Home Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]

Şairin Romanı, Yeniden...

Şiirle mate­ma­ti­ğin, ede­bi­ya­tın bil­ge­li­ğinde nefis bir buluş­ması. Mate­ma­tik kur­gusu tek keli­meyle harika. Bütün Murat­han Mun­gan kitap­ları içinde, belki diğer­le­rine hak­sız­lık ola­cak ama çok ayrı bir yere özenle konul­ması gere­ken ger­çek bir “şahe­ser” kanımca… Şeyhmus Diken Beş yıl sonra son bir hafta içinde ikinci kez oku­dum Şairin Romanı’nı. Bazen insan zama­nın ve mekân­la­rın içinde, bazen de zaman […]

Yazma, İlla ki Okuma

Oku­mu­yo­ruz, evet yazar­lar ola­rak oku­mu­yo­ruz! Çünkü okuma gibi bir der­di­miz yok. Yazar­lık gibi bir kim­likle ken­di­mizi bir “halt” sanı­yo­ruz. Şeyhmus Diken Dos­tum, arka­da­şım rah­metli Meh­med Uzun anlat­mıştı. İsveç sür­gün­lü­ğü­nün ilk yıl­la­rında ara­dığı ve mut­laka oku­ması gere­ken kitap­la­rın büyük bölü­münü Stockholm’de bula­mı­yor­muş. İstanbul’daki bir arka­da­şına sipa­riş verip getir­ti­yor­muş. Evine gelen ve ken­di­si­nin de çok değer ver­diği […]

Kürtçeden Türkçeye çeviri mi dediniz?

Ama Kürtçe yazıl­mış Kürt yazar­la­rı­nın eser­le­ri­nin Türk­çeye çev­ri­lip basıl­ması konu­sunda nere­deyse hiç­bir Türk aydını “kar­deş” dediği hal­kın diline vakıf olup Türk­çeye çevir­meyi aklı­nın köşe­sin­den geçir­mi­yor. Şeyhmus Diken Bir ede­bi­yat ese­rini yazıl­dığı dil­den bir başka dile çevir­mek sıra­dan tabi­riyle sadece çeviri midir? Yoksa başka anlamı/ anlam­ları da var mıdır? Bunu Kürtçe yazıl­mış ede­bi­yat eser­leri üze­rin­den dil­len­dir­mek […]

Mehmed Uzun: Küllerinden doğan dil ve edebiyat

Romanlarımın yazımına başlamadan önce uzun bir araştırma, inceleme ve etüt devresi yaşıyorum. Bu süre en kısa iki üç yıl, en uzun da on beş yıl gibi bir zaman dilimini bulabiliyor. Mesela Dicle’nin Sesi ikilemesi on beş yılımı aldı. 1985’lerde bu romanımla ilgili araştırmalara başlamıştım. 1990’ların başında da yazmaya başladım.