Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

Bir Uşağın Hatıraları

Ishiguro’nun başa­rısı bel­lek mese­le­sini farklı hikâ­ye­lerle suna­bil­me­sinde. Gün­den Kalanlar’daki uşak Ste­vens ise özenle bas­tır­dığı duy­gu­la­rıyla unu­tul­ma­ya­cak bir roman kah­ra­ma­nına dönüş­müş. A. Ömer Türkeş Japon kökenli İngi­liz yazar Kazuo Ishi­guro, kari­ye­ri­nin en iyi roman­ları ara­sında gös­te­ri­len Gün­den Kalan­lar’da orta yaşlı bir ada­mın bir­kaç gün­lük yol­cu­lu­ğunu anla­tı­yor. Gün­den Kalan­lar insan bel­le­ğine, hatır­la­maya, daha doğ­rusu hatır­lama süre­ci­nin düzen­len­me­sine ve far­kın­da­lık eksik­li­ğine […]

İki Kişilik Delilik

Ian McE­wan, son romanı Fın­dık Kabuğu’nda Shakespeare’in Ham­let’iyle Law­rence Sterne’in Trist­ram Shandy’sini bir araya getir­miş. Doğ­ma­mış bir çocu­ğun bakış açı­sın­dan bir iha­net ve cina­yet öyküsü anla­tan Fın­dık Kabuğu, geri­limli hikâ­yesi, esp­rili anla­tımı ve zarif üslu­buyla hem güzel bir roman hem de Ian McEwan’ın sana­tı­nın karak­te­ris­tik bir örneği. A. Ömer Türkeş Çağ­daş İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın yaşa­yan en […]

Yeraltı Parodisi

İskoç yeraltı ede­bi­ya­tı­nın önemli tem­sil­ci­le­rin­den Irvine Welsh, Düz­gün Muamele ile bir kez daha Edin­burgh sokak­la­rında dola­şı­yor. Zaman zaman sert sah­ne­ler barın­dır­ma­sına rağ­men miza­hın ağır bas­tığı hikâ­ye­siyle ‘Düz­gün Muamele’, Welsh’in önceki roman­la­rını oku­yan­lara biraz hafif gele­bi­lir. A. Ömer Türkeş Irvine Welsh, İskoçya’nın baş­kenti Edinburgh’da –ken­di­sine göre 1958’de, Glas­gow polis kayıt­la­rına göre 1951’de– dün­yaya gel­mişti. İşçi mahal­le­le­rinde […]

“Banka soymak nedir ki banka kurmanın yanında?”

Yunan ede­bi­ya­tı­nın gel­miş geç­miş en önemli poli­siye yazarı Pet­ros Mar­ka­ris, Batık Kre­di­ler roma­nına hikâ­ye­sini çok iyi özet­le­yen bir epig­rafla baş­la­mış: “Banka soy­mak nedir ki banka kur­ma­nın yanında?” Brecht’in Üç Kuruş­luk Opera’sın­dan yap­tığı bu alın­tı­nın ışı­ğında, Yunanistan’ı sefa­le­tin kıyı­sına sürük­le­yen ban­ka­cı­lık yol­suz­lu­ğunu bir suç kur­gusu içe­ri­sinde teş­hir edi­yor Mar­ka­ris… A. Ömer Türkeş Yuna­nis­tan pasa­portu taşı­yor ama […]

Gerçeğin Peşinde

Mer­ke­zine Harry Hole’u alan suç hikâ­ye­leri ile Joe Nesbo hem iyi poli­si­ye­le­rin kar­ma­şık muam­ma­sını, psi­ko­lo­jik derin­li­ğini, heye­can ve geri­li­mini hem de çağ­daş top­lumu yan­sı­tan etik tar­tış­ma­ları yaka­la­mayı başa­rı­yor. A. Ömer Türkeş Norveç’te baş­la­yıp bütün dün­yaya yayı­lan Harry Hole feno­meni, Haya­let roma­nıyla bir kez daha kar­şı­mızda. Feno­men diyo­rum, çünkü çev­ril­diği elliyi aşkın ülkede her 23 sani­yede […]

