Home Semih Gümüş

Semih Gümüş

Semih Gümüş
(1956) 1971’de Ankara Fen Lisesi’ne girdi, 1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1981-1985 yıllarında Yarın, 1995-2005 yıllarında AdamÖykü dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Pek çok derginin çıkışında ve yönetiminde yer aldı. 2006 Aralık ayında yayın hayatına başlayan Notos dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Kitaplarından bazıları: Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz (2015), Romanın Şimdiki Zamanı (2014), Eleştirinin Sis Çanı (2008), Yazarın Yalnızlık Burcu (2005), Yazının Sarkacı Roman (2003), Öykünün Bahçesi (1999), Yazının ve Tarihin Bilinci (1994), Kara Anlatı Yazarı (1994), Roman Kitabı (1991).

Dostoyevski: Çağımızın Bir Yazarı

Dos­to­yevski, Ras­kol­ni­kov ile Rus top­lu­mu­nun kendi iste­diği yüzüne ışık düşün­mek iste­miş­tir. Bütün bir Rus top­lumu ve kül­türü –elbette öteki büyük yazar­la­rıyla bir­likte– Dostoyevski’ye de çok şey borçlu olma­lı­dır. Semih Gümüş Belki öte­den beri bili­yo­ruz ama Dostoyevski’nin, insa­nın fela­ke­tini hiç kim­se­lere ben­ze­me­yen bir derin­lik içinde anlat­tı­ğını yeni­den düşü­ne­bi­li­riz. Derin­lik, yeraltı, neden sonra çözüm­len­me­sine ayrıca önem veri­len […]

Aydın Çetinbostanoğlu: “Hikâyeler yaşamın sınırlarında...”

Aydın Çetin­bos­ta­noğlu ken­dini bir bel­ge­sel fotoğ­rafçı ola­rak tanım­lı­yor. Uzun yıl­lar­dan beri önemli olay­ları fotoğ­raf­la­dığı gibi, objek­ti­fini top­lu­mun kıyıda kal­mış kesim­le­rine de yönel­ti­yor. Kırk yıl­lık fotoğ­raf­çı­lık serü­veni içinde oluş­tur­duğu bu biri­ki­min bir bölü­münü Bit­me­yen Yol­cu­luk adlı kitapta top­ladı. Semih Gümüş: Aydın, fotoğ­ra­fın ardın­daki kırk yıl­lık eme­ğini sonunda güzel bir albümde top­la­dın. Bir­kaç cüm­leyle, bu albü­mün senin […]

Sartre'dan Öğrenmek

Bizim kuşa­ğın kişi­li­ğini 1970’lerin zor koşu­ları belir­le­miş­tir. Bir kim­li­ği­miz ve kişi­li­ği­miz varsa, bunda o döne­min etkisi her şey­den çok­tur. Semih Gümüş Haya­tın bizi içine çek­tiği koşul­lar dav­ra­nış biçim­le­ri­mizi biz­den bağım­sız­laş­tı­ra­bi­lir, ken­di­miz olmak yerine haya­tın çekip çevir­diği edil­gin insan­lara dönü­şe­bi­li­riz. Bir zaman­lar sos­ya­lizm içinde sayı­lan­la­rın kapı­dan bile içeri sokul­ma­ması gerek­ti­ğini gör­mek için kendi ira­de­miz­den daha güçlü […]

Görünmez Kentler: Bir Rüya

Cal­vino, Görün­mez Kent­ler ile yaşa­dı­ğı­mız kent­ler için son bir aşk şiiri yaz­dı­ğını düşü­nü­yor, “Görün­mez Kent­ler, yaşan­maz hale gelen kent­le­rin kal­bin­den doğan bir rüya” diyor. Semih Gümüş Bütün bil­dik­le­ri­mizi unu­ta­rak oku­ma­mız gere­ken roman­lar var­dır. Bil­dik­le­ri­miz kur­maca için gene vaz­ge­çil­mez­dir, anla­tım sorun­la­rı­nın nasıl çözü­le­ceği, odak nok­ta­sın­daki soru­nun çev­re­sinde hikâ­ye­nin nasıl kur­gu­la­na­cağı, anlatı zamanı içinde kip­le­rin doğru seçimi gibi […]

