Home Yazarlar

Yazarlar

Banu Yıldıran GençBanu Yıl­dı­ran Genç

(1977) İstan­bul Üni­ver­si­tesi Türk Dili ve Ede­bi­yatı bölü­münü bitir­diyse de ede­bi­yatı asıl ola­rak öğren­ciy­ken çalış­maya baş­la­dığı Adam Yayınları’nda tanıdı, sevdi. Uzun yıl­lar­dır lise­lerde ede­bi­yat öğret­meni ola­rak çalı­şı­yor, bul­duğu her fır­satta oku­duk­ları üze­rine der­gi­lere yazı­yor.

Denis GürcüDenis Gürcü

1990 İzmir doğumlu. Bey­kent Üni­ver­si­tesi İşletme mezunu. Dört sene ban­ka­cı­lık yaptı. İstifa etti. Yaşamı, haki­kati, üret­meyi ve ede­bi­yatı seçti. Şimdi Notos der­gi­sine ve Oggito.com’a içe­rik hazır­lı­yor. Bir yan­dan da kısa öykü­ler yazı­yor.

Deniz Gündoğan İbrişimDeniz Gün­do­ğan İbri­şim

(1979) İstan­bul Üni­ver­si­tesi İngi­liz Dili ve Ede­bi­yatı bölü­münü bitirdi. İstan­bul Üni­ver­si­tesi Kadın Çalış­ma­ları ve Buda­peşte Cent­ral Euro­pean Üniversitesi’nde Top­lum­sal Cin­si­yet ve Kül­tü­rel Araş­tır­ma­lar bölü­münde yük­sek lisans prog­ra­mın­dan “Latife Tekin Roman­la­rında Dişil Büyülü Ger­çek­çi­lik: Sev­gili Arsız Ölüm ve Muinar” adlı tez çalış­ma­sıyla mezun oldu. 2002-2014 yıl­ları ara­sında İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­tesi Yabancı Dil­ler Bölümü’nde İngi­lizce okut­manı ola­rak çalıştı. Öykü, deneme ve çevi­ri­leri Hece, Radi­kal Kitap, Gala­pera Öykü Fan­zin, Notos ve Var­lık gibi der­gi­lerde yayım­landı. 2014 yılında Fulb­right dok­tora bur­sunu kaza­na­rak Was­hing­ton Üni­ver­si­tesi Kar­şı­laş­tır­malı Ede­bi­yat Bölümü’nde dok­tora eği­ti­mine baş­ladı. İlgi alan­ları ulus-ötesi ede­bi­yat­lar, dünya ede­bi­yatı, tanık­lık ede­bi­yatı, travma, fela­ket ve bel­lek çalış­ma­ları, feminist/queer tarih yazı­mıyla anla­tı­bi­lime odak­la­nır. Şu anki çalış­ma­ları sömürge son­rası ede­bi­yat­larda (Afrika, Hin­dis­tan ve Orta­doğu) ve Modern Türk ede­bi­ya­tında kar­şı­laş­tır­malı ve iliş­ki­sel tanık­lık, çok yönlü bel­lek­ler, norm dışı zaman ve kim­lik kur­gu­la­rı­dır. Dok­tora çalış­ma­la­rını Amerika’da sür­dü­rü­yor ve İstan­bul-Ame­rika ara­sında yaşı­yor.

Erhan SunarErhan Sunar

1984 yılında Diyarbakır’da doğdu. ODTÜ’de İngi­lizce Öğret­men­liği okudu. Ala­karga Yayınları’ndan yayım­lan­mış dört romanı (Veda Oyunu, Ölüm ve Adam, Gece­den Önce, Nâzım Hik­met) ve iki çeviri eseri (Joyce Carol Oates’tan İlk Aşk ve Kapı­la­rımı Kapa­tı­yo­rum) bulu­nu­yor. Diyarbakır’da İngi­lizce öğret­men­liği yapı­yor.

Haydar ErgülenHay­dar Ergü­len

(1956) 1980 son­rası şiiri­mi­zin en önemli adla­rın­dan. İlk ve orta­okulu Eskişehir’de, liseyi Ankara’da okudu. ODTÜ Sos­yo­loji Bölümü’nü bitirdi. Ana­dolu Üniversitesi’nde araş­tırma görev­lisi ola­rak çalıştı. İstanbul’da rek­lam yazar­lığı yaptı. Ana­dolu Üniversitesi’nde yayın­cı­lık, rek­lam­cı­lık ve Türk Şiiri ders­leri ver­mek­te­dir. İlk şiiri 1972’de Eskişehir’de Deneme der­gi­sinde “Umur Elkan”, ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam gaze­te­sinde “Meh­met Can” adıyla yayım­landı. İstanbul’da Üç Çiçek (1983) ile Şiir Atı (1986) der­gi­le­rini yayına hazır­la­yan­lar ara­sında yer aldı. Somut, Fel­sefe Der­gisi, Türk Dili, Yusuf­çuk, Yarın, Yeni Biçem, Gös­teri, Var­lık gibi pek çok der­gide şiir­ler yayım­ladı. İlk şiir kitabı Kar­şı­lı­ğını Bula­ma­mış Soru­lar’dır (1981).

