Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

Tokyo Karası

Psi­ko­lo­jik, karan­lık, varo­luşçu geri­lim yara­tan ve yeni­likçi suç roman­ları yazarı ola­rak tanı­nan Fumi­nori Naka­mura, zen­gin­ler­den çal­mayı iş edi­nen bir yan­ke­si­ci­nin yaşa­mın­dan bir kesit sun­duğu Hır­sız’da Tokyo kara roman gele­ne­ği­nin mini­ma­list ama çar­pıcı bir örne­ğini ser­gi­li­yor. Zarif, ‘suç’tan ziyade suç ve ceza hak­kında tar­tı­şan bir hikâye… A. Ömer Türkeş Fumi­nori Naka­mura 1977’de Japonya’da doğdu. Fuku­şima Üniversitesi’nde […]

Zambak Kadar Beyaz

Diğer roman­la­rında olduğu gibi ‘bas­tı­rıl­mış’ duy­gu­ları eşe­le­yen ‘İnti­kam­lar’ adlı roma­nında Phi­lippe Djian, ente­lek­tüel ama hayat­la­rın­daki boş­luğu bir türlü dol­du­ra­ma­yan, seçim­le­rinde karar­sız, ger­çek­leş­me­yen arzu­ları nede­niyle düş kırık­lığı yaşa­yan insan­ları anla­tı­yor. A. Ömer Türkeş Phi­lippe Djian, Tür­keye yeni çev­ri­len İnti­kam­lar roma­nında oğlu­nun inti­har etme­si­nin trav­ma­sını üze­rin­den ata­ma­yan bir ada­mın san­cılı iliş­ki­le­rini anla­tı­yor. Diğer Djian roman­ları gibi İnti­kam­lar’ın […]

Hatırlamanın Üç Hali

Doğ­ru­dan söz etmi­yor; başka kitap­lara gön­der­me­ler, duyum­lar, anım­sa­ma­lar, baba­sı­nın takın­tılı bel­leği ara­cı­lı­ğıyla bir leit­mo­tiv ola­rak hikâ­yede var olu­yor Ausc­h­witz. Mic­hel Laub böy­le­likle “mağ­du­ri­yet­leri basit­leş­tir­mek­si­zin korku hak­kında nasıl konu­şa­ca­ğı­mızı araş­tı­rı­yor”. A. Ömer Türkeş Baba­lar ve oğul­lar ara­sın­daki kar­ma­şık iliş­ki­ler ve geç­mi­şin acı­la­rı­nın yaşa­nan ana yap­tığı etki­ler etra­fında kur­gu­la­nan, konusu kadar dili ve anla­tım biçi­miyle de dik­kat […]

Umutsuzluğun Romanı

İstan­bullu Ermeni ede­bi­yatçı, siyasi akti­vist, gaze­teci ve çevir­men Zaven Biber­yan, Mete­lik­siz Âşık­lar’da Ermeni bir gen­cin aşk hikâ­ye­sini eksene alıp, 1950’ler Türkiye’sinin top­lum­sal haya­tın­dan bir kesit sunu­yor. Biberyan’ın barın­dır­dığı meta­for­larla çok kat­manlı bir roman olan ese­rinde; Orhan Kemal’in ger­çek­çi­li­ğini, Tho­mas Bernhard’ın kötüm­ser­li­ğini görü­yo­ruz… A. Ömer Türkeş Zaven Biberyan’ın 1962 yılında Erme­nice kaleme aldığı Mete­lik­siz Âşık­lar –ori­ji­nal […]

Hindistan’dan İnsan Manzaraları

Arund­hati Roy, Booker Ödüllü Küçük Şey­le­rin Tan­rısı’ndan yirmi sene sonra yaz­dığı romanı Mut­lak Mut­lu­luk Bakan­lığı’nda yürekli insan­la­rın hayat­la­rına odak­la­nı­yor ama asıl yürekli olan ken­disi… Roy, Hin­dis­tan tari­hini çok sayıda karak­ter üze­rin­den can­lan­dı­rır­ken Batı­lı­la­rın Doğu’ya, özel­likle Hindistan’a duy­duğu oryan­ta­list hay­ran­lığı param­parça ede­cek bir tablo ser­gi­le­miş. A. Ömer Türkeş Yazar­lığı kadar siyasi etkin­lik­leri ile de tanı­nan Arund­hati […]

Şimdiki Zaman Antropolojisi

İngi­liz yazar Tom McCarthy’nin şim­diki zama­nın ant­ro­po­lo­ji­sini yap­maya soyu­nan roman kah­ra­manı üze­rin­den kapi­ta­liz­min ‘ruhunu’ yaka­la­maya çalış­tığı romanı Saten Ada, modern top­lum hak­kında kes­kin göz­lem­ler ve çar­pıcı eleş­ti­ri­ler barın­dı­rı­yor. A. Ömer Türkeş Çağ­daş ede­bi­ya­tın günü­müz­deki en par­lak yazar­ları ara­sında gös­te­ri­len İngi­liz yazar Tom McCarthy sadece roman­la­rıyla değil avan­gard sanat­çı­lar ağı Inter­na­ti­onal Nec­ro­na­uti­cal Society’nin (INS) genel sek­re­teri […]

Dünyayı Uykusuzluk Salgını Sararsa...

Adrian Bar­nes Uyu­ya­ma­yan­lar’da bir gece dün­ya­nın her yerinde ansı­zın baş­la­yan uyku­suz­luk sal­gı­nı­nın yol açtığı fela­ket­leri anla­tı­yor. Günü­müzde geçen dis­to­pik bir roman… A. Ömer Türkeş 1963 yılında İngiltere’de doğan Adrian Bar­nes 1969 yılında Kanada’ya göç eden aile­si­nin yanında –bir ban­liyö kasa­ba­sında– büyü­müş. Şimdi Batı Columbia’nın kır­sal bir böl­ge­sinde yaşı­yor. Burada bir inter­net gaze­tesi çıkar­ma­nın yanı sıra Sel­kirk […]

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]

Femme Fatale

Fran­sız neo-poli­si­ye­si­nin “babası” sayı­lan Jean-Pat­rick Manc­hette, Ölüm­cül’de git­tiği her yerde farklı bir tipe bürü­nen çekici, çekici olduğu kadar ölüm­cül bir kadı­nın, yani bir ‘femme fatale’in hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Manc­hette, modern poli­siye romanı, neşeli satirle ve anar­şik eğlen­ceyle dolu bir silaha dönüş­tü­rü­yor… A. Ömer Türkeş Jean Pat­rick Manc­hette, 1942’de Marsilya’da doğdu. Ede­bi­yata ilgisi erken yaş­larda baş­ladı. Öyle […]

Amerikan Rüyasının Püskürtülmüş Kalıntıları

Ric­hard Yates’in Türk­çeye ilk kez çev­ri­len romanı Bağım­sız­lık Yolu ban­liyö hayatı içinde çürü­yen par­lak, yete­nekli ve çekici bir çif­tin hüzünlü hikâ­yesi. Aynı zamanda güven ve maddi gelir hayal­le­rine kapıl­mış 50’li yıl­la­rın Ame­ri­kan orta sınıf­la­rı­nın da hikâ­yesi… A. Ömer Türkeş 20. yüz­yıl Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın ve ger­çekçi kur­ma­ca­nın en önemli yapıt­ları ara­sında gös­te­ri­len Bağım­sız­lık Yolu, ban­liyö kasa­ba­la­rın­daki […]