Home Oggito

Oggito

Oggito

Azor Ahai Efsanesi

O kor­kunç gün gel­di­ğinde bir asker kızıl yanan bir kılıç çeke­cek düş­man­la­rına. Bu kılıç Işık Geti­ren, Kah­ra­man­la­rın Kızıl Kılıcı ola­cak. Game of Thro­nes’da Azor Ahai Kim? Dany mi, yoksa Jon mu? Sen karar ver! Ak Yürü­yen­ler, aslında bir tar­gar­yen olan Jon, Üç Gözlü Kuz­gun ve Orma­nın Çocuk­ları gibi bir­çok önemli karak­te­rin akı­beti şu anda gize­mini koru­yor […]

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD’deki Ore­gon Eya­let Üniversitesi’nin yap­tığı araş­tırma, dün­yada en büyük ve en küçük hay­van­la­rın nesil­le­ri­nin tüken­mesi ihti­ma­li­nin daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Araş­tır­maya göre, en ağır hay­van­lar doğ­ru­dan insan­la­rın avlan­ma­ları sonucu , en hafif olan­lar ise doğal yaşam alan­la­rı­nın kir­len­mesi ve ağaç­la­rın kesil­mesi gibi neden­lerle sayıca aza­lı­yor. Dün­ya­nın “altıncı bir toplu soy tüken­me­siyle” karşı kar­şıya olduğu […]

Sanayi Devrimi | Belgesel

SANAYİ DEVRİMİ Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır. Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda […]

50 yıllık müzik efsanesi Rolling Stone da satılıyor

Kurul­duğu 1967 yılın­dan bu yana müzik endüst­ri­sine yön veren, poli­tik maka­le­le­riyle de ses geti­ren Rol­ling Stone satışa çıka­rıldı. Yazılı bası­nın diji­tal­leşme kar­şı­sında ayakta dura­ma­ma­sı­nın son örneği, yayın haya­tında 50. yılı geride bırak­maya hazır­la­nan Rol­ling Stone der­gisi oldu. BloombergHT’nin habe­rine göre, Der­gi­nin sahibi Wen­ner Media’dan yapı­lan açık­la­mada, yüzde 49’u daha önce Sin­ga­pur mer­kezli müzik tek­no­loji fir­ması Band­Lab […]

Moby Dick’ten Unutulmaması Gereken 10 Alıntı | “Kendinizi uzun süredir ve tamamıyla rahat buluyorsanız, artık size rahatsınız denemez.”

Ame­ri­kalı yazar Her­man Melville’in dün­yaca ünlü romanı Moby Dick, ünlü “Ish­mael deyin bana” cüm­le­siyle baş­lar. Anla­tıcı, Ishmael’in ağzın­dan Kap­tan Ahab adlı roman kişi­si­nin Moby Dick adlı bali­na­nın peşinde yaşa­dığı mace­rayı anla­tır. En önemli kla­sik­ler­den biri olan Moby Dick, Kap­tan Ahab’ın açtığı umut­suz bir savaşı, yenil­giyle biten bir savaşı anla­tır. Yıl­lar­dır güney deniz­le­rine deh­şet salan Moby […]

Bienal’de tartışma: Sanat etkinliğinde hayvanlar kullanılır mı?

“İnsan mer­kez­ci­li­ğin, tür­cü­lü­ğün ‘sanat’ şeke­rine bulan­mış bir hay­van sömü­rüsü çeşidi bu. Rızası alın­ma­dan bir insan nasıl teş­hir edi­le­mi­yorsa, bir çocuk ‘sanat’ adı altında nasıl çalış­tı­rı­la­mı­yorsa eşe­ğin de kul­la­nı­la­ma­ması gere­ki­yor.” Zeynep Yüncüler İstan­bul Kül­tür Sanat Vakfı (İKSV) tara­fın­dan Koç Hol­ding spon­sor­lu­ğunda düzen­le­nen 15. İstan­bul Biena­li16 Eylül Cumar­tesi günü baş­ladı. Kuzey Avru­palı ikili Elmg­reen & Dragset‘in küra­tör­lü­ğünde ‘iyi bir komşu’ temalı Bienal 12 Kasım’a […]

Eylem Temur • Kayıp Hevesler Bürosu

Sahip­siz bir gündü, akı­şına bırak­tım. Eve duvar yerine pen­cere yap­mış­lar, alt kat boş nasıl olsa, tak­tım hor­tumu foşur foşur yıka­dım. En son sir­keli suyla sil­dim, kötü koku­yor ama güzel par­la­tı­yor cam­ları, hem toz da tut­mu­yor böyle. Per­de­leri asar­ken kısa boyuma söy­len­dim yine, bu güzel­liğe biraz boy ver­me­liydi ki işe yara­sın… Uzun boylu ada­mın perde tak­ması […]

Paul Auster’ın Yeni Kitabı, Yazarlığı ve Hayatı Üstüne

Paul Aus­ter yaşamla alay etmek­ten çekin­me­yen bir yazar. Kitap­la­rında karak­ter­ler yara­tı­yor ve ardın­dan keyfi bir biçimde hayat­la­rını mah­ve­di­yor, onları öldü­rü­yor. Şans oyun­ları oynar gibi var­lık­ları baş­ka­laş­tı­rı­yor. Son dönemde ise bu üslubu daha yoğun bir hal almaya baş­ladı. Yedi yıl­lık bir ara­dan sonra gelen 4 3 2 1 kita­bında da ana karak­teri Arc­hi­bald Isaac Ferguson’un dört […]

Ölü Deniz’e Yolculuk

İsrail ile Ürdün ara­sın­daki sınırda yer alan Ölü Deniz, dün­ya­daki en sığ ve en tuzlu suya sahip, her yıl suyu bir met­reye yakın çeki­len Ölü Deniz için uzman­lar eğer böyle devam ederse 2050 yılına kadar kuru­muş ola­ca­ğını söy­lü­yor. Zaten kuru­mak üzere olan bölge artan nüfus, tarım­sal kul­la­nım­lar, turizm ve endüstri ile bir­le­şe­rek Ölü Deniz’e akan […]

Kuş Hayatının Görülmeye Değer Ayrıntıları

Bu yıl seki­zin­cisi düzen­le­nen Audu­bon Fotoğ­raf Yarış­ma­sı­nın kaza­nan­ları ilan edildi. Fotoğ­raf­lar pro­fes­yo­nel, ama­tör ve genç­lik olmak üzere üç kate­go­ride ince­lendi. Yarış­maya Amerika’nın kırk dokuz eya­leti ve Kanada’nın dokuz şeh­rin­den top­lam 5500 kişi “kuş hayatı” konulu fotoğ­raf­la­rıyla katıldı. Ulu­sal Audu­bon Der­neği bu sene yarış­ma­cı­ları ve kaza­nan­ları bizimle pay­laştı. (The Atlan­tic) (77)