Home Uğur Vardan

Uğur Vardan

Sanat Manifesto İçindir...

Zama­nı­mı­zın büyük oyun­cu­la­rın­dan Cate Blanchett’ı 13 farklı karak­terde kar­şı­mıza geti­ren Mani­festo; ‘Mini­ma­lizm’, ‘Sür­re­alizm’, ‘Dada­izm’, ‘Fütü­rizm’, ‘Dogma’ gibi sanat­sal akım­lar eşli­ğinde absürd hikâ­ye­ler anla­tan, deney­sel ve içine giril­di­ğinde izlen­mesi son derece zevkli bir film. Uğur Vardan Malum, sinema bazen sizi farklı yol­cu­luk­lara davet eder. Bu tür serü­ven­lerde ezber bozan, yapı yıkan, yeni­den tanım­la­yan, hatır­la­tan, dal­ga­sını geçen, kıy­me­tini […]

“Kral” daha iyisini hak ediyor...

Sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri olan Step­hen King’in sekiz kitap­lık serisi Kara Kule de niha­yet beyaz­per­dede. Ne var ki film, ünlü yaza­rın en vasat uyar­la­ma­la­rın­dan biri ola­rak tarih­teki yerini ala­cak gibi… Uğur Vardan Malum, sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri­dir Step­hen King. The Shi­ning’den Misery’ye, Yeşil Yol’dan Esa­re­tin Bedeli’ne, Car­rie’den Hay­van Mezar­lığı’na, Chris­tine’den Cujo’ya onca unu­tul­maz fil­min ardında onun güçlü kalemi ve ken­dine […]

“Cehennem, cehennem” dedikleri...

Chris­top­her Nolan son çalış­ması Dun­kirk’te, İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm nok­ta­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len, 339.000’e yakın aske­rin Fransa’dan İngiltere’ye tah­li­ye­sini anla­tı­yor. Film gör­sel açı­dan mükem­mel ama öykü­deki, alt­tan alta sahaya sürü­len gerek­siz kah­ra­man­lık ton­ları ‘baş­ya­pıt‘ olma­sını engel­li­yor. Uğur Vardan Ter­rence Malick’in anti­mi­li­ta­rist baş­ya­pıtı İnce Kır­mızı Hat’taki (The Thin Red Line) çok karak­terli yapı içinde en çok […]

Bir Trajedinin Yüzeydeki Portresi

Film bence tek­nik açı­dan iyi çekil­miş lakin mesajı çok naif. Uğur Vardan Kara Gün Yönet­men: Peter Berg Oyun­cu­lar: Mark Wahl­berg, Kevin Bacon, Alex Wolff, Themo Meli­kidze, John Good­man, JK Sim­mons, Mic­helle Monag­han, Jake Pic­king ABD yapımı Amerika’nın en popü­ler spor­tif faali­yet­le­rin­den biri olan Bos­ton Mara­tonu, hatır­la­na­cağı gibi 15 Nisan 2013’te kana bulan­mıştı. Tamer­lan ve Cohar Tsar­naev adlı […]

Anlatılan Senin de Hikâyendir...

Ansik­lo­pe­di­ler onun için “Filo­zof, sos­yal bilimci, tarihçi ve dev­rimci” sıfat­la­rını kul­la­nı­yor. Genç Karl Marx işte bu kişi­li­ğin haya­tın­dan kimi kesit­leri akta­rır­ken fikir yol­daşı Fri­ed­rich Engels’le dost­luk­la­rına, yazıp çiz­dik­le­rine, hayat­la­rın­daki zor­luk­lara, aile iliş­ki­le­rine ve insan­lık tari­hin­deki önem­le­rine de vurgu yapı­yor. Film, Marksizm’in temel­le­rine giriş nite­li­ğinde… Uğur Vardan İçinde yer aldık­ları top­lu­mun dina­mik­le­rine, eko­no­mik işle­yiş­le­rine, tanım­la­nan rol pay­la­şım­la­rına […]

