Home A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

A. Ömer Türkeş

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]

Femme Fatale

Fran­sız neo-poli­si­ye­si­nin “babası” sayı­lan Jean-Pat­rick Manc­hette, Ölüm­cül’de git­tiği her yerde farklı bir tipe bürü­nen çekici, çekici olduğu kadar ölüm­cül bir kadı­nın, yani bir ‘femme fatale’in hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Manc­hette, modern poli­siye romanı, neşeli satirle ve anar­şik eğlen­ceyle dolu bir silaha dönüş­tü­rü­yor… A. Ömer Türkeş Jean Pat­rick Manc­hette, 1942’de Marsilya’da doğdu. Ede­bi­yata ilgisi erken yaş­larda baş­ladı. Öyle […]

Amerikan Rüyasının Püskürtülmüş Kalıntıları

Ric­hard Yates’in Türk­çeye ilk kez çev­ri­len romanı Bağım­sız­lık Yolu ban­liyö hayatı içinde çürü­yen par­lak, yete­nekli ve çekici bir çif­tin hüzünlü hikâ­yesi. Aynı zamanda güven ve maddi gelir hayal­le­rine kapıl­mış 50’li yıl­la­rın Ame­ri­kan orta sınıf­la­rı­nın da hikâ­yesi… A. Ömer Türkeş 20. yüz­yıl Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın ve ger­çekçi kur­ma­ca­nın en önemli yapıt­ları ara­sında gös­te­ri­len Bağım­sız­lık Yolu, ban­liyö kasa­ba­la­rın­daki […]

Kayıp Kız, Kayıp Kadın

Time’ın 2016’da geze­ge­nin en etkili 10 kişisi ara­sında gös­ter­diği gizemli yazar Elena Fer­rante, Karan­lık Kız roma­nında bir kadı­nın bakış açı­sın­dan kadın­lık sorun­la­rını, bir anne olma­nın yük­le­diği sorum­lu­luk­ları, bütün çıp­lak­lığı ile ortaya dökü­yor. A. Ömer Türkeş Elena Ferrante’nin üçüncü romanı ola­rak 2008’de yayım­la­na­nan Karan­lık Kız yaza­rın baş­ya­pıtı sayı­lan dört cilt­lik Napoli Roman­ları’nın haber­cisi sayı­la­bi­lir. Napoli Roman­ları’nın […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Miguel De Saavedra Cervantes ve Don Quijote

Ara­dan bunca yüz­yıl geç­me­sine, yazıl­dığı dönemde henüz bir­ta­kım yazım tek­nik­leri denen­me­miş olma­sına rağ­men, “Don Kişot” hem içe­rik hem de biçim­sel yön­ler­den çağ­daş bir metin­dir. A. Ömer Türkeş Bun­dan yak­la­şık 450 yıl önce, İspanya’nın Alcala de Hene­ras kasa­ba­sında, –eczacı olduğu da riva­yet edi­len– yok­sul bir sağ­lık memu­ru­nun yedi çocu­ğun­dan biri ola­rak doğ­muştu Miguel De Cer­van­tes. Ame­rika […]

Fantastik, distopik ve gerçek!

İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın yıl­dız­la­rın­dan David Mitc­hell, yakın geç­miş­ten yakın gele­ceğe uza­nan Kemik Saat­ler’de günü­mü­zün katı ger­çek­le­rini gotik fan­tezi ve kıya­met spe­kü­las­yo­nuyla buluş­tu­ru­yor. A. Ömer Türkeş David Mitc­hell, 1968 South­port (Lan­cas­hire) doğumlu. İngi­liz ve Ame­ri­kan ede­bi­yatı üze­rine yük­sek lisans eği­ti­mini tamam­la­dık­tan sonra önce Sicilya’da ardın­dan Hiroşima’da çalı­şan Mitc­hell yaz­maya Japonya’da baş­ladı. İlk romanı Ghos­t­w­rit­ten (1999) başa­rıya ulaştı. […]

İnsanın Düşüşü

20. yüz­yı­lın en önemli yazar­ları ara­sında sayı­lan “Ban­li­yö­le­rin Çehov’u” John Che­ever, Bul­let Park roma­nında tipik bir Ame­ri­kan ban­li­yö­sünü, ora­larda yaşa­na­cağı iddia edi­len sakin, huzurlu ve güvenli hayat­la­rın ardın­daki geri­lim­leri anla­tı­yor. A. Ömer Türkeş Bütün öykü ve roman­la­rında kimi eleş­tir­men­lere göre ‘insa­nın düşü­şünü’ araş­tı­ran John Che­ever, yüz­yı­lın en önemli kısa roman yazar­ları ara­sında sayı­lır ve ülke­sinde […]

Masumiyetle Suçluluk Arasında...

Roberto Bolaño’nun Lümpen Roman’ı genç bir kızın hayatının belki de en kritik dönemini, masumiyetle suçluluk arasındaki çizginin muğlaklaştığı bir olaylar dizisini anlatıyor. Davetkâr bir giriş cümlesiyle başlıyor hikâye: “Artık bir anne ve evli bir kadınım, oysa kısa bir süre öncesine kadar bir suçluydum...” Anlatıcı Bianca, olayların geçtiği tarihte on dokuz yaşında. Bir araba kazası sonucu [...]

Oğuz Atay’ın Oyunları | A. Ömer Türkeş

Atay, Tutu­na­ma­yan­lar ve Teh­li­keli Oyunlar’da “metin­le­ra­rası özel­lik­leri, oyun, mek­tup, şarkı, ansik­lo­pedi mad­desi gibi bir­çok yazın biçi­mini” barın­dı­ran bir metin üret­miş ve Türkçe yazı­lan roman­larda nadir rast­la­nan bir çok­ses­li­liğe ulaş­mış­tır. Oğuz Atay ismi, ilk romanı Tutu­na­ma­yan­lar ile bir­likte anı­lır. Tuhaf, tam da Oğuz Atay’a yakı­şan bir tuhaf­lık; 80 son­ra­sında kült­le­şen Tutu­na­ma­yan­lar, yazıl­dığı yıl­larda bir­kaç yayı­nevi tara­fın­dan […]