Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

İnsanın Düşüşü

20. yüz­yı­lın en önemli yazar­ları ara­sında sayı­lan “Ban­li­yö­le­rin Çehov’u” John Che­ever, Bul­let Park roma­nında tipik bir Ame­ri­kan ban­li­yö­sünü, ora­larda yaşa­na­cağı iddia edi­len sakin, huzurlu ve güvenli hayat­la­rın ardın­daki geri­lim­leri anla­tı­yor. A. Ömer Türkeş Bütün öykü ve roman­la­rında kimi eleş­tir­men­lere göre ‘insa­nın düşü­şünü’ araş­tı­ran John Che­ever, yüz­yı­lın en önemli kısa roman yazar­ları ara­sında sayı­lır ve ülke­sinde […]

Masumiyetle Suçluluk Arasında...

Roberto Bolaño’nun Lümpen Roman’ı genç bir kızın hayatının belki de en kritik dönemini, masumiyetle suçluluk arasındaki çizginin muğlaklaştığı bir olaylar dizisini anlatıyor. Davetkâr bir giriş cümlesiyle başlıyor hikâye: “Artık bir anne ve evli bir kadınım, oysa kısa bir süre öncesine kadar bir suçluydum...” Anlatıcı Bianca, olayların geçtiği tarihte on dokuz yaşında. Bir araba kazası sonucu [...]

Oğuz Atay’ın Oyunları | A. Ömer Türkeş

Atay, Tutu­na­ma­yan­lar ve Teh­li­keli Oyunlar’da “metin­le­ra­rası özel­lik­leri, oyun, mek­tup, şarkı, ansik­lo­pedi mad­desi gibi bir­çok yazın biçi­mini” barın­dı­ran bir metin üret­miş ve Türkçe yazı­lan roman­larda nadir rast­la­nan bir çok­ses­li­liğe ulaş­mış­tır. Oğuz Atay ismi, ilk romanı Tutu­na­ma­yan­lar ile bir­likte anı­lır. Tuhaf, tam da Oğuz Atay’a yakı­şan bir tuhaf­lık; 80 son­ra­sında kült­le­şen Tutu­na­ma­yan­lar, yazıl­dığı yıl­larda bir­kaç yayı­nevi tara­fın­dan […]

Kürk Mantolu Madonna: En Güzel Aşk Hikâyesi

Kaç yıl önce oku­muş­tum Madonna’yı bile­mi­yo­rum. Bil­di­ğim, bir­den fazla oku­du­ğum, her sefe­rinde aynı, hatta daha yoğun bir ede­bi­yat hazzı aldı­ğım, aynı hüznü duyum­sa­dı­ğım. Saba­hat­tin Ali’nin Kürk Man­tolu Madonna’sı ede­bi­ya­tı­mı­zın en güzel ve en hüzünlü aşk hikâ­ye­si­dir. Aşk hikâ­yesi der­ken günü­mü­zün “sabun köpüğü” çok satar­la­rı­nın ağdalı ve yapıntı aşk­la­rını çağ­rış­tır­ma­sın. Derin­likli bir roman­dır Kürk Man­tolu Madonna. […]

Hayal, Hakikat, Tarih, Hakikat | A. Ömer Türkeş

İlk roma­nıyla büyük bir çıkış yaka­la­mıştı İhsan Oktay Anar. Ardın­dan gelen Kitab-ül Hiyel ve Efrâsiyâb’ın Hikâ­ye­leri ile ken­dine özgü bir dil ve üslup ara­dığı bel­liydi ama bu ikisi Puslu Kıta­lar Atlası kadar başa­rılı sayıl­mazdı. Sonra uzun bir ses­siz­lik dönemi. Doğ­ru­sunu söy­le­mek gere­kirse 2005 yılında Amat yayım­lan­dı­ğında düşü­şün sür­me­sin­den kork­muş­tum. Ancak zamanı lehine çevir­miş, yazar­lık kari­ye­rinde […]

Romana Yazılan Tarih | A. Ömer Türkeş

Roman ve tarih ara­sın­daki iliş­ki­nin teme­linde her iki ente­lek­tüel etkin­li­ğin de aynı anla­tım araç­ları –dil ve yazı- ara­cı­lı­ğıyla “zaman” ve “mekan” üze­rine inşa edil­miş­liği, o zamanı bir bilgi, inanç ve değer­ler sis­te­mine göre yeni­den kur­gu­lama giri­şimi; tari­hin bir “an”ını anlam­lan­dırma isteği var. Geç­miş bil­gi­si­nin der­le­nip sınıf­lan­dı­rıl­ması ve bir takım genel­le­me­lerle kurul­muş bir anla­tıya dönüş­mesi halinde […]