Home Tahsin Yücel

Tahsin Yücel

Sabahattin Ali Öyküleri

Saba­hat­tin Ali, öyle par­lak imge­lere, bey­lik söz sanat­la­rına, eğre­ti­le­me­lere, düz­de­ğiş­me­ce­lere baş­vur­mu­yordu, düm­düz ve dos­doğru söy­lü­yordu her şeyi… Tahsin Yücel Saba­hat­tin Ali’nin öykü­le­rini epey bir süre­dir açma­mış­tım. Geçen­lerde Yeni Dünya’dan, Sırça Köşk’ten, Kağnı’dan, Ses’ten, Değir­men’den art arda dör­der beşer öykü okur­ken, bir yan­dan bu öykü­ler­den daha orta­okul yıl­la­rında aldı­ğım ben­zer­siz tadı anım­sa­dım, bir yan­dan da bu öykü­le­rin […]

Tahsin Yücel • Haney Yaşamalı

Haney öldü. Ama ben ” Yaşa­ya­cak”, diyo­rum var gücümle, ” Yaşa­malı”, diyo­rum. Bunu söy­ler­ken de ölüm­den sonra diri­liş dedik­leri, öbür dünya dedik­leri kav­ram­lar, cen­net, cehen­nem gibi masal­lar aklı­mın ucun­dan bile geç­mi­yor. Ben ken­dimi bil­dim bileli böyle şey­ler üze­rinde kafa yor­maya yanaş­ma­dım. Bu dün­ya­nın sorun­ları yeterdi, çöze­me­ye­ce­ğimi önce­den bil­di­ğim sorun­lar üze­rinde kafa pat­lat­mam buda­la­lık olurdu. Bu […]