Home Murat Erdin

Murat Erdin

Ortaçağ’ın Görgü Kuralları

Etin kay­nağı olan hay­van­lar bütün halinde pişi­ri­le­rek sof­raya geti­ri­lir ve konuk­lar tara­fın­dan hemen ora­cıkta par­ça­la­na­rak yenir. Çatal henüz yay­gın­laş­ma­dığı için her­kes eliyle yer. Murat Erdin Orta­çağ daima ilgi çek­miş­tir. Sadece siyasi olay­la­rıyla değil, karan­lık tabu­ları, cadı­ları ve sko­las­tik âdet­le­riyle. İnsan­lık tari­hi­nin önemli bir döne­mi­dir bu dönem. Rönesans’a hazır­la­nan Avrupa’nın döl yata­ğı­dır. Kilise’nin Avrupa’daki hâki­mi­yeti doruk­tay­ken, […]

Burgess’in Bir Romanı: Bir Elin Sesi Var

Romanı okur­ken Howard’ın dün­ya­daki mater­ya­list düzeni ve insan­la­rın aptalca bu düzene boyun eğme­sini eleş­tir­di­ğini görü­rüz. Murat Erdin İngi­liz romancı ve eleş­tir­men Ant­hony Bur­gess (1917-1993) ede­bi­yat dün­ya­sında daha çok Oto­ma­tik Por­ta­kal (A Cloc­k­work Orange) roma­nıyla tanı­nır. 1962’de yayın­la­nan roman Ame­ri­kalı Yönet­men Stan­ley Kub­rick tara­fın­dan 1971’de sine­maya uyar­lan­mış ve içer­diği por­nog­ra­fik şid­detle hem ilgi çek­miş hem de tar­tışma […]

İçimizdeki İrlandalılar

21’inci yüz­yı­lın Türk yazar­ları da Türkiye’nin manevi tari­hini yaz­mak için sahne ola­rak İstanbul’u seçe­bi­lir. Murat Erdin Tek­nik Direk­tör Mus­tafa Denizli, A Milli Fut­bol Takımı’nı çalış­tır­dığı dönemde İrlanda ile oyna­na­cak maç öncesi ken­di­sini ağır söz­lerle eleş­ti­ren bazı çev­re­lere bu söz­lerle yanıt ver­mişti: “İçi­miz­deki İrlan­da­lı­lar.” Soy ve mil­li­yet ola­rak içi­mizde pek İrlan­dalı oldu­ğunu san­mı­yo­rum ama James Joyce’un […]

Ya Naziler Kazansaydı...

İkinci Dünya Savaşı’nı ABD ve İngiltere’nin başını çek­tiği müt­te­fik­ler değil de Nazi­ler ve Japon­lar kazan­saydı dünya nasıl olurdu sizce ? Roma­nın çıkış nok­tası bu. Murat Erdin Mil­yon­larca masum insa­nın haya­tını kay­bet­tiği İkinci Dünya Savaşı bun­dan 72 yıl önce sona erdi. Sava­şın bit­tiği haberi Avrupa kent­le­rine dalga dalga yayıl­dı­ğında dışa­rıda harika bir mayıs güneşi par­lı­yordu ve artık […]

Açlığın Kitapları

Bu üç önemli romanda yazar­la­rın ve hal­kın yaşa­dığı sefil hayat üze­rin­den sanayi dev­rimi yıl­la­rın­daki 19.yüzyıl Avrupası’nın kor­kunç halini bir tablo gibi görü­yo­ruz. Murat Erdin Jack London’ın 1902 yılında Londra’nın Doğu Yakası’nda yaşa­dığı dene­yim­le­rini anlat­tığı Uçu­rum İnsan­ları, George Orwell’in hem Paris hem Londra’da içine gir­diği sefa­leti ve beş para­sız geçir­diği gün­leri anlat­tığı Paris ve Londra’da Beş […]

Ahmet İhsan Tokgöz ve Jules Verne

Jules Verne’e olan tut­kusu Deniz­ler Altında 20 Bin Fer­sah ile baş­la­mış. Öyle ki, bilim­kurgu özel­lik­leri taşı­yan bu roman Tokgöz’ün aklını başın­dan almış. Murat Erdin Jules Verne’i okur­ken yayı­ne­vi­nin kitap­taki notuyla kar­şı­laş­tım. Oldum olası dip­not­lara, yaza­rın, edi­tö­rün veya çevir­me­nin not­la­rına ilgi duya­rım. O not­lar­dan yeni şöy­ler öğre­ni­rim, yeni yazı­lar yaza­rım. Jules Verne’in tüm kitap­la­rını yayım­la­yan İthaki Yayınları’nın […]

“Bizans’ı Hortlatmak”

Anadolu’nun çok kül­türlü ve çok kat­manlı tarih mira­sı­nın vur­gu­lan­dığı bir eği­tim sis­te­mi­miz olsaydı, kül­tü­rel mira­sı­mı­zın uzun bir döne­mini kap­sa­yan Bizans’ı dış­lama eği­limi bu kadar yay­gın olur muydu? Murat Erdin İstan­bul bulun­duğu konum ve sahip olduğu tarih­sel miras iti­ba­riyle farklı araş­tır­ma­lara baş­kent­lik yapa­bi­le­cek bir şehir. Bu kent sadece Osmanlı’nın değil Doğu Roma’nın da baş­ken­tiydi ama bugün pek […]

Depreme Karşı İdam

Konu kom­şu­nun ihba­rıyla yaka­la­nan –çoğu masum– Liz­bon­lu­lar ya ası­la­rak ya da yakı­la­rak öldü­rü­lür. Kilise, dep­re­min çare­sini bul­muş­tur: Günah­kâr­la­rın öldü­rül­mesi. Murat Erdin Göl­cük mer­kezli 1999 dep­re­min­den sonra haya­tı­mı­zın bir par­çası haline gelen fela­ket, insan­lı­ğın öte­den beri kork­tuğu ve sak­lan­maya çalış­tığı bir kader ola­rak ede­bi­yat eser­le­rine de konu oldu. 1 Kasım 1755’te mey­dana gelen Büyük Liz­bon Dep­remi […]