Home Semih Gümüş

Semih Gümüş

Semih Gümüş
(1956) 1971’de Ankara Fen Lisesi’ne girdi, 1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1981-1985 yıllarında Yarın, 1995-2005 yıllarında AdamÖykü dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Pek çok derginin çıkışında ve yönetiminde yer aldı. 2006 Aralık ayında yayın hayatına başlayan Notos dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Kitaplarından bazıları: Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz (2015), Romanın Şimdiki Zamanı (2014), Eleştirinin Sis Çanı (2008), Yazarın Yalnızlık Burcu (2005), Yazının Sarkacı Roman (2003), Öykünün Bahçesi (1999), Yazının ve Tarihin Bilinci (1994), Kara Anlatı Yazarı (1994), Roman Kitabı (1991).

Hapishane Toplumu

Bec­kett: “İna­nın bana, ger­çek hapis­hane başka şey, bizim zihin­sel ve top­lum­sal hapis­ha­ne­le­ri­miz­den bam­başka türde. Bunu unut­mak iğrenç bir şey.” Semih Gümüş Gün­lük hayatı hapis­ha­neyle iç içe geç­miş bir top­lum olma­nın ne demek oldu­ğunu aklı­mız­dan geçir­di­ği­miz zaman ken­di­mizi iyi his­set­mek kolay değil. 12 Eylül dar­be­sin­den sonra 600 bin kişi gözal­tına alındı, o zaman ülke nüfusu 45 mil­yonu […]

Tanıl Bora: "Olağanüstü dayanıklı saydığınız o 'kodlar' da değişir..."

Tanıl Bora yap­tığı işleri cid­di­yetle yapan, çalış­ma­la­rını uzun soluklu bir tasa­rı­mın ürünü ola­rak tamam­la­yan bir yazar, araş­tır­macı. Son yayım­la­nan Cereyanlar-Türkiye’de Siyasi İde­olo­ji­ler kitabı da beş yıl­lık çalış­ma­sı­nın ürünü. Cere­yan­lar’ın önemli bir kay­nak, kıla­vuz ola­rak kul­la­nı­la­cağı kuş­ku­suz. Hem de ülke­nin şimdi içinde bulun­duğu sert çatış­malı koşul­lar içinde. Tanıl Bora ile Cere­yan­lar’ı ve ondan çıka­rak yaşa­dı­ğı­mız zaman­ları konuş­tuk. Semih […]

Eleştiri Kendini Yeniden Keşfetmektir

“Batı roma­nına ait tek bir düşünce yok­tur ki Cervantes’te tohum halinde bulun­ma­sın.” Peki bunun har­cına karış­mış bir düşün­ce­miz var mı, bir taş taşı­yıp koy­duk mu yapıya? Semih Gümüş Sınır­la­rı­mızı bil­mek onları aşma çaba­sı­nın önko­şulu, her zaman böyle. René Girard’ın eleş­tiri yazı­la­rını okur­ken –epeyce zor olurdu ama– onun düze­yine çık­mak için bütün koşul­la­rımı sağ­la­mış olsam da […]

Dostoyevski: Çağımızın Bir Yazarı

Dos­to­yevski, Ras­kol­ni­kov ile Rus top­lu­mu­nun kendi iste­diği yüzüne ışık düşün­mek iste­miş­tir. Bütün bir Rus top­lumu ve kül­türü –elbette öteki büyük yazar­la­rıyla bir­likte– Dostoyevski’ye de çok şey borçlu olma­lı­dır. Semih Gümüş Belki öte­den beri bili­yo­ruz ama Dostoyevski’nin, insa­nın fela­ke­tini hiç kim­se­lere ben­ze­me­yen bir derin­lik içinde anlat­tı­ğını yeni­den düşü­ne­bi­li­riz. Derin­lik, yeraltı, neden sonra çözüm­len­me­sine ayrıca önem veri­len […]

Aydın Çetinbostanoğlu: “Hikâyeler yaşamın sınırlarında...”

