Home Sezin Öney

Sezin Öney

“Büyük Oyun” ve Rus Troller

Ya Rus trol­ler ve bağlı bulun­duk­ları Kremlin’in radi­kal­leş­tir­dik­leri kit­le­ler ve o kit­le­le­rin, kış­kır­tı­lan düş­man­lık­larla yapa­cak­ları işler? Sezin Öney “Rusya ile Batı ara­sında 19. yüz­yıl­vari bir Büyük Oyun”un içine düş­tü­ğü­müzü öne süren bir yazı yaz­mış­tım. Düş­tü­ğü­müzü diyo­rum çünkü Türkiye’nin de aslında, çok bilin­cinde olma­dan tam da orta yerinde yer aldığı bir oyun bu. Bir önceki yazıda, “Büyük Oyun”u […]

İşte ‘’Düz Dünya Tezinin" İlham Kaynağı

Sırf Batı’ya karşı çık­mak için evren­sel aka­de­mik bil­gi­lere karşı çıkıp, bilim­sel geliş­me­leri “İslam âle­mine karşı komplo” sayar­ken… Sezin Öney Yok, konu kapan­madı ve kapat­ma­ya­lım da… Çünkü, bu “Dünya’nın düz oldu­ğunu” iddia eden yazı, Türkiye’de hızla yayıl­makta olan çok ciddi bir psi­ko­lo­jik rahat­sız­lı­ğın çok açık, göz­den kaça­ma­ya­cak belir­ti­le­rin­den… San­rı­sal bozuk­luk (delu­si­onal disor­der) adlı psi­ki­yat­rik has­ta­lı­ğın yani. Ada­let ve […]

Dünya Bize Bir Komplo

Türkiye’de eği­tim sis­temi Hali­kar­naslı Herodot’u biraz­cık tanıt­saydı, bir­çok genç “dünya düz­dür” tarzı teori­lere prim veri­yor olmazdı. Sezin Öney Ada­let ve Kal­kınma Partisi’nin Fatih Genç­lik Kolları’ndan, ken­di­sini “Çevre, Şehir ve Kül­tür Baş­kanı” ola­rak tanı­tan Tol­gay Demir’in, “Düz Dünya Teorisi” baş­lıklı yazı­sını oku­muş veya duy­muş­su­nuz­dur. Yazıyı oku­ya­ma­yan­lara kötü bir habe­rim var; http://akgencfatih.com/makaleler/55-makaleler/duz-dunya-teorisi adre­sin­deki yazıya artık ulaşılamıyor.“Kaçıranlar” çok […]

Malazgirt ve Çanakkale

Gele­nek­sel spo­ru­muz oldu­ğunu öğren­di­ği­miz atlı akro­ba­si­nin şim­diye dek neden hiç yapıl­ma­dığı düşün­dü­rücü ama her şeyin bir ilki var­dır. Sezin Öney Bugün Türkiye’nin tari­hinde ilginç bir dönüm nok­tası. Bir yanda, ikti­dar­daki Ada­let ve Kal­kınma Partisi’nin Muş’un Malaz­girt ilçe­sinde düzen­le­diği “Malaz­girt Zaferi“nin 946. yıl­dö­nümü kut­la­ma­ları; ülke­nin öte yaka­sında ise ana muha­le­fet­teki Cum­hu­ri­yet Halk Partisi’nin Çanakkale’deki Ada­let Kurul­tayı. […]

"Özgürlük Adası" 25 yaşında

Meş­hur Szi­get Fes­ti­vali 25 yaşına gir­miş, Szi­get bile çey­rek asırı devir­miş. Zaman çok hızlı akı­yor… Sezin Öney Macarca “Szi­get”, “ada” demek… Benim için tek bir “Szi­get” var; Buda ile Peşte’nin ara­sında, Tuna’nın orta­sında yer alan “Mar­git szi­get”. Özel­likle yaz­ları Budapeşte’de olunca git­ti­ğim park ada. 1970’lerde yapıl­mış bir otel dışında hemen hiç­bir bina­nın olma­dığı, sadece ağaç­lar, çiçek­ler […]

Olağanüstü Hal Günlerinde Aşk

Márquez’in roma­nın­daki bir satırda geç­tiği gibi “Türkiye’de yeti­şen siyah gül­le­riz” ola­ğa­nüstü hal çift­leri ola­rak… Sezin Öney Son zaman­larda, kim bilir kaç çift, kaç bir­bi­rine âşık, bir­bi­rini seven, bir­bi­rine bağlı, bir­bi­rine tut­kun insan, mey­dana gel­me­siyle hiç­bir ala­ka­ları olma­yan poli­tik bir dep­rem dola­yı­sıyla ayrı kaldı? Ezi­yet­le­rin en büyüğü, bir­bi­rini seven insan için ayrı kal­mak, ayrı bıra­kıl­mak. Zaman­la­rın en […]

“Ruh ve Beden”: Rüyalarda Buluşuruz

Savun onu savu­na­bi­lir­sen, iti­raf et; değerdi, değerdi, iti­raf et böyle öyle­sine güzel, değerdi, yokuş yukarı tüm tır­man­maya rağ­men… Sezin Öney Ruh ve beden ara­sında, maddi ve manevi olan ara­sında köşe kap­ma­ca­lar üze­rine bir film bu. Ruhu­muz ve bede­ni­miz; ne zaman bir­le­şi­yor ger­çek­ten? Bazen bede­ni­miz önde; en mükem­mel hâlinde. Bazen de ruhu­muz… En mükem­mel­leş­miş hâlinde… O zaman da, […]

Bir Üniversite Macaristan’dan Kovulurken

Üni­ver­si­te­nin kuru­cusu Soros’un 25 mil­yar dolar­lık ser­veti hiç de öyle tar­tış­ma­lar­dan uzak elde edil­miş bir ser­vet değil. Sezin Öney Cent­ral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU), yani Orta Avrupa Üni­ver­si­tesi, 25 yıl­dır Macaristan’ın baş­kenti Budapeşte’de lisan­süstü prog­ram­la­rıyla dün­ya­nın dört bir tara­fın­dan öğrenci çeki­yordu. Ancak, 4 Nisan Salı günü, Maca­ris­tan Parlamentosu’nda imza­la­nan bir anlaşma, CEU’nun kapa­tıl­ma­sına giden yolu açtı. Bir haf­tada […]

Eğitimin Yükselen Yıldızı Estonya

Türkiye’nin PISA testi sonuç­la­rı­nın yarat­tığı hayal kırık­lığı malûm. Estonya’yı ince­le­mek, Tür­kiye için de ufuk açıcı ola­bi­lir. Sezin Öney Ulus­la­ra­rası çapta fen, mate­ma­tik ve okuma bece­ri­le­rini ölçen baş­lıca sınav­lar­dan biri PISA. Geç­ti­ği­miz gün­lerde, bu tes­tin 2015 sonuç­ları açık­lan­dı­ğında, Tür­kiye için “şok” yaşandı. Zira, Türkiye’nin fen, mate­ma­tik ve okuma alan­la­rında 2003’ten beri yük­se­len puan­ları 2015’te yapı­lan sınav­larda […]