Home Yaprak Sayın

Yaprak Sayın

12. Yılı Anısına, Ağbisi, Kâzım Koyuncu’yu anlattı: “Kısacık hayatına birçok şey sığdırdı."

Kara­de­niz Rock müziği ile bize ken­dini sev­di­ren, evren­sel­le­şen, hepi­mi­zin kal­bini fet­he­den Kâzım Koyuncu’yu, ölü­mü­nün 12. yılı anı­sına onu bir de ağbisi Hüse­yin Koyuncu’dan din­le­dik. Hüse­yin Koyuncu, Kâzım Koyuncu ile bir­likte yaşa­dığı yıl­lar­dan bize çok güzel anlar, anı­lar aktardı. Yaprak Sayın Belki kla­sik bir laf ola­cak ama ben Kâzım’dan bah­se­der­ken “Kısa­cık haya­tına bir­çok şey sığ­dırdı” demeyi […]

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]

Nino Varon: "Tatları doğru yakalamazsan ne ilişki, ne ticaret, ne iş, hiçbir şey olmaz, hele sanat hiç olmaz."

Benim artist­le­rimi sora­cak olur­san başta Nilüfer’dir, Tanju Okan’dır, Kayahan’dır, biraz da Ajda Pekkan’dır. Yaprak Sayın Nino Varon, müzis­yen, yapımcı, res­sam. Müziğe saç­ları dökül­dük­ten sonra komp­leks­le­rini yen­mek için gitarla baş­la­mış. Kış­ları İstanbul’da, yaz­ları Büyükada’da yaşa­yan bir ailede büyü­müş. Orta öğre­ni­mini Saint Michel’de tamam­la­dık­tan sonra, üni­ver­si­teye git­meyi hiç düşün­me­miş. Türkiye’yi asker­liği sıra­sında tanı­yan Nino Varon, asker­lik­ten sonra […]

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2017’nin Muhteşem Kazananı

Dünya Fotoğ­raf Orga­ni­zas­yonu, Sony Fotoğ­raf Ödül­leri 2017’de yılın fotoğ­raf­çısı ola­rak Bel­çi­kalı Fre­de­rik Buyckx’i seçti. Buyckx’in kaza­nan çalış­ması Beyaz Kör­lük (Whi­te­out), güzel­liği, ölçeği ve har­ca­nan emek ile en iyi fotoğ­rafı seç­mekle görevli olan jüri üye­le­rini de etki­ledi. Dün­ya­nın en büyük fotoğ­raf yarış­ması olan 2017 Ödülleri’ne 183 ülke­den 227.000 fotoğ­raf katıldı. Tüm ödül alan­la­rın ve kısa lis­teye […]

Büyük Yazarların Bilinmeyen Yönleri

Yaz­dık­la­rıyla yaşa­dık­ları çağı, hatta son­raki çağ­ları da etki­le­yen yazar­la­rın, bu kim­lik­le­ri­nin arka­sında sıra­dan dene­bi­le­cek yaşam­ları olduğu da unu­tul­ma­malı. Kimi karan­lık­tan kor­kan, kimi hay­van­ları çok seven bu büyük yazar­lar­dan ilginç ayrın­tı­lar. Poe’nun karan­lık­tan kork­ması boşuna değildi. Tols­toy Nobel Ödülü’nü kaza­na­madı. Kafka’ya Ame­rika Güven­lik Cemi­yeti tara­fın­dan altın madalya verildi. William Shakespeare 1957’ye gelin­di­ğinde günü­nün stan­dart­la­rına göre Shakespeare’in […]

Yusuf Atılgan'ın Yazarları

Yusuf Atılgan’ı yeni­den ve yeni­den anlat­mak için fazla söze gerek yok. Çağ­daş Türkçe ede­bi­ya­tın moder­nizm sula­rın­daki en önemli roman­cı­la­rın­dan. Öykü­le­ri­nin tümü­nün de sık sık okun­maya değer olduğu kuş­ku­suz. Yusuf Atıl­gan ken­di­siyle yapı­lan söy­le­şi­lerde özel­likle roman oku­mayı sev­di­ğini söy­lerdi. En sev­diği yazar­la­rın başında Faulk­ner, Joyce, Camus, Çehov gibi yazar­lar geli­yor. Başucu kitap­ları ara­sında hem Batılı hem de […]

Anton Pavloviç Çehov: İlk Başarılar, İlk Başarısızlıklar

“Yaz­dık­la­rımı oku­duk­la­rını bil­me­di­ğim gün­lerde ekmek yer gibi rahat rahat yazı­yor­dum. Şimdi ise korku içinde yazı­yo­rum.” Çehov’un ilk başarılarına adım attığı yer Babkino ve doğaya bakışını değiştiren arkadaşı Levitan Bir­çok baş­vu­ru­dan sonra İvan, Moskova’da daha paralı bir iş, bir ilko­kul müdür­lüğü göre­vini üst­le­ne­rek Voskressensk’ten ayrı­la­bildi. Çehov’un çok­tan­dır dile­diği bu aile yak­la­şı­mı­nın bir kar­şı­lığı vardı: Ken­disi ve […]

Platon Kadın-Erkek Eşitliğini Nasıl Görmüş?

Ona göre kadın­lar eşit­tir­ler eşit olma­sına ama fark­lıy­dı­lar da. Erkek­le­rin görev­le­rini pay­laş­mak yerine, kadın­lar dün­ya­sında bun­lara para­lel görev­ler üst­len­me­liy­di­ler. Batılı düşün­ce­nin teme­lini oluş­tu­ran Yunan düşü­nür­ler­den Pla­ton kadın erkek eşit­li­ğini onay­la­ma­sına rağ­men, kendi çağı­nın sınır­ları içinde kal­mış ve düşünce tar­zına bu eşit­liği tam yan­sıt­ma­mıştı. Pla­ton için eşit­lik sadece yurt­taş­ları için geçer­liydi. Nicole Bac­ha­ran, Fran­ço­ise Héri­tier ile […]

Dev buzdağı Kanada kıyılarına demirledi!

Titanik’i batı­ran­dan 50 kat daha büyük olan buz­dağı Kanada kıyı­la­rında yüzü­yor, turist­ler dev buz­da­ğını gör­mek için akın akın geli­yor. Mev­si­min ilk yüzen buz­dağ­ları Ferry­land kasa­bası sahil şeri­din­den açıkça görü­le­bi­li­yor. Buz­da­ğını görün­tü­le­mek iste­yen pro­fes­yo­nel ve ama­tör fotoğ­raf­çı­lar nede­niyle Güney kıyısı kara­yo­lunda Pas­kalya tatili boyunca uzun kuy­ruk­lar oluştu. New­fo­und­land ve Lab­ra­dor böl­ge­le­ri­nin sahil­leri her yıl ilk­ba­harda Kuzey […]