Home Yaprak Sayın

Yaprak Sayın

Huzursuzluğun Kitabı'ndan Duygular ve Düşünceler Üstüne 10 Çarpıcı Alıntı

Huzur­suz­lu­ğun Kitabı ile yaza­rın umut­suz­lu­ğuna, kay­be­di­şine ve üzün­tü­le­rine ortak olu­yor­su­nuz. Zama­nın çok öte­sinde fikir­lere sahip olan Fer­nanda Pes­soa öldük­ten sonra elyaz­ma­ları der­len­meye baş­la­dı­ğında, içe­ri­sinde bit­me­miş yapıt­lar da bulun­mak­taydı. Bu yapıt­lar­dan biri de Huzur­suz­lu­ğun Kitabı. Por­te­kiz ede­bi­ya­tı­nın en önemli yapıtı sayı­lan Huzur­suz­lu­ğun Kitabı’ındaki her metin sanki dün­yaya ve yaşama açı­lan bir kapı.  Ve duy­gu­lar ve düşün­ce­ler üstüne 10 […]

George Orwell’ın Hayvan Çiftliği Romanından 10 Muhteşem Alıntı

1 İnsan üret­me­den tüke­ten tek yara­tık­tır. Süt ver­mez, yumurta yumurt­la­maz, sabanı çeke­cek gücü yok­tur, tav­şan yaka­la­ya­cak kadar hızlı koşa­maz. Gene de tüm hay­van­la­rın efen­di­si­dir. 2 İnsan ile hay­van­la­rın ortak çıkarı var­dır, biri­nin dir­liği öbür­le­ri­nin de dir­li­ği­dir, diyen çıka­bi­lir. Onlara sakın kulak asma­yın. Hepsi yalan. İnsa­noğlu, ken­din­den başka hiç­bir yara­tı­ğın çıka­rını gözet­mez. 3 Yol­daş­lar, sakın önder­li­ğin […]

Fotoğraflarla Birinci Dünya Savaşı: Askerler ve Sivil Halk

Birinci Dünya Sava­şına ait bin­lerce fotoğ­rafa bakar­ken çar­pıcı olan şey tek­no­loji hari­kası silah­ları ya da savaş mey­dan­la­rını gör­mek değil, insan­la­rın içinde olduğu kaosu gör­mek. Asker­ler erkekti, gençti, yaş­lıydı ve yüz­le­rine bakıp bir üni­forma ya da vatan­daş­lık gör­mek yerine bu fotoğ­raf­lara bakıp duy­gu­la­rını, insan­lık­la­rını görme fır­satı bizim için bir hediye, yüz­yıl önce­sine açı­lan ger­çek bir pen­cere […]

Avrupa’nın 20 Etkileyici Katedrali

1 Duomo di Milano, Milano 2 St. Peter’s Bazi­li­kası, Vati­kan 3 Notre Dame Kated­rali, Paris 4 La Sarada Fami­lia, Bar­se­lona 5 An Eerie Kili­sesi, Slo­venya 6 St. Step­hen, Buda­peşte 7 St. Peter’s, Riga 8 Köln Kated­rali 9 Eski Aya Sofya Kili­sesi, İstan­bul 10 Flo­ransa Kated­rali 11 Santa Eula­lia, Bar­se­lona 12 St. Step­hen Kated­rali, Viyana 13 Hallg­r­íms­kirkja […]

Muhteşem Fotoğraflarla Birinci Dünya Savaşı: Batı Cephesi

Birinci Dünya Savaşı’nı düşün­dü­ğü­müz zaman genelde aklı­mıza Batı cep­he­si­nin kanlı, çamurlu görün­tü­leri akla gelir. Diz­le­ri­nin üstünde duran genç adam­lar, maki­neli tüfek­ler, dikenli tel­ler, sün­gü­ler ve daha bir­çok sahne. Ayrıca savaşa katı­lan­ları düşün­dü­ğü­müzde ilk bakışta amaç belli ola­bi­lir ama iler­le­me­nin zor­luğu ve öldü­rül­müş çok sayıda insan da var. Batı cep­he­si­nin köşeye sıkış­ması dört yıl sürdü, yeni […]

John Berger’ın Hoşbeş Kitabından 10 Alıntı

1 Gör­dü­ğümü keli­me­lere döke­cek bir ses arı­yo­rum. 2 Her türlü ütopya viz­yo­nunda mut­lu­luk mec­bu­ri­dir. Bu da ger­çekte elde edi­le­me­ye­ceği anla­mına gelir. 3 Çoğu insa­nın ken­dine ayı­ra­cak vakti yok, oysa bunun far­kında değil­ler. Biri­leri onla­rın peşinde, onlar da hayat­la­rı­nın peşinde. 4 Hika­ye­le­ri­mi­zin bizi ele geçirme teh­li­kesi oldu­ğunu bil­sek, başka türlü yazar mıy­dık acaba? 5 İnsan olmak demek, gerek­ti­ğinde […]

Güney Kore ve Kuzey Kore Arasındaki 7 Fark

Bun­dan 60 yıl önce kuzeyi güneyi olma­yan Kore, şu anda bir­bi­rin­den tama­men farklı iki dünya. Güney Kore nere­deyse her açı­dan Kuzey Kore’den ileri. İşte dip dibe ama bir­bi­rin­den farklı iki dünya. Boş Zamanlar Güney Kore Kuzey Kore Gençlik Güney Kore Kuzey Kore Otoparklar Güney Kore Kuzey Kore Caddeler Güney Kore Kuzey Kore Kırsal Bölgeler Güney Kore […]

Hayali Ziyafetler

Ede­bi­yat, yemek ve fotoğ­raf ara­sın­daki bağın temeli kur­maca metin­lerde Hayali Ziya­fet sof­ra­la­rı­dır. Yemek yemek, sos­yal­leş­meyi ve hayatta kal­mayı bir­bi­rine bağ­la­yan bir akti­vi­te­dir. Ede­bi­yatta sık sık yemek hazır­la­yan ve tüke­ten karak­ter­lerle kar­şı­la­şı­rız. Yemek imgesi gün­lük yaşa­mın ritü­el­le­rini derin­den ortaya koy­duğu için hikâye anla­tı­mında dönüm nok­tası gibi­dir. Hikâ­yeye hayat verir­ken yemek bir karak­teri tanım­la­ya­bi­lir veya başka bir […]

12. Yılı Anısına, Ağbisi, Kâzım Koyuncu’yu anlattı: “Kısacık hayatına birçok şey sığdırdı."

Kara­de­niz Rock müziği ile bize ken­dini sev­di­ren, evren­sel­le­şen, hepi­mi­zin kal­bini fet­he­den Kâzım Koyuncu’yu, ölü­mü­nün 12. yılı anı­sına onu bir de ağbisi Hüse­yin Koyuncu’dan din­le­dik. Hüse­yin Koyuncu, Kâzım Koyuncu ile bir­likte yaşa­dığı yıl­lar­dan bize çok güzel anlar, anı­lar aktardı. Yaprak Sayın Belki kla­sik bir laf ola­cak ama ben Kâzım’dan bah­se­der­ken “Kısa­cık haya­tına bir­çok şey sığ­dırdı” demeyi […]

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]