Home Uğur Vardan

Uğur Vardan

Ateş Bizimle Yürür...

Ger­çek karak­ter­lere dayalı Kor­ku­suz­lar, Arizona’daki yerel bir itfa­iye biri­mi­nin çeşitli olay­larda yap­tığı müda­ha­le­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken ekip ele­man­la­rı­nın özel hayat­la­rına da göz atı­yor. Yapım, özel­likle son derece etkili fina­liyle dik­kat çeki­yor. Uğur Vardan 70’ler, ‘Fela­ket film­leri’ denen türün ‘altın çağ’ını yaşa­dığı dönemdi. Salon­lar, doğa­nın sağlı sollu atak­la­rın­dan geçil­mi­yordu. Zel­zele (Eart­h­qu­ake), Yan­gın Kulesi (Inferno Towe­ring), Çığ (Ava­lanche), […]

Bir ‘Tasavvuf’ Yolculuğu...

En son Tokyo Film Festivali’nde En İyi Film ödü­lüne uza­nan Semih Kap­la­noğlu imzalı Buğ­day, dis­to­pik bir hikâye eşli­ğinde genel insan­lık hal­le­rine ‘inanç’ açı­sın­dan bakı­yor. İngi­lizce, siyah-beyaz çeki­len yapı­mın baş­rol­le­rini Jean-Marc Barr ve Ermin Bravo pay­la­şı­yor. Uğur Vardan Semih Kap­la­noğlu, “Yusuf Üçlemesi”nin son ham­lesi olan Bal’dan yedi yıl sonra çek­tiği Buğ­day’la huzur­la­rı­mızda. Film, sine­ma­mı­zın çok nadir […]

Ve Şener Şen de “Biber Gazı” Yer…

Yavuz Tur­gul imzalı Yol Ayrımı, Maz­har adlı bir işa­da­mı­nın geçir­diği kaza­nın ardın­dan acı­ma­sız yan­la­rını bıra­ka­rak iyi bir insana dönüş­me­sini anla­tı­yor. Öykü bir büyük bur­ju­va­nın port­re­sini çizer­ken gün­de­lik hırs­lar içinde kaçıp giden anlara ve mut­lu­luk­lara vurgu yapı­yor. Film, Şener Şen’in kari­ye­rinde ilk kez ‘biber gazı’ yediği yapım ola­rak tarihe geçe­cek. Uğur Vardan Orhan Veli’den mül­hem ‘İşi­miz […]

Ya İçindesindir “Kare”nin...

Bir modern müze yöne­ti­cisi oda­ğında erkek­lik hal­leri, Batı’nın vic­danı, göç­men­ler, sana­tın ve ifade özgür­lü­ğü­nün sınır­ları… Turist’le tanı­nan Ruben Öst­lund imzalı Kare, öyküsü iti­ba­riyle bu konu­lar etra­fında gezi­ni­yor. Film bu yıl Cannes’da Altın Palmiye’ye uzan­mıştı. Sinema âlemi Ruben Östlund’u Turist’le (Force Maje­ure) tanıdı. 2014 tarihli filmde Alpler’de tatile giden bir çift üze­rin­den erkek­lik hal­le­rine vurgu yapı­lır­ken […]

Kızım Olmadan Asla...

Kore Savaşı’nda aile­sini kay­be­den küçük bir kızla onu hima­yesi altına alan Türk askeri Süley­man Astsubay’ın ger­çek hikâ­ye­sini anla­tan Ayla, seyir­ci­nin göz­yaş­la­rını tes­lim alan yanıyla yeni bir Babam ve Oğlum hissi veri­yor. Film, aynı zamanda Türkiye’nin En İyi Yabancı Film kate­go­ri­sin­deki Oscar adayı… Uğur Vardan Kimi film­le­rin bize hatır­lat­tığı bir ger­çek var­dır: Hayat, bazen fena halde kur­gu­nun önüne geçer… Geçen […]

Gecenin Getirdikleri...

Sis­tem dışına itil­miş iki kar­de­şin ace­mice giriş­tik­leri soy­gun son­rası yaşa­nan­ları anla­tan Soy­gun, dina­mik tem­posu ve özel­likle Robert Pattinson’ın etki­le­yici per­for­man­sıyla dik­kat çeki­yor. Fil­min yönet­meni Saf­die Bira­der­ler… Uğur Vardan Biri öğrenme ve kav­rama güç­lük­leri çeken, diğeri de haya­tın çık­maz sokak­ları ara­sında kendi yolunu bulma adına pra­ti­ğini (!) ala­bil­di­ğine geliş­tir­miş iki kar­deş… Yunan kökenli ikili, rahata ermek için […]

Bunu Saymayız, Yeniden Dön Gel

Peyami Safa’nın Ser­ver Bedi takma adıyla yaz­dığı poli­si­ye­le­rin ana kah­ra­manı kibar hır­sız Cin­göz Recai’nin sinema tari­hi­miz­deki üçüncü uyar­la­ması Cin­göz Recai: Bir Efsa­ne­nin Dönüşü, vasat senar­yo­su­nun kur­banı olmuş. Uğur Vardan Peyami Safa, ilginç bir kalemdi. O zaman­lar, henüz emek­leme döne­minde sayı­la­cak Cum­hu­ri­yet dönemi Türk ede­bi­yatı serü­ve­ni­miz içinde daha çok psi­ko­lo­jik türde eser­ler ver­mişti. Ama ken­dini belli çiz­gi­lerle […]

Hatırasına İhanet Etmiyor…

Denis Vil­le­ne­uve imzalı Blade Run­ner 2049, Rid­ley Scott’ın 1982 tarihli ori­ji­nal yapı­tına halel getir­me­miş. Filmde genç kuşak ‘Rep­li­cant avcısı’, ‘K’, izini sür­düğü olayla bir­likle varo­luş­sal sorun­lar yaşar­ken süreç onu geç­mi­şin tozlu say­fa­la­rına taşı­yor. Ryan Gosling’in baş­ro­lünü üst­len­diği yapıma Har­ri­son Ford da nos­tal­jik bir tat kat­mış. Uğur Vardan Hatı­ra­ları yerinde bırak­mak mı üzer­le­rinde oyna­mak mı? Sinema […]

Cennetten Düşenler

İlk kez gös­te­rime çık­tığı Vene­dik Film Festivali’nden bu yana bazı eleş­tir­men­le­rin gök­lere çıkar­dığı, bazı­la­rı­nın da nef­ret ettiği Dar­ren Aro­nofsky imzalı Anne! huzur­la­rı­mızda. Film, evle­rine davet­siz bir şekilde gelen bir çift yüzün­den, koca­sıyla bir­likte yaşa­dığı huzur dolu hayatı bozu­lan genç bir kadı­nın yaşa­dık­la­rını anla­tı­yor. Uğur Vardan Dar­ren Aronofsky’yi Pi, Bir Rüya İçin Ağıt, Kay­nak, The Wrest­ler, […]

O Yine Aramızda…

Step­hen King kül­li­ya­tı­nın en etki­le­yici yapıt­la­rın­dan O, 1990’da mini seri ola­rak seyirci kar­şı­sına çık­mıştı. Roman, bu kez uzun met­rajlı film for­ma­tında huzur­la­rı­mızda… Bir grup çocuğa musal­lat olan ‘Penn­y­wise’ isimli bir pal­ya­ço­nun öykü­sünü anla­tan yapım yer yer etki­le­yici. Uğur Vardan Sinema için Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın en bere­ketli yazarı konu­mun­daki Step­hen King’in en iyi roman­la­rın­dan biri kabul edi­len O (It), 1990’da […]