Kaptan’ın Hayat Defteri…

Derin­lik­lere Yol­cu­luk, TRT’de gös­te­ri­len Yaşa­yan Deniz bel­ge­sel seri­siyle 70’lerde Türkiye’de de çok sevi­len Fran­sız deniz araş­tır­ma­cısı Jac­ques-Yves Cousteau’nun hayat hikâ­ye­sini anla­tır­ken küçük oğlu Phil­lippe saye­sinde ben­cil kişi­li­ğin­den sıy­rı­lıp çev­reci bir figüre dönü­şü­müne de vurgu yapı­yor. Uğur Vardan Tele­viz­yo­nun evlere tam ola­rak nüfuz etme­diği yıl­lardı. Ekranla buluşma yeri­miz, mahal­le­mi­zin küçük kah­ve­siydi. Yazılı olma­yan bir anlaşma vardı […]

‘Koruma Kurulu’ Yine İşbaşında

‘Mar­vel ailesi’nin az bili­nen üye­leri Galak­si­nin Koru­yu­cu­ları, sine­ma­se­ver­lere üç yıl önce ‘Mer­haba’ demişti. Eki­bin ikinci mace­ra­sında Fre­ud­yen oku­ma­lar ve ‘aile bağ­ları’ var. İlki kadar ışıl­tılı olmasa da 80’ler gön­der­me­leri, enfes soundt­rack ve minik Groot’un var­lığı ikinci filmi de izlen­meye değer kılı­yor. Uğur Vardan Ah şu galaksi… Kur­tar­ma­yan kaldı mı? Hele de ‘Mar­vel evreni’nin üye­leri… Defa­larca hem […]

Eski hesaplar itinayla kapatılır...

Vakti zama­nında Günaha Son Çağrı’sıyla dini çev­re­ler tara­fın­dan tep­ki­lere maruz kalan Mar­tin Scor­sese, son filmi Silence’ta, 1600’lerde Japonya’da Budist sis­tem tara­fın­dan acı çek­ti­ri­len ciz­vit rahip­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken adeta ken­dini affet­ti­ri­yor. Film çok iyi çekil­miş bir Hıris­ti­yan­lık pro­pa­gan­dası tadında. Uğur Vardan Sinema serü­veni boyunca çoğu kez has­ta­lıklı karak­ter­leri ve mafya dün­ya­la­rını per­deye taşı­yan Mar­tin Scor­sese, iki […]

Şirin mi şirin

Şükür ki artık bu tür kötü niyetli düşün­ce­le­rin çok uza­ğın­da­yız! Holl­y­wood, eski­nin ‘komü­nist’ gön­der­meli çizgi seri­sini alla­yıp pul­la­ya­rak ve yeni öykü­ler içinde amba­laj­la­ya­rak popü­ler kül­tü­rün hiz­me­tine sunu­yor. Uğur Vardan Peyo’nun ünlü çizgi serisi Şirin­ler’in sine­ma­daki yeni mace­rası Kayıp Köy, her daim çocuk­lar­dan ziyade hali­ha­zırda çocuk­lu­ğunu yaşa­yan­lara ses­le­ni­yor. Bel­çi­kalı çizer Pierre Cul­li­ford’un (ki Peyo imza­sını kul­la­nırdı) elin­den çıkan Les scht­ro­umpfs adlı çizgi […]

Öldüren Güzellik

“Rüya fab­ri­kası” Hollywood’un, şu ara­lar ‘Rüya­ları süs­le­yen kadın’ kon­ten­ja­nın­daki en önemli ismi Scar­lett Johans­son, Kabuk­taki Haya­let’te elinde sila­hıyla âdeta güzel­li­ğiyle öldü­rü­yor. Film vesi­le­siyle oyun­cu­nun kari­yeri üze­rin­den küçük bir gezin­tiye çıka­lım dedik. Uğur Vardan Önce ‘çevi­ride kay­boldu’ (Lost in Trans­la­tion), sonra bir tablo zara­feti (İnci Küpeli Kız) içinde ken­dini hatır­lattı. 1984 doğumlu Scar­lett Johans­son, “Rüya fab­ri­kası” namlı Hollywood’un, ‘Rüya­ları süs­le­yen […]