Home Yazı mı göndermek istiyorsunuz...

Yazı mı göndermek istiyorsunuz...

Oggito.com için­de­sin. Onun bir par­çası da ola­bi­lir­sin. Bunun yol­ları var. İzli­yor­sun, belki önemli bulu­yor­sun ya da ken­dini yakın görü­yor­sun. Öyleyse Oggito’ya yaza­rak kat­kıda da bulu­na­bi­lir­sin.

Hazır­la­dı­ğı­nız yazı­ları, haber­leri, ilgi çekici lis­te­leri aşa­ğı­daki form ile gön­der­dik­ten sonra Oggito edi­tör­lüğü yazı­lan­ları yayına hazır hale geti­rip siteye yük­le­ye­cek.

Şun­ları göz önünde tut­mak hazır­la­dı­ğı­nız metin­le­rin yayın­lanma ola­sı­lı­ğını elbette artı­ra­cak­tır:

  • Diji­tal medya izle­yi­ci­le­ri­nin ilgi­sini çeke­cek konu­lar ister iste­mez öne çıkı­yor.
  • Oggito.com’daki kate­go­ri­lere bakıp ne tür içe­rik­ler yayın­lan­dı­ğını ince­le­meyi unut­ma­yın.
  • Hazır­la­dı­ğı­nız metin­le­rin gör­sel­le­rini bulur­ken ola­bil­di­ğince yük­sek çözü­nür­lüklü olması, yayın­lan­dığı zaman görün­tüyü güzel­leş­ti­re­cek­tir.
  • Başka bir yer­den yarar­la­nı­yor­sa­nız mut­laka kay­na­ğını belir­tin.
  • İnter­nette okunma güç­lüğü nede­niyle yazı ve öykü­le­rin çok uzun olma­ması önemli. Bu açı­dan daha önce yayın­lan­mış metin­leri ince­le­ye­bi­lir­si­niz.
  • Çeviri yazı gön­de­rir­ken mut­laka hangi dil­den çevir­di­ği­nizi belir­tin. Özel­likle öykü­lerde yazarı hak­kında kısa bilgi yaz­ma­nız da yararlı ola­cak­tır.
  • Öykü gön­de­ri­yor­sa­nız –ter­ci­hen yatay, en az 800px geniş­li­ğinde– bir fotoğ­ra­fı­nızı da ekle­meyi unut­ma­yın.
  • Yaz­dık­la­rı­nızı gön­de­rir­ken acele etme­yin, oku­yun düzel­tin.
  • Şunu da belirt­me­miz gere­kir: Oggito.com öte­ki­le­rin bir ben­zeri olmak için yol çık­madı. Özgün içe­rik onun asıl ağır­lı­ğını taşı­yor. Popü­ler olanla nite­likli ve kalıcı olanı bir­leş­tir­meye çalı­şı­yor. Bugün var, yarın yok sabun köpük­leri peşinde deği­liz.
  • Soru ve öne­ri­le­ri­nizi info@oggito.com’a yaza­bi­lir­si­niz. Bir­likte çalış­mak her zaman çeki­ci­dir.

Yazı Gönderme Formu

Muva­fa­kat­name’yi ve Yayın İlke­leri’ni oku­dum ve kabul edi­yo­rum.