Home Oggito

Oggito

Oggito

Resimde ve Edebiyatta Rüyalar

“Belki de tüm sanat, rüya­nın bir biçi­mi­dir,” der Bor­ges.  Bu, gece­nen kral­lı­ğın­dan doğ­ru­dan gelen bir seçim­dir. “Chu­ang Tzu, rüya­sında etrafta kanat çır­pa­rak dola­nan bir kele­bek oldu­ğunu gördü, halin­den mem­nundu. Ani­den uyandı ve aslında Chu­ang Tzu oldu­ğu­nun far­kına vardı. Fakat bil­mi­yordu, o, rüya­sında kele­bek oldu­ğunu gören Chu­ang Tzu muydu yoksa Chu­ang Tzu oldu­ğunu gören bir kele­bek […]

İki şair açlık grevine başlıyor!

Şair Abdul­lah Nefes ve Selah Öza­kın, Nuriye Gül­men ve Semih Özakça ile daya­nışma için açlık gre­vine baş­lı­yor. Selah Öza­kın pazar­tesi günü İstan­bul Abba­sağa Parkı’nda, Abdul­lah Nefes de salı günü Ankara’da süre­siz dönü­şüm­süz açlık gre­vine gire­cek­le­rini bil­dir­di­ler. Abdul­lah Nefes konuyla ilgili ola­rak, “Bu gad­dar­lığı dur­dur­mak için bir kıvıl­cım olmak isti­yo­ruz” dedi. “Semih ve Nuriye ölüme terk […]

Kitap İllüstrasyonlarının Kısa Tarihi

Metin işbir­liği açı­sın­dan başka bir altın çağın eşi­ğinde miyiz? Chris Russel Kitap illüst­ras­yonu, yazılı keli­me­nin ortaya çık­ma­sın­dan bu yana bazı biçim­lerde varol­muş­tur. Modern kitap illüst­ras­yo­nunu yön­len­di­ren gele­ne­ğin kay­na­ğıysa kita­bın metni ile gör­se­lin aynı blok içine yazıl­dığı, 15. Yüz­yıl Batı Ede­bi­ya­tı­dır. Eski tez­hip for­mu­nun doğal bir devamı nite­li­ğinde olan bu eser­ler için veri­le­bi­le­cek en bili­nen örnek, Bib­lia […]

John Lennon’ın Hatırlanmaya Değer 9 Sözü

 1 Dürüst olmak size çok fazla arka­daş kazan­dır­maz ama her zaman doğru olanı verir. 2 Şu an İsa’dan daha popü­le­riz ama han­gisi ilk gide­cek bil­mi­yo­rum, Rock ‘N’ Roll mu Hıris­ti­yan­lık mı? İsa iyiydi ama onun hava­ri­leri odundu ve sıra­dan­lardı. 3 Mül­ki­ye­tin olma­dı­ğını hayal et. Yapa­bi­lir misin merak edi­yo­rum. 4 Bir par­çam zavallı oldu­ğum­dan şüp­he­le­nir­ken öbür par­çam yüce […]

Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

Flamingoların tek ayak üstünde durmasının sırrı?

ABD’li bilim insan­ları, fla­min­go­la­rın tek ayak­ları üstünde dura­rak daha az enerji har­ca­dı­ğını açık­ladı. Fla­min­go­larla özdeş­leş­ti­ri­len bu duru­şun nedeni bir süre­dir merak konu­suydu. ABD’de bir grup araş­tır­macı, fla­min­go­la­rın tek ayaklı duruş­ları saye­sinde aktif ola­rak kas­la­rını çalış­tır­ma­la­rına gerek olma­dan, ener­ji­le­rini ken­di­le­rine sak­la­ya­bil­dik­le­rini ortaya çıkardı. Bu pasif meka­nizma, fla­min­go­la­rın ‘gururlu’ bir görüntü ser­gi­le­me­le­rini sağ­lı­yor. Elbette ayakta yorul­ma­dan kes­tir­me­le­rini de… […]

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]

Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Face­book, rahat­sız edici gör­sel içe­rik­leri siteye kon­ma­dan engel­le­yen bir yazı­lım kul­lan­dık­la­rını açık­ladı, ancak, “İnsan­la­rın küre­sel ve gün­cel olay­ları tar­tı­şa­bil­me­le­rini isti­yo­ruz… bu yüz­den şid­det içe­ren bir fotoğ­ra­fın pay­la­şıl­dığı çer­çeve bazen önemli olu­yor” deni­yor. İngi­liz Guar­dian gaze­te­si­nin ince­le­diği 100’den fazla şir­ket içi eği­tim elki­tabı, çizelge ve gra­fik, Facebook’un şid­det, nef­ret suçu, terö­rizm olay­ları, por­nog­rafi, ırk­çı­lık ve ken­dine […]

Avcı, avlamaya çalıştığı filin altında kalıp öldü!

Zimbabwe’de safa­ride olan tanın­mış Güney Afri­kalı avcı The­unis Botha (51), vur­maya çalış­tığı filin üstüne düş­me­siyle öldü. Botha’nın geç­ti­ği­miz cuma günü Gwai-Zimbabwe’de bir grup avcıyla bir­likte safa­riye katıl­dığı ve ola­yın bu sırada ger­çek­leş­tiği belir­tildi. Netwerk24’ün habe­rinde 3 dişi filin gru­bun ara­sına dal­dığı ve Botha’nın fil­lere ateş ettiği belir­tildi. Dör­düncü bir filinse ters yön­den gele­rek Botha’yı göv­de­sin­den yaka­la­dığı belir­tildi. Filin, […]

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]