Home Uğur Vardan

Uğur Vardan

Bunu Saymayız, Yeniden Dön Gel

Peyami Safa’nın Ser­ver Bedi takma adıyla yaz­dığı poli­si­ye­le­rin ana kah­ra­manı kibar hır­sız Cin­göz Recai’nin sinema tari­hi­miz­deki üçüncü uyar­la­ması Cin­göz Recai: Bir Efsa­ne­nin Dönüşü, vasat senar­yo­su­nun kur­banı olmuş. Uğur Vardan Peyami Safa, ilginç bir kalemdi. O zaman­lar, henüz emek­leme döne­minde sayı­la­cak Cum­hu­ri­yet dönemi Türk ede­bi­yatı serü­ve­ni­miz içinde daha çok psi­ko­lo­jik türde eser­ler ver­mişti. Ama ken­dini belli çiz­gi­lerle […]

Hatırasına İhanet Etmiyor…

Denis Vil­le­ne­uve imzalı Blade Run­ner 2049, Rid­ley Scott’ın 1982 tarihli ori­ji­nal yapı­tına halel getir­me­miş. Filmde genç kuşak ‘Rep­li­cant avcısı’, ‘K’, izini sür­düğü olayla bir­likle varo­luş­sal sorun­lar yaşar­ken süreç onu geç­mi­şin tozlu say­fa­la­rına taşı­yor. Ryan Gosling’in baş­ro­lünü üst­len­diği yapıma Har­ri­son Ford da nos­tal­jik bir tat kat­mış. Uğur Vardan Hatı­ra­ları yerinde bırak­mak mı üzer­le­rinde oyna­mak mı? Sinema […]

Cennetten Düşenler

İlk kez gös­te­rime çık­tığı Vene­dik Film Festivali’nden bu yana bazı eleş­tir­men­le­rin gök­lere çıkar­dığı, bazı­la­rı­nın da nef­ret ettiği Dar­ren Aro­nofsky imzalı Anne! huzur­la­rı­mızda. Film, evle­rine davet­siz bir şekilde gelen bir çift yüzün­den, koca­sıyla bir­likte yaşa­dığı huzur dolu hayatı bozu­lan genç bir kadı­nın yaşa­dık­la­rını anla­tı­yor. Uğur Vardan Dar­ren Aronofsky’yi Pi, Bir Rüya İçin Ağıt, Kay­nak, The Wrest­ler, […]

O Yine Aramızda…

Step­hen King kül­li­ya­tı­nın en etki­le­yici yapıt­la­rın­dan O, 1990’da mini seri ola­rak seyirci kar­şı­sına çık­mıştı. Roman, bu kez uzun met­rajlı film for­ma­tında huzur­la­rı­mızda… Bir grup çocuğa musal­lat olan ‘Penn­y­wise’ isimli bir pal­ya­ço­nun öykü­sünü anla­tan yapım yer yer etki­le­yici. Uğur Vardan Sinema için Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın en bere­ketli yazarı konu­mun­daki Step­hen King’in en iyi roman­la­rın­dan biri kabul edi­len O (It), 1990’da […]

Barry Seal’in Aşırı Tuhaf Hikâyesi

Doug Liman imzalı Barry Seal: Kaçakçı, Latin Amerika’daki Ame­ri­kan kar­şıtı olu­şum­lar hak­kında CIA için istih­ba­rat top­lar­ken Medel­lin Karteli’nin uyuş­tu­rucu tra­fi­ğine de yar­dımcı olan bir pilo­tun çizgi dışı hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Barry Seal’i can­lan­dı­ran Tom Cru­ise ise gök­yü­zünde tur­lar­ken adeta yeni­den Top Gun gün­le­rine dönü­yor. Uğur Vardan Tom Cru­ise, yıl­lar sonra bir kez daha gök­lere uza­nı­yor. Ame­ri­kalı […]

Yedi Kardeşin Yedisi de Bir Olur mu?

Bir­den fazla çocuğa sahip olma­nın yasak­lan­dığı tota­li­ter bir sis­temde geçen Yedinci Hayat, fikir ola­rak iyi ama uygu­la­mada vasatı aşa­ma­yan bir dis­to­pik çalışma. Filmde Ejderha Döv­meli Kız seri­siyle tanı­nan Noomi Rapace, yedi ayrı karak­teri can­lan­dı­rı­yor. Uğur Vardan Cate Blanchett’ı 13 farklı karak­terde kar­şı­mıza geti­ren Mani­festo viz­yon turunu sür­dü­re­dur­sun bu haf­ta­nın yeni­le­rin­den Yedinci Hayat’ta da Ejderha Döv­meli […]

Sanat Manifesto İçindir...

Zama­nı­mı­zın büyük oyun­cu­la­rın­dan Cate Blanchett’ı 13 farklı karak­terde kar­şı­mıza geti­ren Mani­festo; ‘Mini­ma­lizm’, ‘Sür­re­alizm’, ‘Dada­izm’, ‘Fütü­rizm’, ‘Dogma’ gibi sanat­sal akım­lar eşli­ğinde absürd hikâ­ye­ler anla­tan, deney­sel ve içine giril­di­ğinde izlen­mesi son derece zevkli bir film. Uğur Vardan Malum, sinema bazen sizi farklı yol­cu­luk­lara davet eder. Bu tür serü­ven­lerde ezber bozan, yapı yıkan, yeni­den tanım­la­yan, hatır­la­tan, dal­ga­sını geçen, kıy­me­tini […]

“Kral” daha iyisini hak ediyor...

Sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri olan Step­hen King’in sekiz kitap­lık serisi Kara Kule de niha­yet beyaz­per­dede. Ne var ki film, ünlü yaza­rın en vasat uyar­la­ma­la­rın­dan biri ola­rak tarih­teki yerini ala­cak gibi… Uğur Vardan Malum, sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri­dir Step­hen King. The Shi­ning’den Misery’ye, Yeşil Yol’dan Esa­re­tin Bedeli’ne, Car­rie’den Hay­van Mezar­lığı’na, Chris­tine’den Cujo’ya onca unu­tul­maz fil­min ardında onun güçlü kalemi ve ken­dine […]

“Cehennem, cehennem” dedikleri...

Chris­top­her Nolan son çalış­ması Dun­kirk’te, İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm nok­ta­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len, 339.000’e yakın aske­rin Fransa’dan İngiltere’ye tah­li­ye­sini anla­tı­yor. Film gör­sel açı­dan mükem­mel ama öykü­deki, alt­tan alta sahaya sürü­len gerek­siz kah­ra­man­lık ton­ları ‘baş­ya­pıt‘ olma­sını engel­li­yor. Uğur Vardan Ter­rence Malick’in anti­mi­li­ta­rist baş­ya­pıtı İnce Kır­mızı Hat’taki (The Thin Red Line) çok karak­terli yapı içinde en çok […]

Bir Trajedinin Yüzeydeki Portresi

Film bence tek­nik açı­dan iyi çekil­miş lakin mesajı çok naif. Uğur Vardan Kara Gün Yönet­men: Peter Berg Oyun­cu­lar: Mark Wahl­berg, Kevin Bacon, Alex Wolff, Themo Meli­kidze, John Good­man, JK Sim­mons, Mic­helle Monag­han, Jake Pic­king ABD yapımı Amerika’nın en popü­ler spor­tif faali­yet­le­rin­den biri olan Bos­ton Mara­tonu, hatır­la­na­cağı gibi 15 Nisan 2013’te kana bulan­mıştı. Tamer­lan ve Cohar Tsar­naev adlı […]