Home Neslihan Önderoğlu

Neslihan Önderoğlu

Neslihan Önderoğlu • Olduğumuz Gibi

Tam da o gelir­ken pen­ce­reyi açı­yor. Bek­le­di­ğin­den değil. Rast­lantı. Karlı gök­yü­züne, geceyi beyaz­laş­tı­ran bulut­la­rın kaba kıv­rım­la­rına ve bah­çe­deki koyu renkli top­rak üstünde biri­ken kar­lara bak­mak istedi. Onu camda bek­le­diği uzun gece­le­rin üstün­den epey zaman geçti. Artık bek­le­mi­yor. Ama uyu­ya­mı­yor da. Çünkü bir zaman­lar onu bek­le­meyi sev­mişti. Yemek­ten sonra orta­lığı top­la­yıp çocuk­ları yatır­mayı, ken­dine çay koy­mayı, […]

Neslihan Önderoğlu • Hanse-lin

ÖYKÜ Sabah uyan­dı­ğı­mızda çöp­çü­ler kar­bon­mo­nok­sit­ten zehir­len­miş kuş ölü­le­rini kal­dı­rım kenar­la­rına süpü­rü­yordu. Hava elini uzat­san doku­na­cak­mış­sın gibi yoğun ve ağırdı. Abim, “Fakül­teye gide­ce­ğim,” dedi, “artık git­me­sem olmaz.” Kork­tum. “Ya gider de dön­mez­sen. Ya yaka­lar­larsa seni?” İnat etti. “Gide­ce­ğim,” dedi. “Böyle sak­lan sak­lan nereye kadar. Kan­tine uğrar, arka­daş­lara bir bakar döne­rim.” Yine böyle bir sabah, tüten soba­dan zehir­len­miş anamla […]

Nabokov’un Kafka’ya karşı “böcek” inadı

Franz Kafka “Dönüşüm”deki böce­ğin asla çizil­me­mesi gerek­ti­ğini söy­lese de Vla­di­mir Nabo­kov onu çizi­yor. Eğer Kafka’nın Dönüşüm’ünü İngi­lizce çevi­ri­sin­den oku­duy­sa­nız eli­niz­deki çevi­riye göre dönü­şüm geçir­miş Gre­gor Samsa’dan kara­fatma, hamam­bö­ceği ya da daha genel ola­rak dev bir böcek diye söz edil­mek­te­dir. Yaza­rın ori­ji­nal metni Almanca yaz­dığı düşü­nül­dü­ğünde bu çevi­ri­le­rin hiç­biri yan­lış sayıl­maz – Gre­gor kaça­cak delik ara­yan, […]