Melike UzunMelike Uzun

(1975) Hacet­tepe Üni­ver­si­tesi Türk Dili ve Ede­bi­yatı bölü­münü bitirdi. Çeşitli der­gi­lerde öykü­leri yayım­landı. Öykü kitap­ları: Ateş Öykü­leri (2011), Kürar (2014).

Özkan Ali BozdemirÖzkan Ali Boz­de­mir

1985’te Kars’ta doğdu. Uzun yıl­lar Antalya’da yaşadı. Akde­niz Üni­ver­si­tesi Pey­zaj Mimar­lığı Bölümü’ne bir süre devam ettik­ten sonra İzmir’e yer­leşti. Yaz­maya şiirle baş­ladı. Var­lık, Yasak­meyve, Mühür, Birey­lik­ler, Aka­talpa gibi der­gi­lerde göründü. Kara­ka­lem der­gi­sinde düzenli ola­rak şiir, öykü ve deneme türünde yazı­lar yazdı. Ayı Dergi ve Kaos GL’de sinema yazı­la­rıyla; Post Öykü, Söz­cük­ler, Öykü Gaze­tesi, Notos gibi der­gi­lerde öykü­le­riyle yer aldı. Arka Kapak, Ayı Dergi, Pey­ni­raltı Ede­bi­yatı ve Cum­hu­ri­yet Kitap gibi bir­çok der­gide yaz­mayı sür­dü­rü­yor.

Semih GümüşSemih Gümüş

(1956) 1971’de Ankara Fen Lisesi’ne girdi, 1981’de Ankara Üni­ver­si­tesi Siya­sal Bil­gi­ler Fakültesi’ni bitirdi. 1981-1985 yıl­la­rında Yarın, 1995-2005 yıl­la­rında Ada­mÖykü der­gi­si­nin genel yayın yönet­men­li­ğini yürüttü. Pek çok der­gi­nin çıkı­şında ve yöne­ti­minde yer aldı. 2006 Ara­lık ayında yayın haya­tına baş­la­yan Notos der­gi­si­nin genel yayın yönet­men­li­ğini sür­dü­rü­yor. Kitap­la­rın­dan bazı­ları: Belki Sonra Başka Şey­ler de Konu­şu­ruz (2015), Roma­nın Şim­diki Zamanı (2014), Eleş­ti­ri­nin Sis Çanı (2008), Yaza­rın Yal­nız­lık Burcu (2005), Yazı­nın Sar­kacı Roman (2003), Öykü­nün Bah­çesi (1999), Yazı­nın ve Tari­hin Bilinci (1994), Kara Anlatı Yazarı (1994), Roman Kitabı (1991).

Serap ÇakırSerap Çakır

(Serap Çakır Fatsalı)1979 yılında Amasya’da doğdu. Eski­şe­hir Ana­dolu Üniversitesi’nde Basın-Yayın Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli kuru­luş­larda Halkla İliş­ki­ler yöne­ti­ci­liği yaptı ve sonra “yemi­şim halkla iliş­ki­le­rini” deyip bir­kaç sene fre­elance çalıştı. Tele­viz­yon sek­tö­ründe edi­tör ve yöne­tici ola­rak pek çok prog­rama imza atan Çakır, Bağım­sız Gaze­teci ola­rak röpor­taj­lar, haber­ler yap­maya devam edi­yor. Ara ara yazan ve böy­lece dün­yayı kur­tar­dı­ğını sanan bu kadın, düşün içinde işin gücünde bir insan ola­rak yaşa­mını absürd bir tiyatro oyu­nunda sür­dü­rü­yor. Yarış­macı hiç­bir arka­da­şına başa­rı­lar dile­mez, aksine başa­rı­nın köküne say­gı­sızca kib­rit suyu dök­müş­tür. Teb­rik­leri de kabul etmez, alkış­ları yıl­lar önce küçük bir odaya göm­müş­tür.

Şükrü ErbaşŞükrü Erbaş

1953’te Yozgat’ta doğdu. Ankara Gazi Eği­tim Ens­ti­tüsü Sos­yal Bilim­ler Bölümü’nü bitirdi (1978). Memur­luk ve yöne­ti­ci­lik yaptı. Yarın der­gisi yazı kuru­lunda görev yaptı (1984). Ede­bi­yat­çı­lar Derneği’nde yöne­ti­ci­lik göre­vinde bulundu (1993-1999). İlk şiirini Var­lık der­gi­sinde, 1978 yılında yayım­landı. Yol­cu­luk adlı şiir kita­bıyla 1987 Cey­hun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Dicle Üstü Ay Bula­nık şiir kita­bıyla 1996 Orhon Murat Arı­burnu Şiir Ödülü’nü, Üç Nokta Beş Harf şiir kita­bıyla 2002 Ahmed Arif Şiir Ödülü’nü ve Gölge Masalı adlı şiir kitabı ile de 2005 Ömer Asım Aksoy Şiir Ödülü’nü kazandı. Son kitabı Yaşı­yo­ruz Ses­sizce (2016).