Home Serap Çakır

Serap Çakır

Serap Çakır
(Serap Çakır Fatsalı)1979 yılında Amasya’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayın Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli kuruluşlarda Halkla İlişkiler yöneticiliği yaptı ve sonra “yemişim halkla ilişkilerini” deyip birkaç sene freelance çalıştı. Televizyon sektöründe editör ve yönetici olarak pek çok programa imza atan Çakır, Bağımsız Gazeteci olarak röportajlar, haberler yapmaya devam ediyor. Ara ara yazan ve böylece dünyayı kurtardığını sanan bu kadın, düşün içinde işin gücünde bir insan olarak yaşamını absürd bir tiyatro oyununda sürdürüyor. Yarışmacı hiçbir arkadaşına başarılar dilemez, aksine başarının köküne saygısızca kibrit suyu dökmüştür. Tebrikleri de kabul etmez, alkışları yıllar önce küçük bir odaya gömmüştür.

Alper Canıgüz: "Sürpriz sanat içindir, halk için değil."

“Neti­cede, hiç­bir zaman hak­kını vere­me­di­ği­niz bir haya­tın koca bir inkâr biçi­minde geçip git­ti­ğini gör­mek, acı veri­yor.” Serap Çakır Alper Canıgüz’ün şu sıra­lar oku­duğu kitap han­gisi? Ünlü yazar­dan bir katil çıkar mıydı, peki sürp­riz­leri sever mi? Alper Canıgüz’le Kan ve Gül roma­nını, ana karak­ter Aziz üze­rin­den X kuşa­ğını konuş­tuk. Buyu­ru­nuz efen­dim. Serap Çakır: Çok kıza­cak­lar bana […]

Irmak Zileli: "Hayat bir yolculuk ve sonunda ölüm var."

Bun­la­rın başında Ursula K. LeGuin geli­yor. Özel­likle kur­maca üze­rine yaz­dığı dene­me­leri. Vir­gi­nia Woolf’un tüm roman­ları, gün­lük­leri ve eleş­tiri yazı­ları. Woolf, anla­tıcı sesi kul­lanma biçi­miyle de ayrıca öğre­ti­ci­dir benim için. Emile Ajar’ın Onca Yok­sul­luk Var­ken romanı. Serap Çakır İliş­ki­le­ri­miz­deki hük­metme sev­dası son bul­ma­ya­cak mı? Hem ait olup, kök salıp hem de özgür kala­maz mıyız? Baba­la­rın kız­la­rına […]

Melike İnci: "Temel sorunumuz insana olan güvenimizi kaybetmemiz."

Benim yap­tı­ğım sakin görü­nen sulara taş atmak­tan öte bir şey değil. O sakin görü­nen sularda boğu­lan bir sürü kadın var, bizim de ata­cak çok taşı­mız. Serap Çakır Dönüp duru­yo­ruz bir çar­kın içinde. O çar­kın diş­li­leri bize çok çalış­ma­mız, çok akıllı olma­mız, çok başa­rılı olma­mız gerek­ti­ğini söy­le­yip duyu­yor. Araya da aşk­ları sıkış­tı­rı­ve­ri­yo­ruz, git­tiği yere kadar… Her­kes […]

6 Mayıs: "Herkes ne zaman ölür"

Deniz Gezmiş’in en sev­diği şair kimdi? Peki hemen ikin­cisi? Erdal Öz, Mamak’ta kalır­ken Deniz Gezmiş’in ran­za­sında hangi kitabı gördü? Pusuda, Şarkışla’da bir çukur­daydı Deniz. Hangi şiir geldi aklına? Hadi o gün­lere gide­lim… Serap Çakır Erdal Öz’ün tanık­lı­ğında sizi 1971 yılı­nın Ankara Mamak Cezaevi’ne götür­mek isti­yo­rum. Orada Deniz Gezmiş’e, Hüse­yin İnan’a, Yusuf Arslan’a ve dev­let eliyle […]

Murat Arda: Tarafını seç! Hayata meftun musun yoksa hayat düşmanı mısın?

