Home Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Türk Edebiyatı ya da “Kürtçe”

Meh­med Uzun, ilk genç­li­ğinde, ede­bi­ya­tın okuru, siya­se­tin genç aktörü olduğu yıl­larda tanış­mıştı “acı ger­çekle!”. “Kürtçe’nin uydu­ruk bir dil oldu­ğunu” ve adeta “Kürt­le­rin hiç­bir zaman var olma­dık­ları” resmi tez­leri üze­rin­den siya­sa­lar bina edi­li­yordu ısrarla. Şeyhmus Diken Meh­med Uzun’u bilir misi­niz? Biraz­cık Kürt­le­rin ede­bi­yat ala­nın­daki örnek­le­rini, hele hele Kürtçe Ede­bi­yat ala­nın­daki örnek­le­rini izle­yen­ler bilir tabi. Özkay­nağı yani […]

Siyasetten Edebiyata Terfinin adı: Seher

Demirtaş’ın siya­setçi kim­li­ğini bir yana bıra­kın, şim­di­lik en azın­dan! Ede­bi­yatçı kim­liği üze­rin­den bir okuma yapın baka­lım kaç vere­cek­si­niz. Şeyhmus Diken Sela­hat­tin Demirtaş’ın etkili bir siya­sal aktör ola­rak Tür­kiye Siya­set sah­ne­sine çık­ması henüz on yılı bile bul­madı. Ama popü­la­ri­te­si­nin yük­se­lişi doğ­rusu çok hızla gelişti. Tür­kiye siya­seti, hele hele par­la­mento üze­rin­den parti eksenli siya­set çok gele­nek­sel kod­lar […]

12 Eylül’ü Hiç Unutmadık ki!

Ama bu hüzün öfke­nin hüz­nüydü sanki! Sarar­mış güz yap­rak­ları yerine, upu­zun sene­leri kap­sa­ya­cak kan, kin, öfke, işkence, ölüm ve zulüm kusa­caktı sis­tem. Şeyhmus Diken Sarar­mış güz yap­rak­ları yağ­mıştı sokak­lara, miadını dol­du­rup terk edil­miş “aşk­ları süpür­meye” alış­kın çöp­çü­le­rin süpürge hışır­tı­la­rını bek­ler­ken saba­hın erinde… Yeşil­den sarıya evri­len güz hüznü çök­müştü. Güz hüznü çök­müştü de, yaz, ina­dına “ben, hâlâ […]

Renkler Sırayla Solarken!

Fark­lı­lık­la­rı­mı­zın aslında bizi bir arada tutan en önemli zen­gin­lik oldu­ğunu yine hatır­lat­mak iste­riz. Şeyhmus Diken “Çok kere anla­tı­lanı bir kere daha din­le­mi­yor­sun onca gülün dik­tiği göm­lek nere­sin­den sökü­lüp kanar ilmeği ne sanı­yor­sun?” * Mardin’in Mid­yat ilçe­sine 20 kilo­metre mesa­fede Turab­din dağ­la­rında, kara yolun­dan bak­tı­ğı­nızda yumu­şak eğimli tepe­nin üstüne konum­lan­mış bir eski zaman mekânı, dini iba­det mer­ke­zi­dir […]

Ve hikâyenin orta yerinde der ki...

Hüküm sür­dük­leri yıl­larda kente “Amida” adını yakış­tı­ran Roma­lı­lar öyle­sine bir yol düzeni kur­muş­lar ki günü­mü­zün iki şeritli yol­ları gibi. Şeyhmus Diken Tarih var oldukça anlamlı kala­cak “Bütün yol­lar Roma’ya çıkar” sözüne hayli yıl­lar evvel Art­hur Koestler’in Spar­ta­küs roma­nında rast­la­mış­tım. Bütün yol­lar Roma’ya çıkı­yordu da, neden? O soru işa­reti, lise yıl­la­rımda aklı­mın bir köşe­sinde kalı­ver­mişti. Hayli yıl­lar sonra […]

Aliyül Âlâ Diyarbekir Rakısı

Diyar­ba­kır Rakısı üre­til­diği yıl­larda çok nam sal­mış bir rakı. Ününü pekiş­ti­ren bir­kaç fak­tör var. İlki şu: budak­sız meşe fıçı­larda din­len­di­ri­li­yor Diyar­ba­kır Rakısı. Diyarbakır’ın hemen yanı başın­daki Kara­ca­dağ etek­le­rinde doğal ola­rak mart, nisan ayla­rında çıkan dikenli bir bitki olan ken­ge­rin kökün­den sütümsü bir sıvı çıkar. Bu sıvı­dan ken­ger ya da Mezeki sakızı yapı­lır. Hem de maya […]

Tozu Toprağı Kaldı Geride...

Vakit var­ken, evet vakit henüz var­ken bu yan­lış­tan dönül­meli. Ali­paşa çocuk­ları “evi­miz, Suru­muz namu­su­muz­dur” diye yaz­mış­lar duvar­lara. Fotoğ­rafı çeker­ken “yık­ma­sın­lar bura­ları abi ne olur pay­la­şın” diyor­lardı… Şeyhmus Diken Mezar­lık­lara en mesa­feli dura­nı­mı­zın dahi yaşamı boyunca bir kaç kez git­miş­li­ği­niz var­dır. Belki de yaşar­ken hiç tanı­ma­dı­ğı­nız yolu­nu­zun kesiş­me­diği biri­nin mezar taşında yazı takıl­mış­tır gözü­nüze, hafı­za­nıza; “Dur […]

Ahmed Arif’i 90. Yaş Gününde Anarken...

Zem­heri de uza­dıkça uzadı Seni, bahar­mı­şın gibi düşü­nü­yo­rum Seni, Diyar­be­kir gibi, Nelere, nelere bas­kın gel­mez ki Seni düşün­me­nin tadı… Şeyhmus Diken Ahmed Arif’i doğu­mu­nun 90. yılında anar­ken, doğum mese­lesi aslında bir sebep ola­rak kabul edil­meli. Bu bağ­lamda sanı­rım önce­likle biyog­ra­fik bil­giyle baş­la­mak en iyisi. Ahmed Arif bir­çok kay­nağa göre 21 Nisan, oğlu Filinta’nın, ölü­mün­den sonra pay­laş­tığı nüfus cüz­da­nına göre ise […]

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]

Şairin Romanı, Yeniden...

Şiirle mate­ma­ti­ğin, ede­bi­ya­tın bil­ge­li­ğinde nefis bir buluş­ması. Mate­ma­tik kur­gusu tek keli­meyle harika. Bütün Murat­han Mun­gan kitap­ları içinde, belki diğer­le­rine hak­sız­lık ola­cak ama çok ayrı bir yere özenle konul­ması gere­ken ger­çek bir “şahe­ser” kanımca… Şeyhmus Diken Beş yıl sonra son bir hafta içinde ikinci kez oku­dum Şairin Romanı’nı. Bazen insan zama­nın ve mekân­la­rın içinde, bazen de zaman […]