Beni Siz Delirttiniz

Çağ­daş Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın önemli isim­le­rin­den Shir­ley Jack­son 1962 yılında yayım­la­nan son romanı Biz Hep Şatoda Yaşa­dık’ta top­lum­dan yalı­tıl­mış bir hayat süren iki (kız)kardeşin geri­lim dolu hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Jack­son ken­di­sine ede­bi­yat dün­ya­sın­daki ayrı­ca­lıklı yerini sağ­la­yan doğa­üstü olay­lara, haya­let­lere bu kez yer ver­me­miş. İnsan­la­rın kendi cana­var­la­rını zihin­le­rinde nasıl üret­ti­ğini ser­gi­le­yen Biz Hep Şatoda Yaşa­dık hem ölüme takın­tılı […]

Tokyo Karası

Psi­ko­lo­jik, karan­lık, varo­luşçu geri­lim yara­tan ve yeni­likçi suç roman­ları yazarı ola­rak tanı­nan Fumi­nori Naka­mura, zen­gin­ler­den çal­mayı iş edi­nen bir yan­ke­si­ci­nin yaşa­mın­dan bir kesit sun­duğu Hır­sız’da Tokyo kara roman gele­ne­ği­nin mini­ma­list ama çar­pıcı bir örne­ğini ser­gi­li­yor. Zarif, ‘suç’tan ziyade suç ve ceza hak­kında tar­tı­şan bir hikâye… A. Ömer Türkeş Fumi­nori Naka­mura 1977’de Japonya’da doğdu. Fuku­şima Üniversitesi’nde […]

Zambak Kadar Beyaz

Diğer roman­la­rında olduğu gibi ‘bas­tı­rıl­mış’ duy­gu­ları eşe­le­yen ‘İnti­kam­lar’ adlı roma­nında Phi­lippe Djian, ente­lek­tüel ama hayat­la­rın­daki boş­luğu bir türlü dol­du­ra­ma­yan, seçim­le­rinde karar­sız, ger­çek­leş­me­yen arzu­ları nede­niyle düş kırık­lığı yaşa­yan insan­ları anla­tı­yor. A. Ömer Türkeş Phi­lippe Djian, Tür­keye yeni çev­ri­len İnti­kam­lar roma­nında oğlu­nun inti­har etme­si­nin trav­ma­sını üze­rin­den ata­ma­yan bir ada­mın san­cılı iliş­ki­le­rini anla­tı­yor. Diğer Djian roman­ları gibi İnti­kam­lar’ın […]

Hatırlamanın Üç Hali

Doğ­ru­dan söz etmi­yor; başka kitap­lara gön­der­me­ler, duyum­lar, anım­sa­ma­lar, baba­sı­nın takın­tılı bel­leği ara­cı­lı­ğıyla bir leit­mo­tiv ola­rak hikâ­yede var olu­yor Ausc­h­witz. Mic­hel Laub böy­le­likle “mağ­du­ri­yet­leri basit­leş­tir­mek­si­zin korku hak­kında nasıl konu­şa­ca­ğı­mızı araş­tı­rı­yor”. A. Ömer Türkeş Baba­lar ve oğul­lar ara­sın­daki kar­ma­şık iliş­ki­ler ve geç­mi­şin acı­la­rı­nın yaşa­nan ana yap­tığı etki­ler etra­fında kur­gu­la­nan, konusu kadar dili ve anla­tım biçi­miyle de dik­kat […]

Umutsuzluğun Romanı

İstan­bullu Ermeni ede­bi­yatçı, siyasi akti­vist, gaze­teci ve çevir­men Zaven Biber­yan, Mete­lik­siz Âşık­lar’da Ermeni bir gen­cin aşk hikâ­ye­sini eksene alıp, 1950’ler Türkiye’sinin top­lum­sal haya­tın­dan bir kesit sunu­yor. Biberyan’ın barın­dır­dığı meta­for­larla çok kat­manlı bir roman olan ese­rinde; Orhan Kemal’in ger­çek­çi­li­ğini, Tho­mas Bernhard’ın kötüm­ser­li­ğini görü­yo­ruz… A. Ömer Türkeş Zaven Biberyan’ın 1962 yılında Erme­nice kaleme aldığı Mete­lik­siz Âşık­lar –ori­ji­nal […]