Home Oggito

Oggito

Oggito

Asyalı Öğrenciler Ekip Çalışmasında Zirvede

OECD’nin 52 ülke ve eko­no­mide yap­tığı araş­tır­mada, 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­leri sınandı. Sin­ga­pur liste başı olur­ken, Alman öğren­ci­ler de küre­sel rakip­le­ri­nin pek geri­sinde kal­madı. İş dün­ya­sında sos­yal bece­ri­ler gide­rek önem kaza­nı­yor. Eko­no­mik İşbir­liği ve Kal­kınma Teş­ki­latı da (OECD) bu geliş­meyi göze­te­rek, ilk kez 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­le­rini sına­ya­rak bir […]

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Tarihin bilinen en eski köpek çizimleri bulundu

Almanya’nın bağım­sız araş­tırma kuru­luşu Max Planck Topluluğu’nun İnsan Tarihi Araş­tır­ma­ları Ens­ti­tüsü arke­olog­ları, 8 bin yıl önce yapıl­dığı tah­min edi­len mağara çizim­le­rini buldu. Çizim­lerde betim­le­miş köpek­le­rin, bu hay­va­nın şu ana kadar bile­nen en eski çizimi olduğu belir­tildi. Sci­ence der­gi­si­nin habe­rine göre, çizim­ler Suudi Arabistan’ın kuzey­ba­tı­sında tes­pit edildi. Çizim­ler­den birinde, 13 köpek ara­sında duran bir avcı betim­lendi. […]

Oggito’da Tolstoy Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Vasili Vasil­ye­viç Zen­kovski |Düşü­nür Ola­rak Tols­toy Teoride ve Pra­tikte Tols­toy Cem Alpan | Tols­toy yaşa­mış olma­saydı, her­halde kimse onu hayal ede­mezdi! Müge Gedik | Tols­toy nasıl veje­tar­yen oldu? Ernest J. Sim­mons | Tolstoy’un Eser­le­rine Giriş Metin Rudar | Tolstoy’un kural­ları (54)

Hava Trafiği Böyle!

Mike Kel­ley dün­ya­nın dört bir yanın­daki hava tra­fi­ğini fotoğ­raf­la­ya­bil­mek için tam iki yılını har­cadı ve çalış­ma­nın sonunda ina­nıl­maz görün­tü­ler ortaya çıktı. İki yıl boyunca belli saat­lerde uçak­la­rın iniş ve kal­kış­la­rını fotoğ­raf­la­yan Kel­ley, hava tra­fi­ği­nin yoğun­lu­ğunu anla­ta­bil­mek için fotoğ­raf­ları bir­leş­tirdi ve ortaya çıkan çalışma çok etki­le­yici. 1 Dubai Uluslararası Havaalanı 2 Dubai Uluslararası Havaalanı 3 Heathrow Havalimanı, […]

Sineklerin Tanrısı ile İlgili Pek Bilinmeyen 10 Gerçek

Wil­liam Golding’in 1954’te yayım­la­nan romanı Sinek­le­rin Tan­rısı, yıl­lar geçse de okur­la­rın ilgi­sini çek­mek­ten vaz­geç­mi­yor. Dis­to­pik bir adayı anla­tan bu roman iki kez sine­maya uyar­lan­mış ve sinema sever­le­rin de beğe­ni­le­rini top­la­mıştı. Konu­suyla bizi ken­dine bağ­la­yan roma­nın bil­me­di­ği­niz ilginç özel­lik­leri de var. 1 Kimse kitabı yayım­la­mak iste­medi Sinek­le­rin Tan­rısı, Golding’in ilk roma­nıydı. Bu sebeple tas­lağı oku­yan yayın­cı­lık şir­ket­leri […]

Gilles Deleuze | Başkalarının Düşlerinden Sakının

Türk­çesi: Murat Eşen Gil­les Dele­uze: “Baş­ka­la­rı­nın Düş­le­rin­den Sakı­nın”  (1:40 dakika) “Baş­kası düş­le­diği an teh­like var­dır. Düş kor­kunç bir güç isten­ci­dir. Her biri­miz az ya da çok baş­ka­la­rı­nın düş­le­ri­nin kur­ba­nı­yız. Baş­ka­la­rı­nın düş­le­rin­den sakı­nın.” Yir­minci yüz­yıl Batı fel­se­fesi deni­lince akla gelen ilk isim­ler­den olan Gil­les Dele­uze, yet­miş yıl­lık yaşa­mına bir­çok teoriyi ve araş­tır­mayı sığ­dır­mış bir filo­zof. Spi­noza, Kant, […]

Nilay Örnek: "Bu ülkede baya bir süredir gazetecilik yapılamıyor, iyi ve nadir örnekler kayboluyor."

Nilay Örnek gaze­teci, edi­tör ve yazar. Ne yazık ki iyi gaze­te­ci­lik yap­maya ve doğ­ru­ları dile getir­meye çalış­tığı için gaze­te­ci­li­ğin dışına sürüldü. Bütün İyi­ler Biraz Küs­kün­dür adıyla yayım­la­nan ve geniş bir çev­rede hemen ilgiyle kar­şı­la­nan kita­bın­daki yazı­lar günü­mü­zün bir aynası gibi. İyi bir gaze­te­ci­nin elden bıra­kıl­ma­dan oku­na­cak bir dille yazıl­mış kita­bın­dan çıka­rak pek çok şey hak­kında konuş­tuk.  […]

Gilles Deleuze | Dil nedir?

Gil­les Deleuze’ün 1975 yılında Uni­ver­sité Vincennes’de ver­diği ders­ten bir parça: Dil, bir emir sis­te­mi­dir. Türk­çesi: Murat Erşen Gil­les Dele­uze (18 Ocak 1925-4 Kasım 1995), Fran­sız yazar ve filo­zof. Kendi özgün düşün­ce­sini oluş­tu­rur­ken Spi­noza, Leib­niz, Hume, Kant, Nietzsche, Berg­son ve Fouca­ult üze­rine monog­raf­lar yayım­ladı, bu filo­zof­la­rın gele­nek­sel fel­sefe tarihi izle­ğin­deki konum­la­rına ve bu izlek dahi­linde yorum­lanma biçim­le­rine […]

Oggito’da Dostoyevski Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Karen Had­dad-Wot­ling | Tols­toy mu Dos­to­yevski mi? Bir Anlaş­maz­lı­ğın Hikâ­yesi Ülker İnce | Dos­to­yevski kitabı kök sök­türdü bana Semih Gümüş | Dos­to­yevski: Çağı­mı­zın Bir Yazarı Derya Önel | Dostoyevski’nin İnsan­ları Özge Kepe­nek | Dostoyevski’nin Suç ve Ceza Eskiz­leri Kadir Işık | “Yeral­tın­dan Not­lar, haki­kati kanla hay­kı­rır.” Denis Gürcü | Suç ve Ceza’yı Niçin Oku­ma­lı­sı­nız? Derya Önel | […]