Home Oggito

Oggito

Oggito

Özgürlük Mücadelesine Katılan 10 Yazar

Hiç kimse yazı­nın gücünü yok saya­maz. Başa­rılı bir biçimde betim­len­miş bir şiir ya da des­tansı bir roman, içinde yaşa­dı­ğı­mız top­lu­mun daha önce hiç fark etme­di­ği­miz yön­le­rini ortaya çıka­ra­bi­lir. Yazar­lar çatışma, buna­lım ve kar­maşa dönem­le­rinde bütün­leş­ti­rici bir rol oynar. İnsan­la­rın, şehir­le­rin ve dönem­le­rin hikâ­ye­le­rini kay­de­der­ler ve okur­la­rı­nın yeni gele­cek­leri ve yeni yaşam tarz­la­rını hayal etme­le­rine yar­dımcı […]

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]

Antarktika | Belgesel

Güney yarım­kü­re­si­nin en güne­yinde bulu­nan ve güney kut­bunu içe­ren kıta. Afrika ve Okyanusya’nın kuze­yinde olan ve içinde ülke bulun­ma­yan tek kıta­dır. Dün­ya­nın beşinci büyük kıtası. Yüzöl­çümü 14.107.637 kilo­met­re­kare. Güney kutbu etra­fında her tarafı karla kaplı, daima fır­tı­nalı ve buz küt­le­leri ile çev­rili bir kara par­çası. Antark­tika, Ross ve Wen­del deniz kör­fez­leri ile Antark­tika Yarı­ma­dası hariç ana […]

C. G. Jung’un Kırmızı Kitap’ı: Bireysel Bir Kozmoloji

Kır­mızı Kitap’ı oku­mak bir iba­det mekâ­nını ziya­ret etmek gibi. Jung’un met­nini anla­mak, bilin­çal­tı­nın var­lı­ğıyla kar­şı­laş­mak, onu din­le­mek yal­nız­lık, ses­siz­lik, odak­lanma ve çaba gerek­ti­ri­yor. Kathryn Harrison C. G. Jung, 1914-1930 yıl­ları ara­sında tüm çalış­ma­la­rı­nın kökeni olan “esrarlı başlangıç”ı kayda aldı, göz­den geçirdi, tek­rar yazdı ve büyük bir titiz­likle resim­len­dirdi. Kır­mızı Kitap ya da Jung’un deyi­miyle “Liber […]

İvan Ayvazovski'nin Çarpıcı Romantik Resimleri: Deniz ve Gemi

İvan Konstantinoviç Ayvazovski (1817-1900) Ermeni Asıllı kla­sik ve roman­tik res­sam. İvan Kons­tan­ti­no­viç Ayva­zovski küçük yaş­larda resme ilgi gös­terdi. Ayva­zovski Tatar­lar, Türk­ler, Erme­ni­ler, Rus­lar, Yahu­di­ler ve Arap­la­rın iç içe yaşa­dığı bir şehirde yetişti. Dola­yı­sıyla gün­lük hayatta farklı kül­tür ve dil­lere aşina oldu. Çocuk­luk döne­min­den iti­ba­ren kimi zaman süt liman, kimi zaman fır­tı­nalı, gün doğar­ken ve gün […]

Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

GALİP TEKİN (1958-2017) Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, […]

Sherlock Holmes Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış

1 Masum İnsanlar Hol­mes, sadece bir olayı çöz­mek için masum insan­lara kötü dav­ran­maz : Yan­lış Bir­çok insana göre Sher­lock Hol­mes dedek­tif dün­ya­sı­nın beyaz şöval­ye­si­dir. Aklın gücünü kul­la­na­rak zor olay­ları çözer­ken bu süreçte hiç­bir masum insanı incit­mez. Fakat her­ke­sin bil­diği gibi uyuş­tu­rucu bağım­lısı olma­sı­nın ve tuhaf huy­la­rı­nın dışında bir olayı çöze­bil­mek için her şeyi yap­maya hazır bir […]

David Lynch: "Zaten dünya başlı başına garip bir yer!"

“Her­ke­sin kendi kişi­sel dün­ya­sını yarat­ması da nor­mal bence. Bize ait olan bir dünya yok aslında. Bu yüz­den farklı şey­lere açık olma­lı­yız. Bizi neyin etki­le­ye­ce­ğini bile­me­yiz.” Fil Adam, Mavi Kadife, Kayıp Oto­ban, İkiz Tepe­ler gibi sinema ve dizi dün­ya­sında kla­sik­le­şen yapım­la­rın yönet­meni David Lynch’in sinema görü­şünü, film­le­rini ve kişi­sel haya­tını anlat­tığı bir röpor­taj­dan. Kla­sik bir soruyla […]

Norman Lindsay’in Kışkırtıcı Sanatı

Nor­man Alf­red Lind­say • Avust­ral­yalı sanatçı. Res­sam, kari­ka­tü­rist, hey­kelci, yazar, ama­tör bok­sör. Lind­say aile­si­nin dör­düncü oğlu ola­rak 22 Şubat 1879’da doğdu. Yak­la­şık altı yaşına gelene kadar annesi onun evde kal­ması konu­sunda ısrarcı dav­randı. Çünkü kan dola­şımı sonucu ortaya çıkan yorucu fizik­sel akti­vite sağ­lı­ğını bozu­yordu. Dola­yı­sıyla Nor­man da izle­diği der­gi­ler­den ve gün­lük haya­tın­dan esin­lerle evde kendi […]