Serap Çakır Tak­sim Bah­çesi’nde farklı zaman­la­rın için­den geçi­yo­ruz. 2013 Gezi Parkı olay­la­rına varıp ora­dan 1900’lü yıl­la­rın başına ve 1850’li yıl­lara uza­nı­yo­ruz. Arı­yo­ruz kah­ra­man­larla bir­likte. Dost­luk, bera­ber­lik, sevda ve barış. Haya­tın sır­rını Kerovpe Baba’dan öğre­ni­yo­ruz. Sev­gili Murat Arda ile son romanı üze­rin­den keyifli bir soh­bete hazır­sa­nız, buyu­ru­nuz efen­dim. Serap Çakır: Murat ben biraz son­dan baş­la­mak isti­yo­rum […]

Ercan y Yılmaz: Bu köye barış ne zaman gelir?

Ercan y Yılmaz’la yeni kitabı O Öyle Olmadı’yı konuş­tuk. Hem de ne konuşma. Buyu­ru­nuz efen­dim artık sizin­dir. Serap Çakır Serap Çakır: Ercan, ben Ana­dolu insa­nında ama özel­likle doğuda büyü­müş­lerde masal gele­ne­ği­nin, hikâye anla­tı­cı­lı­ğı­nın çok fazla geliş­miş oldu­ğunu fark ettim. Yan­lış bir sap­tama ola­bi­lir ama dik­kat çekici boyutta anla­tıcı yön­leri var. Senin hikâ­yen de o top­rak­lar­dan […]

Hüseyin Kıran: "Bir dili öğrenmek belli bir insan olma biçimini öğrenmektir."

Artık el konu­la­cak bir özne-birey pozis­yonu kaldı mı, emin deği­lim ger­çek­ten. İnsan, tas­fiye oldu keli­me­nin belli bir anla­mıyla. Yani denet­len­me­sine ihti­yaç kal­madı pek. Serap Çakır Su gibi akıp giden bir soh­bet oldu Hüse­yin Kıran’la. Dağ Yolunda Karan­lık Biri­ki­yor kitabı vesi­le­siyle, onun neler oku­du­ğunu, neler yap­tı­ğını ve yeni yazı­la­rı­nın ne durumda oldu­ğunu da konuş­tuk. İşte yanıt­ları…  Serap […]

Umutsuzsam bana ne! Değilmişim gibi devam!

Yıl­lar­dır içinde sav­ru­lup dur­du­ğu­muz siyasi, eko­no­mik ve top­lum­sal atmos­fer kimi­le­ri­mize umut­la­rını kay­bet­tirdi. Onlara da bir sözü var Anders’in: “Umut­suz­sam bana ne! Değil­mi­şim gibi devam.” Serap Çakır Kaf­ka­esk gün­ler. Hay­rete düş­me­ye­cek kadar yavan geli­yor yaşa­nan­lar ve bir baş­ka­sı­nın içine düş­tüğü kâbus, öyle­sine uzak bir diyar­day­mış gibi seyre mah­kûm. Hemen yanı başı­mızda olana gözü­müzü sım­sıkı kapama gereği bile […]

Kitap fuarları hangi yayınevlerine hizmet ediyor?

Küçük yayı­nev­leri ya yerinde say­maya devam ede­cek, ya bata­cak ya da ken­dine alter­na­tif satış alan­ları bula­cak, okurla bulu­şa­cak­ları başka mec­ra­la­rın peşine düşe­rek büyü­meye çalı­şa­cak. Serap Çakır Kita­bın okurla buluş­tuğu her etkin­liği sevi­yo­rum. İmza gün­leri, söy­le­şi­ler, kita­pevi top­lan­tı­ları önemli. Okuru hare­ket­len­dir­mede bir fay­dası ola­caksa, okurla tut­kunu olduğu yazarı buluş­tu­ra­caksa neden olma­sın? Bu anlamda okur/kitap/yazar buluş­ma­la­rı­nın en […]

Şebnem İşigüzel: "Ağaçtaki kız hepimizin ortak vicdanı."

Öte­kine olan düş­man­lık bütün insani duy­gu­la­rın, daya­nış­ma­nın önünü tıkı­yor. Her­kesi biraz kazı­sa­nız altın­dan ırk­çı­lık çıkı­yor. Böyle olunca acı­lar ayrı­şı­yor. Öte­ki­nin acı­sına kör olmak­tan daha vahim bir insan­lık dramı ola­bi­lir mi ? Serap Çakır Kitap­larla yol­cu­lu­ğumda bu kez yep­yeni bir durakta Şeb­nem İşigüzel’in kar­şı­sın­da­yım. Genç­leri anlama kıla­vuzu diye de oku­ya­bi­lir­si­niz Ağaç­taki Kız’ı, günü­müzde vic­dan nerede soru­sunu aklı­nıza kazı­ya­rak […]