Home Ümit Kıvanç

Ümit Kıvanç

TDK “Türkçesi varken” dedi; var mı? - 2

Yoksa “kont­rol” Türkçe mi? Altaylar’dan gelen yiğit bir kav­ra­mı­mız da bizim habe­ri­miz mi yok? Ümit Kıvanç TDK’nın “Türk­çesi var­ken!” mesa­jın­daki öne­ri­le­rini ele almayı sür­dü­rü­yo­rum. Geçen yazımı, bu fas­lın ilk bölü­münü oku­yan­lar mera­mımı bili­yor, kısaca tek­rar­la­ya­yım: Öne­ri­len keli­me­leri-kav­ram­ları yerine öne­ril­dik­leri yabancı keli­me­lerle kar­şı­laş­tı­rı­yor, ihti­yacı tam kar­şı­la­yıp kar­şı­la­ma­dık­la­rına bakı­yor, bu arada bu ince­le­me­nin bizi sürük­le­diği daha genel sorun­lara, […]

TDK “Türkçesi varken” dedi; var mı? - 1

Şah­sen bu hâli­sâne ses­le­nişi TDK tari­hinde bir dev­rim ola­rak gör­düm; bil­mi­yo­rum abar­tı­yor muyum. Ümit Kıvanç Muh­te­me­len dev­let daire­si­nin Kaf­ka­vârî hava­sın­dan buna­lan Türk Dil Kurumu, zaman zaman sevi­ye­mize ine­rek ara­mıza karış­maya hamle edi­yor. TDK geçen­lerde hepi­mize hita­ben samimi bir tweet attı. Koca kurum, kesip biç­tiği, ağ gibi delik delik yapıp direk­lere gere­rek voley­bol, ora­sına bura­sına ufak çukur­lar aça­rak […]

Ben tarihe tarih demem, tarih benim olmayınca

Bu top­rak­larda artık eline kud­reti geçir­miş kimse, onun iste­diği şekilde tanım­la­nan bir “biz”e ait olma­yan hiç­bir şeyi sev­me­dik… Ümit Kıvanç 2005 Mayıs’ının başında, az sayı­daki ilgili-duyarlı insan dışın­da­ki­le­rin muh­te­me­len dik­ka­tini bile çek­me­yen, gör­dü­lerse de “ee, ne olmuş!” deyip geç­tik­leri, şöyle bir haber göründü çeşitli gaze­te­le­rin kenar-köşe yer­le­rinde: “…Tarihî Kent­ler Bir­liği Muğla-Milas Buluş­ması adı altında Muğla […]