Akıp Giden Hayat

Fouca­ult, “Evi­nizi terk eder etmez baş­lar hapis­hane” diyor. Semih Gümüş Haya­tın geriye götü­rül­me­si­nin ola­nak­sız­lı­ğın­dan hep çok emin oldum, zaman iler­le­dikçe yarın bugün­den daha iyi ola­cak­tır. Deter­mi­nist bir anla­yışta oldu­ğum­dan değil, bir dizi nede­nin yanı sıra ve onlar­dan önce, kuşak­tan kuşağa akta­rı­lan bil­gi­nin, izlen­mesi ola­nak­sız bir hızla yarat­tığı biri­ki­min büyük­lü­ğüne baka­rak. Biz çocuk­la­rı­mız­dan ne kadar az bil­giye […]

Gelecek Ütopyalarına Gerçeklik Kazandırmak

“Eğer kapi­ta­lizm­den daha iyi bir sis­tem oldu­ğuna ina­nı­yor­sa­nız, geçen yirmi beş yıl ‘Dün­yada kala­kal­mış bir Marslı’ olma duy­gu­sunu arat­mış­tır.” Semih Gümüş Duvar yıkıl­dık­tan sonra dünya değişti. Deği­şe­cekti demek. Yol açtığı çöküntü bir gök­ta­şı­nın aça­bi­le­ceği çukur­dan daha küçük olmadı. Ağaç­la­rı­mız kav­ruldu, orman­la­rı­mız çöl oldu, ışı­ğı­mız azaldı. O gün­lere gelene dek bir çey­rek yüz­yıl boyunca bu ülke­nin […]

Özcan Alper ve Emin Alper: Rüzgârın Hatıraları ve Abluka

Yeni kuşak­la­rın getir­diği düşünce yeni­liği ve farklı bakış açı­ları, sinema sana­tı­mı­zın nite­li­ğine belir­gin kat­kı­lar yapı­yor. Arkada nere­deyse yüz yıl­lık bir biri­kim var. Orada yapı­lan­lar ve yapı­la­ma­yan­lar genç yönet­men­lere elbette ışık tutu­yor. Özcan Alper ve Emin Alper ile hem son film­le­rini hem de kendi yönet­men­lik dene­yim­le­riyle sine­ma­mı­zın sorun­la­rını konuş­tuk. Semih Gümüş: Hoş gel­di­niz. Son zaman­larda yeni […]

Yaşadığımız Yer

Kabuk Adam, Mucizevi Mandarin ve Kırmızı Pelerinli Kent ile sınırlarını kavramaya çalıştığımız yaratıcılığın yanına Türkçe Sorunları Kılavuzu, Dilimiz, Dillerimiz ve Yaklaşma Çabası’nı koyuyorum. Tek satırını dile getirmekten uzak olanlarla aramızda en azından yüz yıldan beri süren derin kültür çatışmasının nedenleri hemen anlaşılıyor. Bu ülkede yaşanan çatışmaların bir gün çözülebileceğine inanmak zor. Kaldı ki aranan, nasıl bir çözüm arayışı.

Kâbuslarımız Gerçeğe Dönüşüyor

“Çünkü top­lum bir hiç­tir, bir biçim­dir, içe­riği yitik kit­le­den iba­ret­tir, sper­ma­tik uyur­ge­zer­le­rin dala­şı­dır top­lum, son derece aşa­ğı­lık bir şey­dir.” Albert Caraco, düşünme biçi­mi­mizi etki­le­ye­bi­le­cek pek çok düşü­nür gibi uza­ğı­mızda kal­mış. Bu ülke­nin bugün yaşa­dığı kaos ve top­lu­mun bütün moral değer­le­rini acı­ma­sızca yok eden siya­sal düzeni, Caraco’nun sert düşün­ce­le­rine sahici bir kar­şı­lık veri­yor. Caraco, bugünkü duru­şu­muzu […]

Edebiyata Övgü

“Ede­bi­yat olma­saydı ero­tizm olmazdı. Aşk ve haz daha yok­sul olur, duyar­lık ve ince­lik­ten yok­sun kalır, ede­bi­yat­taki düş­lem­le­rin sun­duğu yoğun­luğa eri­şe­mezdi.” Ede­bi­ya­tın haya­tı­mız­daki yeri üstüne ne çok söz edi­yo­ruz, gene de her sefe­rinde bir başka açı­dan yak­la­şıp yeni bir söz etme­nin çeki­ci­liği bizi hep bu konu­nun içinde tutu­yor. Mario Var­gas Llosa ile Car­los Fuentes’in üç temel […]