Home Semih Gümüş

Semih Gümüş

Semih Gümüş
(1956) 1971’de Ankara Fen Lisesi’ne girdi, 1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1981-1985 yıllarında Yarın, 1995-2005 yıllarında AdamÖykü dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Pek çok derginin çıkışında ve yönetiminde yer aldı. 2006 Aralık ayında yayın hayatına başlayan Notos dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Kitaplarından bazıları: Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz (2015), Romanın Şimdiki Zamanı (2014), Eleştirinin Sis Çanı (2008), Yazarın Yalnızlık Burcu (2005), Yazının Sarkacı Roman (2003), Öykünün Bahçesi (1999), Yazının ve Tarihin Bilinci (1994), Kara Anlatı Yazarı (1994), Roman Kitabı (1991).

Sait Faik’çe Yaşamak ve Yazmak

Yaşar Kemal ona akşa­müst­leri Tünel’den Taksim’e doğru yürür­ken rast­lar­mış. “Siyah göz­lüklü, yüzü kederli, ama müt­hiş kederli, pan­to­lonu ütü­süz, ağar­mış saç­ları kabar­mış” diye anla­tır onu. Semih Gümüş Ne çok arka­daşı oldu ne de bil­diği gibi yaşa­mak­tan başka istek­leri. Ada insanı olmak­tan mı geli­yordu ken­dine kapa­nık­lığı? Öykü yazarı olma­say­dım, kah­veci olmayı çok ister­dim, diyordu. Kah­vesi deniz kıyı­sında ola­cak […]

Bülent Uluer’in Ardından Bakıyorum

1968’de yük­se­lip sonunda acı­ma­sız bir şid­detle kar­şı­la­şan kuşa­ğın yürü­düğü yol­ları neden sonra bir­leş­ti­rip büyü­ten 78 Kuşağı, 70’li yıl­larda yaşa­nan hayatı yığın­sal bir kal­kış­maya dönüş­tür­müştü. Bülent Uluer, hayal­le­ri­mizi roman­tik roman­lara konu ola­cak bir zen­gin­lik ve özve­riyle süs­le­yen o yıl­la­rın için­den çıktı. Semih Gümüş Kaç gün­dür aklım­dan çıka­ra­mı­yo­rum. Bülent Uluer son yıl­larda derin bir yakın­lık his­set­ti­ğim çok az […]

Bütünlüklü, Sağlam Öyküler

Bir öyküyü yazın­sal bir metne dönüş­tü­ren bütün öğe­lere geti­ril­miş doğru çözüm­lerle yazıl­mış öykü­leri sık­lıkla bul­mu­yo­ruz ve nite­likli bir öykü kitabı eleş­ti­ri­nin de nite­li­ğini yük­selt­meye zor­lar. Semih Gümüş Daha bir kitaba dönüş­me­miş öykü­le­rin der­gi­lerde tek tek görün­düğü zaman bile konu­şul­maya baş­la­ması genç bir yazarı yürek­len­di­re­ceği kadar tedir­gin de ede­bi­lir. Kita­bın bütü­nü­nün aynı ilgiyi görüp gör­me­ye­ce­ğini bazen […]

Bilinmeyenden Bilinene...

Kracauer’in ve geçen yüz­yı­lın son­la­rını yaşa­ma­yan bütün tarih­çi­le­rin göre­me­diği bir yeni dünya var ve bu dün­ya­nın, diji­tal dün­ya­nın ola­nak­la­rıyla tarih­sel ger­çek­li­ğin iki ucunu bir­den tut­maya ola­nak ver­di­ğini belir­te­bi­li­riz. Semih Gümüş Kav­ram­sal sınır­lar içinde soyut­lama ala­nını zen­gin­leş­tir­mesi, düşün­ce­nin ufkunu geniş­let­mesi ve içinde yaşa­ya­bi­le­ce­ği­miz daha geniş bir dünya sun­ması, yal­nızca veri­leni almakla yetin­me­yen­le­ri­miz için, tarihle iç içe […]

Ezgi Polat: "Susarak anlaşabilmek iletişimin doruk noktası."

