Home Oggito

Oggito

Oggito

Bronte Kardeşlerin Romanlarını Etkileyen Aile Dramı

Bra­n­well de bu gru­bun önemli unsur­la­rın­dan biriydi. Char­lotte, Emily ve Anne’in roman­la­rın­daki kah­ra­man­lar ve kötü kah­ra­man­larda onun izleri görü­le­bi­lir. İlginç ve üzücü hayat hikâ­ye­leri, bazı­la­rı­nın “en iyi yazar­lar grubu” ola­rak nite­le­diği Bronte kar­deş­le­rin roman­la­rını nasıl etki­ledi? Ede­bi­yat­se­ver­ler Bronte kar­deş­leri iyi bilir ve onlara karşı duy­gu­ları ünlü rock grubu The Beatles’a duyu­lan­lara da ben­ze­ti­lir. Ya Char­lotte […]

Kadınların Erkeklerden Daha Uzun Yaşamasının Bazı Nedenleri!

Bilim­sel araş­tır­ma­lar bize kadın­la­rın erkek­ler­den daha uzun yaşa­ma­sıyla ilgili bir dizi neden sunu­yor. Ama en önemli neden ola­rak kadın­la­rın erkek­le­rin komik dere­cede saçma olan dav­ra­nış­la­rı­nın yarı­sını bile ger­çek­leş­tir­me­mesi. Ger­çek­ten bey­ler, ne düşü­nü­yor­du­nuz? Tüm bu dav­ra­nış­lar, kar­şı­dan kar­şıya geçer­ken sağa sola bak­mayı unut­ma­nın çok öte­sinde. Beyinde karar verme meka­niz­ması ve risk ana­li­zin­den sorumlu fron­tal lobun geli­şimi erkek­lerde kadın­lar­dan […]

Belarus isyanda: Yazarlar, yayıncılar, gazeteciler tutuklanıyor!

Belarus’ta insan hak­ları savu­nu­cu­ları, Minsk ede­bi­yat fes­ti­va­linde güven­lik görev­li­le­rince tutuk­la­nan­la­rın ser­best bıra­kıl­ması için çağ­rıda bulundu. Oto­ri­ter dev­lete karşı pro­tes­to­lar devam edi­yor. İnsan hak­ları örgüt­leri, Bela­rus yet­ki­li­le­rine, ülke çapında ger­çek­leş­ti­ri­len pro­tes­to­larda tutuk­la­nan yazar, yayıncı ve gaze­te­ci­ler hak­kın­daki tüm suç­la­ma­la­rın düşü­rül­mesi için çağ­rıda bulundu. The Com­mit­tee to Pro­tect Jour­na­lists (Gaze­te­ci­leri Koruma Kurulu), güven­lik güç­le­ri­nin geç­ti­ği­miz haf­ta­larda en […]

Vietnam’ın Arkeolojik Hazineleri

Vietnam’ın bugüne kadar geç­ti­ği­miz aylarda ilk kez Almanya’da görü­cüye çıkan arke­olo­jik hazi­ne­leri büyük ilgi gördü. Ser­gi­le­nen ben­zer­siz eser­ler­den bazı­ları aşa­ğıda ve ger­çek­ten göz kamaş­tı­rıcı. Yeşim asalar Ser­gide yer alan yeşim asa­lar Vietnam’ın taş dev­rin­den. Bun­lar ara­sında Vietnam’da yapıl­mış en uzun asa da yer alı­yor. Bronz hayvan figürü Bu bronz hay­van figürü 1977’de güney Vietnam’da bulundu. […]

Bir kadının ölümsüz hücreleri binlerce hayat kurtardı

Şöyle bir şey hayal ede­lim: Dün­ya­nın en bili­nen tıp kuru­mu­nun birinde tabip ola­rak görev­li­si­niz. Rahim ağzı kan­seri iler­le­miş bir hasta size geli­yor ve siz de onun hüc­re­le­rini ala­rak durumu anla­mak için çalış­ma­lar yapa­cak­sı­nız. Çalış­maya baş­la­dık­tan sonra garip bir şey­ler fark edi­yor­su­nuz. Belli sayıda hücre bölün­me­sin­den sonra, bun­la­rın labo­ra­tu­var orta­mın­daki diğer hüc­re­ler gibi ölümü ger­çek­leş­mi­yor. Daha […]

Ahmet Muhit • Haral

Sabaha karşı köpek­le­rin hav­la­ması karan­lı­ğın ses­siz­li­ğini bozu­yordu. Köy­lerde uyu­yan insan­ları uyan­dı­ran horoz­la­rın işini büyük şehir­lerde köpek­ler üst­len­mişti. Yağ tene­ke­sin­deki akşam­dan kalma ateş sön­müş, bur­numa ince­den is kokusu geli­yordu. Aksı­ra­rak uyan­dım. İçinde uyu­du­ğum haral ne su ne de rüz­gâr geçi­ri­yordu. Bu benim için mükem­mel­den hal­li­ceydi. Belli bir adım ya da adı­mız yoktu. Bazen çöp­çüy­dük, bazen top­la­yı­cıy­dık, […]

Patti Smith, Rimbaud’nun Evinin Yeni Sahibi

  Patti Smith sadece müzi­ğiyle değil, söz yazarı ve şair kim­li­ğiyle de tanı­nan bir sanatçı. 1996’da bir der­giye ver­diği söy­le­şide, “Genç kız düş­le­ri­min çoğunu Rimbaud’ya ayır­mış­tım. Sanki Rim­baud erkek arka­da­şımdı” diyen sanat­çı­nın yıl­lar sonra Rimbaud’nun evini satın alma­sına şaşır­ma­mak gere­ki­yor o halde. Fransa’nın Bel­çika sını­rında 90 kişi­nin yaşa­dığı ufak bir köyde bulu­nan ev uzun yıl­lar boyunca […]

Bu Sanatçıların Daha Önce Görmediğiniz Fotoğrafları

Fotoğ­ra­fın nite­likli bel­ge­ler ara­sında apayrı bir yeri var. Yoksa unu­tul­maya mah­kûm ola­cak pek çok görün­tüyü önü­müze geti­rir, onlara baka­rak gör­dük­le­ri­mizi yeni­den calan­dır­ma­mızı sağ­lar. Büyük sanat­çı­la­rın fotoğ­raf­la­rını da her zaman merak ede­riz. Nasıl insan­lardı? Bir dizi fotoğ­raf, onla­rın hayat­la­rını, kim­lik­le­rini yanı başı­mıza geti­rir. Aşa­ğıda, Van Gogh’dan Gauguin’e, Lautrec’e, Monet’ye, Matisse’den Andy Warhol’a, bir dizi sanat­çı­nın daha […]

Kazuo Ishiguro • Zehir

28 Tem­muz Bugün Eddie’nin ağa­be­yini gör­düm. Bel soğuk­luğu kap­mış. Zaten Eddie de bir­kaç hafta önce her şeyi anlat­mıştı. Onu kıyıda, bov­ling pis­ti­nin yakı­nında gör­dü­ğümde moto­sik­le­tini kul­lan­ma­sını öğre­ni­yordu. Gerçi has­ta­lı­ğın onda ne tarz bir etkisi oldu­ğunu fark ede­me­dim. Bronz­laş­mış teniyle gayet sağ­lıklı görü­nü­yordu. Her­halde zeh­rin tesi­rini gös­ter­meye baş­la­ması biraz zaman alı­yor. Eve dön­dü­ğümde benim mala­fatı özenle […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]