Home Melike Uzun

Melike Uzun

Melike Uzun
(1975) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli dergilerde öyküleri yayımlandı. Öykü kitapları: Ateş Öyküleri (2011), Kürar (2014).

Damızlık Kızın Öyküsü Yalnızca Bir Distopya Değil

Yalan ve şid­det yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı, zaman­ları dis­top­yaya yak­laş­tı­rı­yor. Çünkü, oku­du­ğu­muz dis­top­ya­lar bu ikisi üze­rine kuru­lur. Melike Uzun Normal’den Dis­to­pik Dün­yaya Sine­maya akta­rı­lan Damız­lık Kızın Öyküsü’nün şim­di­lerde 10 bölüm­lük bir dizi ola­rak tele­viz­yona uyar­lan­dı­ğını Notos’un 60. sayı­sında oku­muş­tuk. Kita­bın ’92 AFA bas­kı­sın­dan bu yana yeni bas­kı­sı­nın yapıl­ma­dığı bu haberle bir­likte gün­deme gel­mişti. Eser çok geç­me­den Doğan Kitap […]

Akışkan Aşk

Eski­mek hiç­bir var­lığa değer kazan­dır­ma­dı­ğın­dan yeni­nin peşinde koş­tu­rup duru­yor insan­lar. Yeni­nin deği­şim değeri hep yük­sek. Peki bu akış­kan­lık içinde aşk nerede duru­yor, duru­yor mu? Melike Uzun Dün otu­rup çay içti­ği­miz mekân bugün hedi­ye­likçi eşya dük­kâ­nına dönü­şe­bi­li­yor. Yıl­lar­dır film izle­di­ği­miz bir sinema salonu bugün harabe iş hanı­nın içinde kay­bo­lu­yor. Gece­kon­du­lar yıkı­lıp yer­le­rine gök­de­len­ler diki­li­yor. Doğal dön­gü­nün, yeni­len­me­nin […]

Europa

Bir araya geli­şiyle ken­dini dün­yaya daya­tan, daha fazla dayat­ma­nın yol­la­rını ara­yan, bit­mek bil­mez büyük bir itiş kakı­şın tarafı olan  kıta­nın izi, bir oto­bü­sün için­deki insan­lar ara­cı­lıyla sürü­lür. Tim Parks’ın Europa adlı romanı geç­ti­ği­miz ay Alef tara­fın­dan yayım­landı. Europa Milano’dan Strasbourg’a doğru yola çıkan bir tur oto­bü­sün­deki üni­ver­site hoca­la­rı­nın ve öğren­ci­le­ri­nin hikâ­yesi. Hikâye, kişi­sel ger­çek­lik­ten büyük bir […]

Felaket Karşısında Heloise

Helo­ise: Şimdi dinle küf­rümü, piş­man­lık duy­ma­dan iti­raf edi­yo­rum, ben yal­nızca seni sevi­yo­rum. Abe­lard: Tan­rım, nasıl da gıpta edi­yo­rum, sev­gisi bizim gibi olma­yan­la­rın mut­lu­lu­ğuna Tho­mas Hardy’nin Adsız San­sız Bir Jude’u moder­nizm, Vik­torya dönemi ahlakı, cin­sel­lik ve ben­zeri konu­lar üze­rin­den çok konu­şuldu.  Oysa, Adsız San­sız Bir Jude’un  hikâ­ye­sinde beni etki­le­yen bam­başka bir yön var. Yaşa­dık­ları yıkıma Sue […]

Ölülerle Yaşayanlar

Ucunda Ölüm Var masa­lın olmaz­lığa işa­ret eden dili için­den ger­çe­ğin altını çizi­yor. Yine masal dili­nin ola­nak­la­rına yas­la­na­rak şid­de­tin kas­katı duru­şunu, bu duruş kar­şı­sın­daki çare­siz­li­ği­mizi ahkâm kes­me­den çizi­yor. Dili­nin masal­sı­lı­ğına,  anla­tım­daki doğa­üs­tü­lüğe rağ­men  inan­dı­rı­cı­lık­tan kesin­likle sapıl­mı­yor. Ölümün İzinde Vey­sel Atılgan’a ithaf edil­miş bir romanı elbet­teki seve­cek­tik, ama bili­yo­ruz ki tanık­lık etti­ği­miz yüz­lerce ölümü dilin ola­nak­la­rına sığ­dır­mak, […]

İnzivada Yinelenen Nefret

Nefret’i bir kav­ram ola­rak düşün­müş müy­düm o zaman, bil­mi­yo­rum. Ama o vardı, bu olayda gelip beni bul­muştu. Bu olayda ve burda anla­ta­ma­ya­ca­ğım pek çok anda… Son gün­lerde Tho­mas Bern­hard okur­ken düşün­düm bun­ları. Nefret Yaşa­mı­mız akıp gider, san­cı­lar içinde doğar, doğu­rur; yine san­cıyla, kıv­ra­na­rak büyü­rüz. Bun­lar olup durur­ken kav­ram­lar boş­lukta uçu­şur, kimi­miz onlara hiç bak­ma­dan yola […]

Tuhaf Şeyler Oluyor

Son zamanlarda tuhaf değil, korkunç şeyler olduğu hissindeyiz. İnternet yoluyla edindiğimiz bu müthiş, hızlı iletişim üzerimize bir kâbus gibi çöktü. Ölüm haberleri alıyoruz. Sokakta, fırında öldürülen çocuklar, çalışırken ölen işçiler… Dilim varmıyor söylemeye, bombayla paramparça edilenler…