Home Oggito

Oggito

Oggito

Öykü Üstüne | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Raymond Carver: “Öykü bir şeyleri açığa vurmalı, ama her şeyi değil. Öyküde belli bir gizem olmalı.” Başlangıçlar: Kısa Öykünün Kökeni ve Kısa Öykü Sanatı | Joyce Carol Oates Amerikan Edebiyatının 10 Büyük Kısa Öykücüsü Latin Amerika'nın Öykü Tutkusu | Semih Gümüş Kısa Öyküyü Kısa Öykü Yapan Şey Nedir? | Francine Prose O Eski Dertlerin Öykücüsü […]

Raymond Carver Öykülerinde Uyumsuzluktan Saçmalığa, Hiçliğin Anlamı

O halde Carver’ın bu öykü­leri bir yanıl­sa­ma­dan des­tekli, âdeta uyum­suz tiyatro metni kurar­ca­sına temel­len­dir­diği söy­le­ne­bi­lir. Nite­kim öykü kişi­le­ri­nin sayık­lar­ca­sına, bir­bi­rin­den kopuk sıç­ra­malı anla­tımı, böyle bir havayı ala­bil­di­ğine pekiş­ti­ri­yor. Derya Derya Yılmaz Ray­mond Car­ver için, çevir­men Ayça Sabuncuoğlu’yla Can Yayın­ları ara­sında yapı­lan işbir­liği, yaza­rın beş öykü kita­bıyla okuru buluş­turdu: Lüt­fen Ses­siz Olur musun, Lüt­fen? (2012), Aşk […]

Ötekini İştahla Beklemek: Coetzee'nin Barbarlarından Tepenin Ardındaki Yörüklere

Ama düş­man nere­de­dir? Yörük­ler nere­de­dir? Coetzee’nin bar­bar­ları nere­de­dir? Coet­zee, Batı­nın çök­müş ahlak ve ide­olo­ji­sini eleş­ti­rir­ken, Alper de bizi çev­re­le­yen coğ­raf­ya­nın şim­diki iki­yüz­lü­lü­ğünü göz­ler önüne sere­rek yaza­rın izin­den gider sanki. Deniz Gündoğan İbrişim J.M. Cooetze’nin en bili­nen roman­la­rın­dan Bar­bar­ları Bek­ler­ken (1980), sömür­ge­ci­li­ğin poli­tik, kül­tü­rel ve en çok da aka­de­mik alanda bütü­nüyle kri­tik eleş­ti­riye tabii tutul­duğu bir döne­min, […]

Kamera arkası da hep eşitsiz

Top­lumda kadın ve erkek ara­sında yaşa­nan eşit­siz­lik sinema sek­tö­ründe de ken­dini gös­te­ri­yor. Kadın yönet­men­ler kamera arka­sında kadın olma­nın zor olduğu görü­şünde bir­le­şi­yor. Ber­lin Film Festivali’nde Sally Haw­kins, Kris­tin Scott Tho­mas, Cat­he­rine Dene­vue, Sienna Mil­ler, Pat­ri­cia Clark­son gibi akt­ris­ler kır­mızı halıda göz kamaş­tırdı. Altın Ayı için yarı­şan Sally Pot­ter, Agni­eszka Hol­land, Ildiko Enyedi gibi kadın yönet­men­le­rin […]

Yaşar Kemal Vakfı kuruldu

Ede­bi­ya­tı­mı­zın büyük ustası, 28 Şubat 2015’te kay­bet­ti­ği­miz Yaşar Kemal adına kuru­lan vakıf res­men faali­yete baş­ladı. Yöne­tim kurulu baş­kan­lı­ğını Ayşe Semiha Baban’ın üst­len­diği vak­fın amacı Yaşar Kemal’in değer­leri ve duruşu doğ­rul­tu­sunda Tür­kiye ve dünya top­lum­ları nez­dinde Yaşar Kemal’in bakış, yak­la­şım ve değer­le­rini yay­gın­laş­tır­mak, yaza­rın düşün­ce­le­ri­nin ve ede­bi­yat biri­ki­mi­nin genç kuşak­lara akta­rıl­ması, ola­rak açık­landı. Vakıf Yöne­tim Kurulu […]

Atilla Birkiye: "Sabahattin Ali’nin çok okunması insanı sevindiriyor."

Daha önce, üç roma­nını bu bağ­lamda değer­len­dir­di­ğimde Kuyu­caklı Yusuf öne çıkardı ama Kürk Man­tolu Madonna’nın da ayrı bir yeri vardı. Son yıl­lar­daki oku­ma­la­rım­dan sonra, İçi­miz­deki Şey­tan’ı önce­leri eksik değer­len­dir­di­ğimi düşün­düm, dola­yı­sıyla şimdi o biraz­cık öne çıkı­yor. Atilla Bir­kiye öte­den beri Saba­hat­tin Ali’nin roman­ları ve öykü­leri üstüne çalı­şı­yor. Bu çalış­ma­la­rı­nın sonunda bu kez Saba­hat­tin Ali’nin Yapıt­la­rını Sevme […]

İnternet | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi | Mehmet Atakan Foça Tim Parks: "İnternet romanın kuyusunu kazıyor." Bir Bulvar Gazetesinin Dönüşümü Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada Yeni Medya ve Olanakları | Semih Gümüş Bir "tık" uğruna biten habercilik | Aslı Tunç Yandex Çeviri’ye "Elfçe" Eklendi Emojilerin Efendisi (56)

Şehir | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar İçin

Dünyanın En İyi Kütüphaneleri Bir Edebiyat Merkezi Olarak Grolier Şiir kitabevi Nerede O Eski Edebi Mekânlar Ömer Kanıpak: “Ortak alanları halk nasıl isterse öyle kullanır.” Kuşbakışı Dünya Olağanüstü Ona Fransız Banksy Diyorlar   İstanbul Yıkmakla Bitmez Dünya Bahçelerine Kısa Bir Bakış İstanbul'un Geleceği 20 Kartpostalda Direnen İstanbul (102)

Ekoloji | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

İnanılmaz ama gerçek ve ürkütücü! Buzulların Tümü Eridiğinde Dünya Nasıl Görünecek? Kutuplardaki buzul miktarında rekor düşüş Uğursuz sayı: İnsanlığın an itibariyle yüz yüze bulunduğu 13 imkânsız kriz Alplerin Doğasını Keşfetmek İklim Değişikliği Yediklerimizi Nasıl Etkileyecek? Dünyada Oksijen Nasıl Oluştu? Daha Az Et Ye, İklim Deği­şik­liği Müca­de­le­sine Katkı Yap! Gıdasız Hayat da Olmaz, Demokrasi de | Semih Gümüş […]

Sena Çelik • Tanrım Ses Yarat

Ner­den gel­dik­le­rini bil­mi­yor­dum. Tek bil­di­ğim şey artık aynı evde yaşa­dı­ğı­mızdı. “Niçin sürekli ses çıka­rıp rahat­sız ediyorlar”diyemiyordum, çünkü Umut’un suç­la­yıcı tavır­la­rın­dan bık­mış­tım. Umut için her şey, ona olan sev­gim­den. Yoksa tek bir gün bile kat­lan­maz­dım bu kar­deş­lere. Küçük­leri usluydu, mut­fak masa­sın­dan ayrıl­dı­ğını pek gör­me­dim. Onu, par­mak­la­rını masaya sım­sıkı bas­tır­mış bir halde masayı yalar­ken yaka­lı­yor­dum. Beni görünce kor­kup […]