Home Timaş

Timaş

Yerli Yersiz Cümleler

Yerli Yer­siz Cüm­le­ler “cümle”nin kendi değe­rine atıfta bulu­nan bir kitap. Aynı zamanda yazı serü­ve­ni­nin en güzel çağını yaşa­yan bir yazarı bugüne taşı­yan temel mana biri­mine vefa­sını esir­ge­me­yen bir selam… “Bu kitap önce “Yer­siz Cüm­le­ler” adıyla tasar­landı. Niye­tim sağda solda kal­mış ve hiç yayın­lan­ma­mış onca cüm­leyi bir araya getir­mek, bir bakıma onlar­dan kur­tul­maktı. Fakat cümle bu. Bir […]

Yazarların Gizli Dünyalarına Açılan Kapı: Yazarın Odası - Paris Review Röportajları

“Kitap yazar­ken uya­nık­sı­nız­dır; zama­nını, uzun­lu­ğunu, her şeyini seçe­bi­lir­si­niz. Ben sabah­ları dört-beş saat yazı­yo­rum ve zamanı gelince duru­yo­rum. Bir son­raki gün de kal­dı­ğım yer­den devam ede­bi­li­yo­rum. Ger­çek bir rüya olsa bun­ları yapa­maz­sı­nız.” – Haruki Mura­kami Yarım yüz­yıl­dan uzun bir süre­dir dün­ya­nın en pres­tijli ede­bi­yat der­gi­le­rin­den The Paris Review’da yayım­la­nan röpor­taj­lar, ede­bi­yat dün­ya­sı­nın gizli kal­mış, bilin­me­yen sır­la­rını […]