem­mele yakın, sakin bir dünya yara­tı­yor, sonra bazen usulca, bazen de ani­den o dün­yayı […]

Ian McEwan: Cumartesi

Ian McEwan’ın romanı mese­leye farklı yer­den bakı­yor. Daha çok birey­le­rin psi­ko­lo­jik zede­le­rine yoğun­la­şı­yor. Kısmet Rüstemov Mega­po­lis gök­lere mey­dan oku­yan devasa gök­de­len­leri, alış­ve­riş mer­kez­leri, insanı her zaman hazır­lık­sız yaka­la­yan sayı­sız küçük yol ayrımı ile hem bin bir gece, hem de bin bir gün­düz.  Bu bin kafalı ejder­ha­nın bir de hafta son­ları var. Dün­ya­nın siyasi hari­ta­sını bir yazı­nın […]

Julian Barnes’ın Bir Son Duygusu Romanı

Hatır­la­dık­la­rı­mı­zın ne kadarı ger­çek, ne kadarı bizim uydur­ma­mız? Kısmet Rüstemov İkinci Dünya sava­şın­dan sonra gün­lük hayat­tan bili­min, sana­tın çeşitli saha­la­rına kadar çoğu alanda ken­dini gös­te­ren post­mo­dern düşünce bir­çok kav­rama olduğu gibi tarihe, hafı­zaya da farklı yer­den bak­mayı denedi. Yeni Tarih­ci­lik (New His­to­rism) mut­lak tarih düşün­ce­sini saç­ma­lık ilan etti. Yeni Tarih­ci­lere göre, tari­hin tam anla­mıyla nes­nel, […]

Rus Postmodern Edebiyatı Üzerine

Ger­çek­li­ğin eski anla­mını yitir­diği bu dün­yada artık her şey hiper­ger­çek­lik­tir. Bu öyle bir dünya ki, burda neyin tak­lit, neyin ger­çek olma­sını bil­mek ola­nak­sız, kop­ya­lar ger­çe­ğin yerini işgal etmiş. Kısmet Rüstemov Rus ede­bi­yatı üze­rine düşü­nür­ken, aklım nedense hep uzak 17., 18. yüz­yıl­lara gidi­yor. Düel­lo­ları düşü­nü­yo­rum, önce bir­bi­rine sır­tını çevi­ren, sonra bir­bi­ri­nin yüzüne ateş eden­leri. Lorca’nın ünlü “İgna­sio Sanc­hes […]