Home Serap Çakır

Serap Çakır

Serap Çakır
(Serap Çakır Fatsalı)1979 yılında Amasya’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayın Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli kuruluşlarda Halkla İlişkiler yöneticiliği yaptı ve sonra “yemişim halkla ilişkilerini” deyip birkaç sene freelance çalıştı. Televizyon sektöründe editör ve yönetici olarak pek çok programa imza atan Çakır, Bağımsız Gazeteci olarak röportajlar, haberler yapmaya devam ediyor. Ara ara yazan ve böylece dünyayı kurtardığını sanan bu kadın, düşün içinde işin gücünde bir insan olarak yaşamını absürd bir tiyatro oyununda sürdürüyor. Yarışmacı hiçbir arkadaşına başarılar dilemez, aksine başarının köküne saygısızca kibrit suyu dökmüştür. Tebrikleri de kabul etmez, alkışları yıllar önce küçük bir odaya gömmüştür.

Umutsuzsam bana ne! Değilmişim gibi devam!

Yıl­lar­dır içinde sav­ru­lup dur­du­ğu­muz siyasi, eko­no­mik ve top­lum­sal atmos­fer kimi­le­ri­mize umut­la­rını kay­bet­tirdi. Onlara da bir sözü var Anders’in: “Umut­suz­sam bana ne! Değil­mi­şim gibi devam.” Serap Çakır Kaf­ka­esk gün­ler. Hay­rete düş­me­ye­cek kadar yavan geli­yor yaşa­nan­lar ve bir baş­ka­sı­nın içine düş­tüğü kâbus, öyle­sine uzak bir diyar­day­mış gibi seyre mah­kûm. Hemen yanı başı­mızda olana gözü­müzü sım­sıkı kapama gereği bile […]

Kitap fuarları hangi yayınevlerine hizmet ediyor?

Küçük yayı­nev­leri ya yerinde say­maya devam ede­cek, ya bata­cak ya da ken­dine alter­na­tif satış alan­ları bula­cak, okurla bulu­şa­cak­ları başka mec­ra­la­rın peşine düşe­rek büyü­meye çalı­şa­cak. Serap Çakır Kita­bın okurla buluş­tuğu her etkin­liği sevi­yo­rum. İmza gün­leri, söy­le­şi­ler, kita­pevi top­lan­tı­ları önemli. Okuru hare­ket­len­dir­mede bir fay­dası ola­caksa, okurla tut­kunu olduğu yazarı buluş­tu­ra­caksa neden olma­sın? Bu anlamda okur/kitap/yazar buluş­ma­la­rı­nın en […]

Şebnem İşigüzel: "Ağaçtaki kız hepimizin ortak vicdanı."

Öte­kine olan düş­man­lık bütün insani duy­gu­la­rın, daya­nış­ma­nın önünü tıkı­yor. Her­kesi biraz kazı­sa­nız altın­dan ırk­çı­lık çıkı­yor. Böyle olunca acı­lar ayrı­şı­yor. Öte­ki­nin acı­sına kör olmak­tan daha vahim bir insan­lık dramı ola­bi­lir mi ? Serap Çakır Kitap­larla yol­cu­lu­ğumda bu kez yep­yeni bir durakta Şeb­nem İşigüzel’in kar­şı­sın­da­yım. Genç­leri anlama kıla­vuzu diye de oku­ya­bi­lir­si­niz Ağaç­taki Kız’ı, günü­müzde vic­dan nerede soru­sunu aklı­nıza kazı­ya­rak […]

Yekta Kopan: “Bu huzursuzluk kışının bir sonu var.”

Yekta Kopan’la son öykü top­lamı Sakın Oraya Gitme üze­rine konuş­tuk. Yaşa­mak onun için ne anlam ifade edi­yor, ne zaman ken­dini tut­sak his­se­der, bu huzur­suz­luk hali­miz geçe­cek mi ve top­lum­sal ola­rak unutma has­ta­lı­ğı­mı­zın teda­visi var mı, bütün merak ettik­le­rimi ona sor­dum. Çok keyifli bir soh­bet oldu. İşte yanıt­ları… Serap Çakır: Bu öykü top­la­mı­nızda önce­likle top­lum­sal ger­çek­çi­li­ğin […]

Dedektif Erika Foster ile Tanıştınız mı?

Serap Çakır Buz­daki Kız’ı kim öldürdü? Genç bir kadı­nın cina­ye­tini aydın­latma görevi dedek­tif Erika Foster’a veri­li­yor. Çetin dava­la­rın üste­sin­den gelen genç dedek­tif, bu kez ken­dini bir­den fazla cina­ye­tin bir­bi­rine eklem­len­diği olay­la­rın içinde bulu­yor… Lee Kin­ney adında genç bir adam lapa lapa yağan kara rağ­men işine doğru git­mek için evden çıkar. Don­du­rucu soğukta bir ara yolunu […]

Ülfet Taylı: “Feminist dayanışmayı güçlendirmek...”

Serap Çakır Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl isimli kitapla, yolu Mor Çatı’yla kesiş­miş pek çok insanı bir araya getir­diği önemli bir çalış­maya imza attı. Kita­bın tanı­tımı ise İstanbul’da Limonlu Bahçe’de yapı­lan bir kok­teylle ger­çek­leş­ti­rildi. Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl kitabı Mor Çatı’nın ve erkek şid­de­tiyle müca­de­le­nin yakın tari­hine Ayşen Baloğlu, […]