Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

Şarkı Söylüyor Çocuklar

Ede­bi­yat kari­ye­rine şiirle baş­la­yan, ilk roman­la­rını kırklı yaş­la­rında yayım­la­yan ve 2003 yılında, 50 yaşın­day­ken hayata veda eden Roberto Bolaño, geçen ay içinde Tıl­sım, Uzak Yıl­dız, Mösyö Pain roman­la­rını ve Katil Oros­pu­lar isimli öykü kita­bını kap­sa­yan yeni bir edis­yon ile oku­yu­cu­larla buluştu. A. Ömer Türkeş Roberto Bolaño’nun hayat hikâ­ye­sini özet­le­meye gerek yok. Zira Tıl­sım ve Uzak […]

Varoluşun, Tutkuların ve Sözcüklerin Ağırlığı

2017 yılı içinde art arda yapı­lan çevi­ri­lerle yeni­den hatır­la­dı­ğı­mız Cla­rice Lis­pec­tor, G.H.’ye Göre Çile roma­nında bir kadı­nın kendi içine yap­tığı yol­cu­luğu anla­tı­yor. Duy­gu­la­rın, düşün­ce­le­rin, tut­ku­la­rın öne çık­tığı; insa­nın, ger­çe­ğin, Tanrı’nın ve varo­lu­şun sor­gu­lan­dığı ama dilin hep­si­nin önüne geç­tiği, sayfa sayısı az ama hacmi geniş, haz­met­mesi zor bir anlatı. A. Ömer Türkeş Bugün Bre­zilya ede­bi­ya­tı­nın en […]

İtalyan Usülü Seri Katil Hikâyesi

İtal­yan yazar Anto­nio Fusco imzalı Her Günün Derdi Ken­dine Ame­ri­kan best­sel­ler’ları tar­zında yazıl­mış bir seri cina­yet hikâ­yesi anla­tı­yor. Ancak hemen ekle­ye­lim ki Fusco, seri katil moti­fini İtalya koşul­la­rına çok iyi uyar­la­mış. A. Ömer Türkeş 1964 yılında Napoli’de doğan Anto­nio Fusco hukuk ve kamu yöne­timi bili­min­den mezun oldu, Emni­yet Müdürlüğü’nde adli kri­mi­no­loji uzmanı ola­rak çalış­maya baş­la­yan Fusco […]

Bir Uşağın Hatıraları

Ishiguro’nun başa­rısı bel­lek mese­le­sini farklı hikâ­ye­lerle suna­bil­me­sinde. Gün­den Kalanlar’daki uşak Ste­vens ise özenle bas­tır­dığı duy­gu­la­rıyla unu­tul­ma­ya­cak bir roman kah­ra­ma­nına dönüş­müş. A. Ömer Türkeş Japon kökenli İngi­liz yazar Kazuo Ishi­guro, kari­ye­ri­nin en iyi roman­ları ara­sında gös­te­ri­len Gün­den Kalan­lar’da orta yaşlı bir ada­mın bir­kaç gün­lük yol­cu­lu­ğunu anla­tı­yor. Gün­den Kalan­lar insan bel­le­ğine, hatır­la­maya, daha doğ­rusu hatır­lama süre­ci­nin düzen­len­me­sine ve far­kın­da­lık eksik­li­ğine […]

İki Kişilik Delilik

Ian McE­wan, son romanı Fın­dık Kabuğu’nda Shakespeare’in Ham­let’iyle Law­rence Sterne’in Trist­ram Shandy’sini bir araya getir­miş. Doğ­ma­mış bir çocu­ğun bakış açı­sın­dan bir iha­net ve cina­yet öyküsü anla­tan Fın­dık Kabuğu, geri­limli hikâ­yesi, esp­rili anla­tımı ve zarif üslu­buyla hem güzel bir roman hem de Ian McEwan’ın sana­tı­nın karak­te­ris­tik bir örneği. A. Ömer Türkeş Çağ­daş İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın yaşa­yan en […]

