Home Özkan Ali Bozdemir

Özkan Ali Bozdemir

Özkan Ali Bozdemir
1985’te Kars’ta doğdu. Uzun yıllar Antalya’da yaşadı. Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne bir süre devam ettikten sonra İzmir’e yerleşti. Yazmaya şiirle başladı. Varlık, Yasakmeyve, Mühür, Bireylikler, Akatalpa gibi dergilerde göründü. Karakalem dergisinde düzenli olarak şiir, öykü ve deneme türünde yazılar yazdı. Ayı Dergi ve Kaos GL’de sinema yazılarıyla; Post Öykü, Sözcükler, Öykü Gazetesi, Notos gibi dergilerde öyküleriyle yer aldı. Arka Kapak, Ayı Dergi, Peyniraltı Edebiyatı ve Cumhuriyet Kitap gibi birçok dergide yazmayı sürdürüyor.

Yazının Belleği

Ede­bi­yat, bu kirli dün­ya­dan çıkıp nefes ala­bi­le­ce­ği­miz tek kaçış yeri olu­yor o zaman; yaşa­mın hafı­za­sıyla unut­ma­nın kör bilinci orada kar­şı­la­şı­yor, yüz­le­şi­yor. Özkan Ali Bozdemir  Yaşa­mın bula­nık suları umut­ları, hatı­ra­ları ve hayal­leri de önüne kata­rak her şeyi dip­siz bir uçu­ruma doğru sürük­lü­yor, yapış­kan ve çürü­müş kol­la­rıyla kor­kunç bir boş­luk halinde etra­fı­mızı sar­maya, bizi kuşat­maya devam edi­yor. […]

Amok Koşucuları ve İntihar

Amok Koşu­cu­ları, kitapta detay­la­rıyla anla­tı­lan hırs­la­rı­nın ve çare­siz­lik­le­ri­nin sonu­cunda inti­har eder­ler­ken, bir anla­mıyla cina­yet de işle­miş olu­yor­lar. Art­hur Rimbaud’nun ünlü dizesi Ben bir baş­ka­sı­dır ifa­de­sini bu düşün­ceye uyar­lar­sak, mak­tul kişi­nin ken­disi de olsa, inti­har anında her­kes bir baş­ka­sı­dır! Özkan Ali Bozdemir “İşte Amok… evet Amok, şöyle olu­yor: Bir Malez­yalı, her­hangi bir sıra­dan, kendi halinde adam […]

Carver'ın Evi

Ray­mond Carver’ın oldukça sakin baş­la­yan ve öyle devam eden öykü­le­rinde belki büyük fır­tı­na­lar kop­maz, ancak gün­de­lik yaşa­mın ola­ğan ayrın­tı­la­rını ele alan Car­ver cılız bir rüz­gâr­dan tufan­lar çıkar­mayı da iyi bilir. Özkan Ali Bozdemir Söz­cük­ler için ede­bi­ya­tın yapı taş­ları diye­bi­li­riz sanı­rım. Ede­bi­yat denen orga­niz­mayı ayakta tutan, hare­ket etti­ren, bazen devi­ren, yavaş­la­tan, ama her zaman onu var eden. […]

Platoncu Merdiven ya da Asılma Tekniği

Pla­toncu Merdiven’in en üst basa­ma­ğında Joyce veya Nabo­kov gibi usta­lar var­ken en altta ise Gri­nin Elli Tonu veya Ala­ca­ka­ran­lık türe­vin­deki popü­ler eser­ler yer alı­yor. Ara­daki basa­mak­lar da bu iki uç nok­tayı yakın­laş­tı­ran veya bütü­nüyle uzak­laş­tı­ran yapıt­larla dolu. Özkan Ali Bozdemir Yazın­sal tür­ler ara­sında yapı­lan sınıf­lan­dır­ma­la­rın git­tikçe azal­dığı bir dönem­de­yiz artık. Haiku ile şiir, öykü ile novella, […]

Enis Batur’un Okuma Notları

Enis Batur’un Nasıl Yazıyorum’dan öte Nasıl Okuyorum’u anlat­tı­ğına bakınca oku­ma­nın yaz­mak kar­şı­sın­daki yüce­liği bir kez daha anla­şıl­maz mı. Özkan Ali Bozdemir “Teh­li­ke­li­dir Yazı, bunu kav­ra­ma­nın tek yolu ona sap­lan­mak­tan geçi­yor.” E. B. Oku­mak ve yaz­mak ara­sın­daki ilişki bera­be­rinde türlü soru­ları, sorun­ları da çağı­rı­yor elbette. Biri olma­dan öte­ki­nin önemi daha net anla­şı­la­bi­lir mi? Konu­nun düğüm­len­diği nok­tada oku­ma­nın bütün […]