Home Murat Erşen

Murat Erşen

Eleştirel Düşünce için Yedi Alet

Zama­nı­nızı, ide­olo­jik yergi adına dahi olsa ya da özel­likle bunun için, her­hangi iyi, yararlı bir tarafı olma­yan argü­man­larla har­ca­ma­nı­zın manası yok. 1942 doğumlu Ame­ri­kalı Daniel Cle­ment Den­nett günü­müz fel­se­fe­si­nin önemli isim­le­rin­den biri. Wittgenstein’ın öğren­cisi “Maki­ne­deki Haya­let” görü­şüyle ünlü Gil­bert Ryle’ın öğren­cisi. Psi­ko­loji fel­se­fesi, zihin fel­se­fesi, yapay zekâ, bilim fel­se­fesi, biliş­sel bilim, evrim teorisi, din, ahlak, […]