Yeraltı Parodisi

İskoç yeraltı ede­bi­ya­tı­nın önemli tem­sil­ci­le­rin­den Irvine Welsh, Düz­gün Muamele ile bir kez daha Edin­burgh sokak­la­rında dola­şı­yor. Zaman zaman sert sah­ne­ler barın­dır­ma­sına rağ­men miza­hın ağır bas­tığı hikâ­ye­siyle ‘Düz­gün Muamele’, Welsh’in önceki roman­la­rını oku­yan­lara biraz hafif gele­bi­lir. A. Ömer Türkeş Irvine Welsh, İskoçya’nın baş­kenti Edinburgh’da –ken­di­sine göre 1958’de, Glas­gow polis kayıt­la­rına göre 1951’de– dün­yaya gel­mişti. İşçi mahal­le­le­rinde […]

“Banka soymak nedir ki banka kurmanın yanında?”

Yunan ede­bi­ya­tı­nın gel­miş geç­miş en önemli poli­siye yazarı Pet­ros Mar­ka­ris, Batık Kre­di­ler roma­nına hikâ­ye­sini çok iyi özet­le­yen bir epig­rafla baş­la­mış: “Banka soy­mak nedir ki banka kur­ma­nın yanında?” Brecht’in Üç Kuruş­luk Opera’sın­dan yap­tığı bu alın­tı­nın ışı­ğında, Yunanistan’ı sefa­le­tin kıyı­sına sürük­le­yen ban­ka­cı­lık yol­suz­lu­ğunu bir suç kur­gusu içe­ri­sinde teş­hir edi­yor Mar­ka­ris… A. Ömer Türkeş Yuna­nis­tan pasa­portu taşı­yor ama […]

Gerçeğin Peşinde

Mer­ke­zine Harry Hole’u alan suç hikâ­ye­leri ile Joe Nesbo hem iyi poli­si­ye­le­rin kar­ma­şık muam­ma­sını, psi­ko­lo­jik derin­li­ğini, heye­can ve geri­li­mini hem de çağ­daş top­lumu yan­sı­tan etik tar­tış­ma­ları yaka­la­mayı başa­rı­yor. A. Ömer Türkeş Norveç’te baş­la­yıp bütün dün­yaya yayı­lan Harry Hole feno­meni, Haya­let roma­nıyla bir kez daha kar­şı­mızda. Feno­men diyo­rum, çünkü çev­ril­diği elliyi aşkın ülkede her 23 sani­yede […]

Beni Siz Delirttiniz

Çağ­daş Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın önemli isim­le­rin­den Shir­ley Jack­son 1962 yılında yayım­la­nan son romanı Biz Hep Şatoda Yaşa­dık’ta top­lum­dan yalı­tıl­mış bir hayat süren iki (kız)kardeşin geri­lim dolu hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Jack­son ken­di­sine ede­bi­yat dün­ya­sın­daki ayrı­ca­lıklı yerini sağ­la­yan doğa­üstü olay­lara, haya­let­lere bu kez yer ver­me­miş. İnsan­la­rın kendi cana­var­la­rını zihin­le­rinde nasıl üret­ti­ğini ser­gi­le­yen Biz Hep Şatoda Yaşa­dık hem ölüme takın­tılı […]

Tokyo Karası

Psi­ko­lo­jik, karan­lık, varo­luşçu geri­lim yara­tan ve yeni­likçi suç roman­ları yazarı ola­rak tanı­nan Fumi­nori Naka­mura, zen­gin­ler­den çal­mayı iş edi­nen bir yan­ke­si­ci­nin yaşa­mın­dan bir kesit sun­duğu Hır­sız’da Tokyo kara roman gele­ne­ği­nin mini­ma­list ama çar­pıcı bir örne­ğini ser­gi­li­yor. Zarif, ‘suç’tan ziyade suç ve ceza hak­kında tar­tı­şan bir hikâye… A. Ömer Türkeş Fumi­nori Naka­mura 1977’de Japonya’da doğdu. Fuku­şima Üniversitesi’nde […]