Home Nedim Gürsel

Nedim Gürsel

Nedim Gürsel • Kayıkçı

İske­le­nin üze­rin­deki lokan­tada deni­zin içinde gibiy­di­ler. Beyaz örtülü masada kır­mızı kar­puzlu bir lamba, çev­re­sinde mavi iskem­le­ler vardı. Genç kadınla çocuk ada­mın kar­şı­sına otur­muştu. Kıvır­cık saçlı, tatlı bakışlı kız çocu­ğuyla annesi. İkisi de sarı­şındı. İki­si­nin de ten­leri beyazdı. Sokak­la­rında yanık tenli kadın­la­rın dolaş­tığı bu tatil kasa­ba­sına başka bir geze­gen­den gel­miş gibiy­di­ler. Çocu­ğun iskem­le­den sar­kan ayak­ları yere […]

Venedik'te Biten Aşklar

“Ger­çekte haya­tım sana rast­la­dı­ğım gün baş­ladı / Ben senin duda­ğın­dan doğ­dum” diye­ceği, nere­deyse tüm şiir­le­rini ada­ya­cağı, yal­nızca göz­le­ri­nin güzel­li­ğini değil, onun kişi­li­ğinde kadı­nın övgü­sünü de dilin­den düşür­me­ye­ceği Elsa Triolet’yle kar­şı­laş­mıştı. İsa’nın çar­mıha geril­diği yaşın eşi­ğin­dey­ken, 1928 güzünde, La Coupole kah­ve­sinde. Bir daha da bir­bir­le­rin­den ayrıl­ma­mış­lardı. Nedim Gürsel Resimli Dünya’yı yaz­mak için Venedik’e ilk kez gel­di­ğimde […]

Asturias’ın Tam Zamanı

Nobelli yazar Miguel Angel Asturias’ın kitap­ları şık tasa­rım­la­rıyla yeni­den okurla bulu­şu­yor. Nedim Gür­sel, annesi Leyla Gür­sel tara­fın­dan iki romanı Türk­çeye çev­ri­len Asturias’ı yazdı. Nedim Gürsel Yor­dam Yayın­ları özenli bir bas­kıyla 1967’de Nobel Ede­bi­yat Ödülü’nü kaza­nan Guatemala’lı yazar Miguel Angel Asturias’ın yapıt­la­rını yeni­den yayım­la­maya baş­ladı. Oto­ri­ter­leşme eği­li­mi­nin gide­rek hız­lan­dığı, ‘tek adam, tek parti, tek ide­oloji’ anla­yı­şı­nın […]