Aydın Çetin­bos­ta­noğlu ken­dini bir bel­ge­sel fotoğ­rafçı ola­rak tanım­lı­yor. Uzun yıl­lar­dan beri önemli olay­ları fotoğ­raf­la­dığı gibi, objek­ti­fini top­lu­mun kıyıda kal­mış kesim­le­rine de yönel­ti­yor. Kırk yıl­lık fotoğ­raf­çı­lık serü­veni içinde oluş­tur­duğu bu biri­ki­min bir bölü­münü Bit­me­yen Yol­cu­luk adlı kitapta top­ladı. Semih Gümüş: Aydın, fotoğ­ra­fın ardın­daki kırk yıl­lık eme­ğini sonunda güzel bir albümde top­la­dın. Bir­kaç cüm­leyle, bu albü­mün senin […]

Sartre'dan Öğrenmek

Bizim kuşa­ğın kişi­li­ğini 1970’lerin zor koşu­ları belir­le­miş­tir. Bir kim­li­ği­miz ve kişi­li­ği­miz varsa, bunda o döne­min etkisi her şey­den çok­tur. Semih Gümüş Haya­tın bizi içine çek­tiği koşul­lar dav­ra­nış biçim­le­ri­mizi biz­den bağım­sız­laş­tı­ra­bi­lir, ken­di­miz olmak yerine haya­tın çekip çevir­diği edil­gin insan­lara dönü­şe­bi­li­riz. Bir zaman­lar sos­ya­lizm içinde sayı­lan­la­rın kapı­dan bile içeri sokul­ma­ması gerek­ti­ğini gör­mek için kendi ira­de­miz­den daha güçlü […]

Görünmez Kentler: Bir Rüya

Cal­vino, Görün­mez Kent­ler ile yaşa­dı­ğı­mız kent­ler için son bir aşk şiiri yaz­dı­ğını düşü­nü­yor, “Görün­mez Kent­ler, yaşan­maz hale gelen kent­le­rin kal­bin­den doğan bir rüya” diyor. Semih Gümüş Bütün bil­dik­le­ri­mizi unu­ta­rak oku­ma­mız gere­ken roman­lar var­dır. Bil­dik­le­ri­miz kur­maca için gene vaz­ge­çil­mez­dir, anla­tım sorun­la­rı­nın nasıl çözü­le­ceği, odak nok­ta­sın­daki soru­nun çev­re­sinde hikâ­ye­nin nasıl kur­gu­la­na­cağı, anlatı zamanı içinde kip­le­rin doğru seçimi gibi […]

Akıp Giden Hayat

Fouca­ult, “Evi­nizi terk eder etmez baş­lar hapis­hane” diyor. Semih Gümüş Haya­tın geriye götü­rül­me­si­nin ola­nak­sız­lı­ğın­dan hep çok emin oldum, zaman iler­le­dikçe yarın bugün­den daha iyi ola­cak­tır. Deter­mi­nist bir anla­yışta oldu­ğum­dan değil, bir dizi nede­nin yanı sıra ve onlar­dan önce, kuşak­tan kuşağa akta­rı­lan bil­gi­nin, izlen­mesi ola­nak­sız bir hızla yarat­tığı biri­ki­min büyük­lü­ğüne baka­rak. Biz çocuk­la­rı­mız­dan ne kadar az bil­giye […]

Gelecek Ütopyalarına Gerçeklik Kazandırmak

“Eğer kapi­ta­lizm­den daha iyi bir sis­tem oldu­ğuna ina­nı­yor­sa­nız, geçen yirmi beş yıl ‘Dün­yada kala­kal­mış bir Marslı’ olma duy­gu­sunu arat­mış­tır.” Semih Gümüş Duvar yıkıl­dık­tan sonra dünya değişti. Deği­şe­cekti demek. Yol açtığı çöküntü bir gök­ta­şı­nın aça­bi­le­ceği çukur­dan daha küçük olmadı. Ağaç­la­rı­mız kav­ruldu, orman­la­rı­mız çöl oldu, ışı­ğı­mız azaldı. O gün­lere gelene dek bir çey­rek yüz­yıl boyunca bu ülke­nin […]

Özcan Alper ve Emin Alper: Rüzgârın Hatıraları ve Abluka

Yeni kuşak­la­rın getir­diği düşünce yeni­liği ve farklı bakış açı­ları, sinema sana­tı­mı­zın nite­li­ğine belir­gin kat­kı­lar yapı­yor. Arkada nere­deyse yüz yıl­lık bir biri­kim var. Orada yapı­lan­lar ve yapı­la­ma­yan­lar genç yönet­men­lere elbette ışık tutu­yor. Özcan Alper ve Emin Alper ile hem son film­le­rini hem de kendi yönet­men­lik dene­yim­le­riyle sine­ma­mı­zın sorun­la­rını konuş­tuk. Semih Gümüş: Hoş gel­di­niz. Son zaman­larda yeni […]