Home Nibel Genç

Nibel Genç

Nibel Genç • Gayet Mühim Tespitlerin Yazıldığı Defter

Mini­bü­sün kapı­sını kapat­tık­tan sonra kuze­nim Hıdır’a, “Tamam­dır, gide­bi­li­riz,” dedim. Eczacı Kemal’in otur­duğu kol­tu­ğun ucuna ili­şi­ve­rince Arakel’e doğru kaydı. Ara­kel gülüm­se­yince ben de gülüm­se­dim. Heye­can­lan­dım tabii. Res­sam­mış. Ben daha önce hiç res­sam gör­me­miş­tim. Köyü­müze uzak­lar­dan gelen bir Ermeni de gör­me­miş­tim. Bun­ları düşü­nünce heye­ca­nım arttı. Eczacı Kemal söy­le­nip duru­yordu. “Şimdi ola­cak şey miydi?” Naka­ratı buydu. Evet bu […]