Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

Hindistan’dan İnsan Manzaraları

Arund­hati Roy, Booker Ödüllü Küçük Şey­le­rin Tan­rısı’ndan yirmi sene sonra yaz­dığı romanı Mut­lak Mut­lu­luk Bakan­lığı’nda yürekli insan­la­rın hayat­la­rına odak­la­nı­yor ama asıl yürekli olan ken­disi… Roy, Hin­dis­tan tari­hini çok sayıda karak­ter üze­rin­den can­lan­dı­rır­ken Batı­lı­la­rın Doğu’ya, özel­likle Hindistan’a duy­duğu oryan­ta­list hay­ran­lığı param­parça ede­cek bir tablo ser­gi­le­miş. A. Ömer Türkeş Yazar­lığı kadar siyasi etkin­lik­leri ile de tanı­nan Arund­hati […]

Şimdiki Zaman Antropolojisi

İngi­liz yazar Tom McCarthy’nin şim­diki zama­nın ant­ro­po­lo­ji­sini yap­maya soyu­nan roman kah­ra­manı üze­rin­den kapi­ta­liz­min ‘ruhunu’ yaka­la­maya çalış­tığı romanı Saten Ada, modern top­lum hak­kında kes­kin göz­lem­ler ve çar­pıcı eleş­ti­ri­ler barın­dı­rı­yor. A. Ömer Türkeş Çağ­daş ede­bi­ya­tın günü­müz­deki en par­lak yazar­ları ara­sında gös­te­ri­len İngi­liz yazar Tom McCarthy sadece roman­la­rıyla değil avan­gard sanat­çı­lar ağı Inter­na­ti­onal Nec­ro­na­uti­cal Society’nin (INS) genel sek­re­teri […]

Dünyayı Uykusuzluk Salgını Sararsa...

Adrian Bar­nes Uyu­ya­ma­yan­lar’da bir gece dün­ya­nın her yerinde ansı­zın baş­la­yan uyku­suz­luk sal­gı­nı­nın yol açtığı fela­ket­leri anla­tı­yor. Günü­müzde geçen dis­to­pik bir roman… A. Ömer Türkeş 1963 yılında İngiltere’de doğan Adrian Bar­nes 1969 yılında Kanada’ya göç eden aile­si­nin yanında –bir ban­liyö kasa­ba­sında– büyü­müş. Şimdi Batı Columbia’nın kır­sal bir böl­ge­sinde yaşı­yor. Burada bir inter­net gaze­tesi çıkar­ma­nın yanı sıra Sel­kirk […]

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]

Femme Fatale

Fran­sız neo-poli­si­ye­si­nin “babası” sayı­lan Jean-Pat­rick Manc­hette, Ölüm­cül’de git­tiği her yerde farklı bir tipe bürü­nen çekici, çekici olduğu kadar ölüm­cül bir kadı­nın, yani bir ‘femme fatale’in hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Manc­hette, modern poli­siye romanı, neşeli satirle ve anar­şik eğlen­ceyle dolu bir silaha dönüş­tü­rü­yor… A. Ömer Türkeş Jean Pat­rick Manc­hette, 1942’de Marsilya’da doğdu. Ede­bi­yata ilgisi erken yaş­larda baş­ladı. Öyle […]

Amerikan Rüyasının Püskürtülmüş Kalıntıları

Ric­hard Yates’in Türk­çeye ilk kez çev­ri­len romanı Bağım­sız­lık Yolu ban­liyö hayatı içinde çürü­yen par­lak, yete­nekli ve çekici bir çif­tin hüzünlü hikâ­yesi. Aynı zamanda güven ve maddi gelir hayal­le­rine kapıl­mış 50’li yıl­la­rın Ame­ri­kan orta sınıf­la­rı­nın da hikâ­yesi… A. Ömer Türkeş 20. yüz­yıl Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın ve ger­çekçi kur­ma­ca­nın en önemli yapıt­ları ara­sında gös­te­ri­len Bağım­sız­lık Yolu, ban­liyö kasa­ba­la­rın­daki […]

Kayıp Kız, Kayıp Kadın

Time’ın 2016’da geze­ge­nin en etkili 10 kişisi ara­sında gös­ter­diği gizemli yazar Elena Fer­rante, Karan­lık Kız roma­nında bir kadı­nın bakış açı­sın­dan kadın­lık sorun­la­rını, bir anne olma­nın yük­le­diği sorum­lu­luk­ları, bütün çıp­lak­lığı ile ortaya dökü­yor. A. Ömer Türkeş Elena Ferrante’nin üçüncü romanı ola­rak 2008’de yayım­la­na­nan Karan­lık Kız yaza­rın baş­ya­pıtı sayı­lan dört cilt­lik Napoli Roman­ları’nın haber­cisi sayı­la­bi­lir. Napoli Roman­ları’nın […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Miguel De Saavedra Cervantes ve Don Quijote

Ara­dan bunca yüz­yıl geç­me­sine, yazıl­dığı dönemde henüz bir­ta­kım yazım tek­nik­leri denen­me­miş olma­sına rağ­men, “Don Kişot” hem içe­rik hem de biçim­sel yön­ler­den çağ­daş bir metin­dir. A. Ömer Türkeş Bun­dan yak­la­şık 450 yıl önce, İspanya’nın Alcala de Hene­ras kasa­ba­sında, –eczacı olduğu da riva­yet edi­len– yok­sul bir sağ­lık memu­ru­nun yedi çocu­ğun­dan biri ola­rak doğ­muştu Miguel De Cer­van­tes. Ame­rika […]

Fantastik, distopik ve gerçek!

İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın yıl­dız­la­rın­dan David Mitc­hell, yakın geç­miş­ten yakın gele­ceğe uza­nan Kemik Saat­ler’de günü­mü­zün katı ger­çek­le­rini gotik fan­tezi ve kıya­met spe­kü­las­yo­nuyla buluş­tu­ru­yor. A. Ömer Türkeş David Mitc­hell, 1968 South­port (Lan­cas­hire) doğumlu. İngi­liz ve Ame­ri­kan ede­bi­yatı üze­rine yük­sek lisans eği­ti­mini tamam­la­dık­tan sonra önce Sicilya’da ardın­dan Hiroşima’da çalı­şan Mitc­hell yaz­maya Japonya’da baş­ladı. İlk romanı Ghos­t­w­rit­ten (1999) başa­rıya ulaştı. […]