Yüzüm daha çok doğaya dönük. Bağır­ma­dan, ajite etme­den, büyük söz­ler söy­le­me­den, karak­ter­leri daha çok gel­di­ği­miz yerle, salt doğayla iliş­ki­len­dir­mek, çırıl­çıp­lak bırak­mak, ken­di­le­riyle yüz­leş­ti­rip ses­sizce doğaya dön­dür­mek isti­yo­rum. Ezgi Polat’ın Susu­la­cak Ne Çok Şey Var Ara­mızda öykü kitabı yayım­la­nır yayım­lan­maz öykü­se­ver­le­rin ilgi oda­ğında yer aldı. Bu bir ilk kitap. Yazarı genç. Son­rası da merak edi­lir. Ezgi […]

Kılavuz: Kendini Yazan Yazı

Kıla­vuz’da, yaza­rın ver­diği anlam­la­rın yanı sıra –ve ondan önce– met­nin içer­diği anlam­lar da önem taşı­yor. Öte yanda oku­run (eleş­ti­ri­nin) metin­den çıkar­dığı anlam­lar, yap­tığı yorum­lar var. Bilge Karasu’nun, Kıla­vuz’u yeni­den üre­ti­le­bi­lir, dahası, yeni­den üre­til­mek için bir anlam­lar diz­gesi ola­rak tasar­la­dığı ve ona göre yaz­dığı belir­ti­le­bi­lir. Semih Gümüş Yazın­sal metni anlam­lan­dı­ran etken­leri çoğal­tan bir yazıyı sür­dürdü Bilge Karasu. Onun anla­tı­la­rında […]

Batılı Anlamda Roman

Olay örgü­sünü bir yazın­sal biçim ola­rak yarat­maya neden olan top­lum­sal iliş­ki­ler diz­gesi ve top­lum­sal haya­tın sürekli değiş­meye, ken­dini aşmaya zor­la­yan doğası, romanı roman yap­mış­tır. Semih Gümüş Roma­nın biçi­mini içe­ri­ğin akın­tı­sına kapıl­mak­tan kur­tar­mak için bazen iyi yüzme bilen­le­rin suya atla­ması gere­kir. Hep her şeyin önüne koy­duğu yara­tı­cı­lı­ğı­nın izin­den git­meye çalış­ma­sına kar­şın, hayat ede­bi­yatı kendi gerek­si­nim­le­rine kar­şı­lık […]

Romanın Değişimi Hızlanıyor mu?

Mozart’ın hayat­tay­ken sen­fo­ni­le­rini pek az insan bir kere­den fazla din­le­ye­bil­miş. Don Quijote bun­dan dört yüz yıl yayım­lan­dı­ğında sevil­miş ve hemen üç basım yap­mış ama kaç kişi tara­fın­dan okun­muş­tur? Semih Gümüş Şiir ya da öykü üstüne sürekli deği­şen yar­gı­larda bulu­nul­maz­ken, roman için veri­len ve zaman içinde önce­kini eski­ten yar­gı­la­rın sonu gel­mez. David Shi­elds, Ger­çek­lik Açlığı: Bir […]

Popüler Romanın Sırrı...

Çünkü karak­ter yaratma çaba­sı­nın gerek­tir­diği yük­sek nite­likli yapım­bi­çim­leri okuru zor­la­maya baş­lar. Bir karak­te­rin ancak psi­ko­lo­ji­siyle var ola­bi­le­ceği de düşü­nü­lürse. Semih Gümüş “Aşk Hikâ­yesi (Love Story) fil­mini gör­meye giden kişi­nin eleş­ti­rel eği­limi ne olursa olsun, duy­gu­lan­ma­ması ve ağla­ma­ması için taş­yü­rekli olması gere­kir.” Umberto Eco, Popü­ler Roman Kah­ra­man­ları kita­bında bir taş yürek­li­nin bile fil­min yol açtığı duy­gu­sal […]

Büyük Gerilemenin Ruh Hali...

“Ata­la­rı­mız, yakın dönem­lerde bile, gele­ceği umut­la­rını yatır­mak için en güvenli ve vaat­kâr yer ola­rak görürdü, oysa biz gele­ceğe önce­likle korku, endişe ve kay­gı­la­rı­mızı yan­sı­tı­yo­ruz.” – Zyg­munt Bauman Semih Gümüş Göç, terö­rizm, eşit­siz­lik, dev­let­le­rin git­gide sert­leş­mesi, yöne­ten­le­rin söy­le­mi­nin şid­deti, süre­ğen eko­no­mik kriz, kadın hak­la­rında geri­leme, doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, açlık, kurak­lık gibi düpe­düz haya­tın kök­le­rine inen […]