Home Oggito

Oggito

Oggito

Colette • Eski Eş

İki kişi­lik masa mı? Böyle buy­run, Mösyö, Madam. Kör­fe­zin man­za­ra­sını sey­ret­mek ister­se­niz per­cere kena­rında boş bir masa­mız var.”  Alice baş­gar­sonu izledi.  “Evet, iste­riz; haydi gel Marc, orada, suyun üstünde yemek yeriz, tek­ne­dey­mi­şiz gibi.” Kocası kolun­dan tuttu Alice’i: “Hayır, şu tarafta daha rahat ede­riz.” “Ama orası kala­ba­lı­ğın ortası; ben pen­cere kena­rında –” “Alice, lüt­fen!” Kolunu kav­ra­yan par­mak­la­rın anlamlı […]

Donald Trump'a karşı bütün dünyadaki yürüyüşler Washington'da yüz binlerce kadının katılımıyla başladı

Bugün Donald Trump’ı ABD’nin baş­kan­lık kol­tu­ğuna taşı­ya­cak yemin töre­nin ardın­dan, kadın­lar ABD’de ve dün­ya­nın dört bir yanında Women’s March adlı kit­le­sel pro­testo yürü­yüş­le­rine baş­ladı. Washington’da baş­la­yan yürü­yüşe yüz bin­lerce kadın katıldı. Trump’ın insan­lık ve yurt­taş­lık hak­la­rına ciddi bir teh­dit oluş­tur­du­ğunu belir­ten orga­ni­za­tör­ler, yürü­yü­şün kam­panya met­ninde şu ifa­de­lere yer verdi: “Son seçim­lerde kul­la­nı­lan söy­lem­ler bir­ço­ğu­muzu – göç­men­leri, […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Stephen King’in Yazarlar İçin En Önemli 20 Kuralı

1 En başta ken­di­niz için yazın, okur­ları daha sonra dert edin. “Bir hikâye yaz­dı­ğı­nızda, o hikâ­yeyi ken­di­nize anla­tı­yor­su­nuz­dur. Yeni­den yaz­dı­ğı­nızda, esas işi­niz hikâye olma­yan her şeyi çıka­rıp atmak­tır.” 2 Edil­gen çatı kul­lan­ma­yın. “Çekin­gen yazar­lar, çekin­gen âşık­la­rın edil­gen sev­gi­li­ler­den hoş­lan­dık­ları gibi, edil­gen fil­ler­den hoş­la­nır­lar. Edil­gen çatı güven­li­dir.” 3 Zarf­lar­dan sakı­nın. “Zarf dos­tu­nuz değil­dir.” 4 Zarf­lar­dan sakı­nın, […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]

İncir ağacı insanlık tarihini nasıl şekillendirdi?

Çok sayıda din­sel ve folk­lo­rik söy­len­ceye konu olan incir ağacı, hem tarihe tanık­lık etmiş hem de onu biçim­len­dir­miş­tir. Peki incir gele­ce­ği­mizi nasıl zen­gin­leş­ti­re­bi­lir? İncir, zey­tin ve üzüm ile bir­likte üç kadim bit­ki­den biri. Yer­yü­zünde 750’den fazla incir türü olduğu söy­le­ni­yor. İnsa­nın hayal gücünü bu kadar etki­le­yen başka bir bitki olma­mış­tır. Her dinde ken­din­den söz ettir­miş, […]

Vine artık tarih oldu

Piya­saya sürül­düğü dönem hızlı bir çıkış yaka­la­yan ve 6 sani­ye­lik eğlen­celi vide­olar ile pek çok sos­yal medya feno­me­ni­nin oluş­ma­sını sağ­la­yan Vine artık tarih oldu. Twitter’ın sahibi olduğu Vine, alı­nan karar neti­ce­sinde Vine res­men kepenk indirdi. Son bir yıl­dır yeni video yük­leme seçe­ne­ğini kapa­tan ve sadece eski vide­ola­rın izle­ne­bil­diği bir plat­form haline evri­len Vine, bu hiz­me­tini de […]

Yalan Haberlere Karşı Sivil Girişim: Schmalbart

Almanya’da sağ popü­liz­min pom­pa­la­dığı bilgi kir­li­li­ğiyle müca­dele etme amacı taşı­yan yeni bir sivil giri­şim baş­la­tıldı. Sch­mal­bart adını taşı­yan online plat­form, tar­tışma kül­tü­rünü geri getir­mek isti­yor. Göç­men­ler, bir dizi havai fişek ve bir kilise… Ve yalan habe­ri­miz hazır! Kısa süre önce ABD’nin sağ popü­list yayın organı Bre­it­bart News’un haberi şuydu: “Yabancı erkek­ler­den olu­şan kala­ba­lık, yıl­başı gecesi […]

Gürsel Korat: “Balzac, Tolstoy ve Dickens ilkgençliğimin öğretmenleriydi...”

Oku­du­ğum kitabı bir yerde bıra­kıp başka kitabı oku­mayı sür­dü­re­bi­li­rim. Mut­laka not alı­rım. Gür­sel Korat, yaz­dığı her romanla yazar­lık serü­ve­ni­nin çıta­sını yukarı çıka­ran roman­cı­la­rı­mız­dan. Ede­bi­yat metin­le­ri­nin nasıl okun­ması gerek­tiği bağ­la­mında, ken­di­si­nin nasıl oku­du­ğunu, hangi yazar­lar­dan etki­len­di­ğini şöyle anla­tı­yor. Bir ede­bi­yat metni nasıl okun­malı, nasıl okun­ma­malı? GK: Önce oku­du­ğum şey ede­bi­yat metni mi onu anla­mak iste­rim. ‘‘Neye […]

AİHM'den cezaevinde internet yasağına mahkûmiyet

“Bilgi alma özgür­lü­ğünü ihlal…” AİHM ken­di­sine yapı­lan bir baş­vu­ruda Litvanya’yı, tutuk­luya inter­net eri­şimi sağ­la­ma­dığı için taz­mi­nata mah­kûm etti. Karar bütün tutuklu ve mah­kûm­la­rın inter­net eri­şi­mini kap­sa­mı­yor. Strasbourg’da bulu­nan Avrupa İnsan Hak­ları Mah­ke­mesi (AİHM), ceza­evinde inter­net eri­şimi konu­sunda yapı­lan bir baş­vu­ruyu karara bağ­ladı. Mah­keme Litvanya’yı ülke­deki bir ceza­evi yöne­ti­mi­nin tutuk­lu­nun inter­net eri­şi­mine izin ver­me­diği için taz­mi­nata mah­kûm […]