Home Melike Karaosmanoğlu

Melike Karaosmanoğlu

Mutsuzlukta da Komşuyuz: Ne Mutsuz Yunanım Diyen!

“Uma­rım bu kitabı oku­yan­lar, muh­te­mel önyar­gı­la­rı­nın kanıtı diye oku­maz­lar.” Melike Karaosmanoğlu Geç­ti­ği­miz gün­lerde İstos Yayın Yunanistan’da basıl­dığı dönem­den (1975) bugüne 30’dan fazla baskı yap­mış ve ken­din­den söz ettir­meye hâlâ devam eden bir kitabı yayım­ladı. Nikos Dimu’nun Ne Mut­suz Yuna­nım Diyen! çalış­ması artık Türk­çede. Önce­likle zamana mey­dan oku­yan bu kita­bın Türkiye’deki okurla buluş­mayı tam 20 yıl­dır […]

Kafka’nın Amerika’sı ve Makinenin İktidarı

“Kafka’nın yal­nızca ede­bi­yat için yaşa­dığı aşi­kâr­dır: Ede­bi­yat onun takın­tısı, var­lık nedeni ve can­kur­ta­ran simi­diydi. Düş­kün bir dün­yaya ceva­bı­dır ede­bi­yat.” Mic­hael Löwy, Franz Kafka Boğun Eğme­yen Hayal­pe­rest Ömrünü yazıya vak­fe­den Kafka hayat­tay­ken yete­rince tanın­maz. Has­ta­lığı iler­le­yince ise yakın arka­daşı Max Brod’a vasi­yette bulu­nur: ölünce yaz­dığı her şey yakıl­ma­lı­dır. Yayım­lan­mış ya da yayım­lan­ma­mış kitap­ları, öykü­leri, mek­tup­ları. Keli­me­ler­den oluş­tur­duğu […]

Mübadelenin Kederle Anıtlaşan Şiirleri: Muhacirnâme

Anadolu’nun kadim Orto­doks Hris­ti­yan halk­la­rın­dan Kara­man­lı­lar da bu talih­siz hikâ­yede baş­la­rına gelen çileyi çekip göç yol­la­rına düşe­cek, eğreti ve taşı­ması çok ağır bir hayatı omuz­la­rına yük­le­meye çalı­şa­cak­lar­dır. Üste­lik onlar Anadolu’nun Rumca bil­me­yen Rum­la­rı­dır. Melike Karaosmanoğlu Bazı araş­tır­ma­cı­lara göre Modern Yunan tari­hin­deki en büyük facia 1922 yılında Küçük Asya’da yaşan­mış­tır. Zira Anadolu’daki 3000 yıl­lık Helen var­lı­ğını […]

Çorak Ülke ve Gomidas

Melike Karaosmanoğlu “Ayla­rın en zali­mi­dir Nisan.” Şair T. S. Eliot 1922 yılında Çorak Ülke şiirinde yaz­mıştı bu dizeyi. Ama ne zaman oku­sam beni yazıl­dığı tarih­ten tam yedi yıl önce­si­nin o kor­kunç cumar­tesi gece­sine götü­rür. O gece­nin bütün kas­ve­tini, her şeyi baş­la­tan bed­baht ağır­lı­ğını ve acı­ma­sız­lı­ğını his­se­de­rim. 24 Nisan 1915’e dön­dü­ğümde ayla­rın en acı­ma­sı­zını tanı­rım artık. Ölüm tre­nini, […]

Demokritos’un Kahkahasından Herakleitos’un Gözyaşlarına: Melankolinin Anatomisi

Ağla, Ey Herak­le­itos, bu çağa yakı­şır, Bu kadar alçak­lığı, bu kadar kederi gör­dükçe. Melike Karaosmanoğlu Zaman zaman sos­yal med­yada pay­la­şım rekoru kıran şöyle bir liste var: “Saba­hat­tin Ali’nin Şiiri Oldu­ğunu Bil­me­di­ği­miz Şarkılar.”Nükhet Duru’nun ses­len­dir­diği Melan­koli şar­kısı bu lis­teye merakla göz atan­la­rın mut­laka ilgi­sini çek­miş­tir. “Beni en güzel günümde, sebep­siz bir keder alır” diye baş­la­yan söz­lerle […]