Home Yalçın Tosun

Yalçın Tosun

Yalçın Tosun • Dili

Bem­be­yaz diş­leri vardı. Güneş yanığı yüzünde ışıl ışıl par­la­yan. Hın­zır bir gam­zeyle göl­ge­len­miş, çat­la­mış dudak­la­rına rağ­men bir kızıl gon­caya ben­ze­yen o ağzın nadide inci­leri. Ansı­zın kar­şımda beli­ri­ve­ren bu hediye suret, etra­fımda her daim gör­meye aşina oldu­ğum kala­ba­lı­ğın ara­sın­dan –böyle dedi­ğime bak­ma­yı­nız, aslında beni ben yapan veli­ni­met­le­rim­dir onlar– güneş gibi doğdu, artık iyice yorul­maya baş­la­mış şu […]

Yalçın Tosun • Fesleğenler

Tom­ris Uyar için Sâre Hanım en çok fes­le­ğen­leri severdi. Her gece yat­ma­dan evvel ve her sabah kal­kar kalk­maz onlara su ver­meyi hiç ihmal etmezdi. Dedi­ğine göre, fes­le­ğen­ler suyu çok sever­miş, öteki çiçek­ler daya­nır ama fes­le­ğen­ler susuz­luğa hiç daya­na­maz­mış. Sol bacağı daha kısaydı. Dev­rile dev­rile yürü­me­siydi onu o yapan şey. Bir de telaşlı hal­leri. Telaşı bil­hassa severdi […]

Onat Kutlar: Bir Ustadan Kalanlar

22 yıl geçti… Onat Kutlar’ı, 2009 yılında yayım­la­nan Kara­meke kitabı için Yal­çın Tosun’un yaz­dığı yazıyla anı­yo­ruz. Yalçın Tosun Ede­bi­ya­tı­mızda öykü den­di­ğinde akla ilk gelen kitap­lar­dan biri olan İshak’ın yayım­lan­ma­sın­dan tam elli yıl sonra, Onat Kutlar’ın yeni bir öykü kita­bıyla kar­şı­laş­mak 2009’un en güzel yazın­sal sürp­riz­le­rin­den birini oluş­turdu. Kutlar’ın çağ­daşı ve 50 kuşa­ğı­nın bir diğer değerli öykü­cüsü […]