Home Necati Çıtak

Necati Çıtak

Lekeli Humma – 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra

Tıp tarihinden açılmamış sayfalar... Kazan su ile dol­du­ru­lup ocak yakı­lır. San­dı­ğın için­de­ki ızga­ra­la­ra elbi­se ve eşya­lar yer­leş­ti­ri­lir. Kazan­la san­dık ara­sın­dan buhar çık­ma­ya baş­la­yın­ca çen­gel­ler­le sıkış­tı­rı­lır. Yarım saat bek­len­dik­ten son­ra eşya çıka­rı­lır. Dezen­fek­si­yon böy­le­lik­le tamam­lan­mış­tır. Necati Çıtak “Har­bin baş­la­ma­sın­dan bir haf­ta son­ra has­ta­ne­nin 300 yata­ğı da dol­du. Ber­bat bir bakım ve teda­vi örne­ği ver­dik. Otok­lav olma­dı­ğın­dan […]