Home Bilim Teknoloji Yeni Apple modelleri tanıtıldı
Yeni Apple modelleri tanıtıldı

Yeni Apple modelleri tanıtıldı

13
0

Apple’ın tanıt­tığı yeni model­ler dik­kat çekti. Tanı­tı­lan mode­ler ara­sında yeni akıllı tele­fonu iPhone 6s de duyu­ruldu. Biri 4,7 diğeri 5,5 inç olmak üzere iki farklı modeli bulu­nan yeni model, Ekim ayı başında satışa sunu­lu­yor. Apple, ilk büyük ekranlı tab­let modeli iPad Pro’yu da tanıttı. Yeni model 12,9 inç ekrana sahip ve geliş­miş özel­lik­le­riyle dik­kat çeki­yor.

iPhone 6s

Apple, ABD’nin San Fran­cisco şeh­rinde düzen­le­diği etkin­likte yeni ürün ve ser­vis­le­rini tanıttı. Etkin­li­ğin en dik­kat çeken ürünü iPhone 6s ailesi oldu.

iPhone 6’nin tasa­rı­mı­nın devam etti­ril­diği yeni model, fir­ma­nın 3D Touch adını ver­diği sez­gi­sel dokunma özel­li­ğine sahip. Tele­fon kul­la­nı­cı­nın dokunma hare­ket­le­rine göre yanıt veri­yor ve bazı yeni kul­la­nım yön­tem­leri üre­ti­le­bi­li­yor.

iPhone 6s model­le­rinde Rose Gold adı veri­len kır­mızı-pembe karı­şımı bir renk seçe­neği de ter­cih edi­le­bi­li­yor. Bu yeni renk seçe­neği ürün tanı­tıl­ma­dan önce pembe renk ola­rak inter­nete sız­mıştı.

Yeni nesil A9 64 Bit işlemci kul­la­nan iPhone 6s aile­sinde geliş­ti­ril­miş yeni nesil kamera kul­la­nı­lı­yor. Ana kame­ra­sı­nın çözü­nür­lüğü 8 mega­pik­sel­den 12 mega­pik­sele çıka­rı­lan yeni model, artık 4K çözü­nür­lü­ğünde video da kayıt ede­bi­li­yor.

Ön kame­rası 5 mega­pik­sel çözü­nür­lük sunan iPhone 6s model­le­rinde Retina Flash adı veri­len bir aydın­latma tek­no­lo­jisi kul­la­nı­lı­yor. Böy­lece sel­fie çekim­le­rinde ekran par­lak­lığı anlık ola­rak artı­rı­la­rak fotoğ­raf­taki kişi­le­rin yüz­le­ri­nin aydın­lık olması sağ­la­nı­yor.

iPhone6s

Live Photos

iPhone 6s‘e ekle­nen yeni bir özel­lik ise Live Pho­tos oldu. Kul­la­nı­cı­lar nor­mal bir fotoğ­raf çeker­ken aynı zamanda sesli ve hare­ketli görün­tü­ler de kayıt ede­bi­li­yor. 3D Touch özel­liği saye­sinde bu fotoğ­ra­fın üze­rine tık­lan­dı­ğında bir­kaç sani­ye­lik hare­ketli görün­tü­ler izle­ne­bi­li­yor. Bu yeni özel­li­ğin bir­çok sos­yal ağ tara­fın­dan des­tek­len­mesi de ilginç bir özel­lik.

iPhone 6s model­le­riyle bir­likte LTE Advance des­teği de geldi. Yeni nesil 4G ola­rak tanım­la­na­bi­le­cek bu özel­lik yar­dımı ile mobil bağ­lan­tıda çok daha yük­sek hız­lara çıkı­la­bi­li­yor.

iPhone Upgrade programı

Apple, yeni iPhone 6s modeli ile şim­di­lik sadece ABD’de geçerli ola­cak yeni bir prog­ramı da duyurdu: iPhone Upg­rade. Her yıl iPhone modeli alan kul­la­nı­cı­lara yöne­lik prog­ramda ayda 32 dolar öde­yen her­kes en son çıkan iPhone mode­line sahip ola­bi­le­cek. Prog­ram saye­sinde ayda sürekli ola­rak 32 dolar öde­yen­ler en yeni iPhone mode­lini kul­la­na­bi­le­cek.

Yeni iPhone model­le­ri­nin ilk etapta satı­la­cağı ülke­ler ara­sında Tür­kiye yer almı­yor. Yeni model­le­rin muh­te­me­len Kasım ya da Ara­lık ayında Tür­kiye paza­rına resmi ola­rak giriş yap­ması bek­le­ni­yor. iPhone 6s model­le­rin Tür­kiye fiya­tı­nın mini­mum 2700 TL’den baş­la­ması bek­le­ni­yor.

iPad Pro

Apple, ilk büyük ekranlı tab­let modeli iPad Pro’yu tanıttı. Yeni model 12.9 inç ekrana sahip ve geliş­miş özel­lik­le­riyle dik­kat çeki­yor.

ipad

Apple, ABD’nin San Fran­cisco şeh­rinde düzen­le­nen etkin­li­ğinde yeni iPad mode­lini tanıttı. iPad Pro ola­rak adlan­dı­rı­lan model, 12,9 inç büyük­lü­ğünde bir ekrana sahip. Özel­likle pro­fes­yo­nel kul­la­nım için tasar­la­nan yeni iPad Pro, Pen­cil ve Smart Key­bo­ard adı veri­len akse­su­ar­larla bir­likte kul­la­nı­la­bi­li­yor.

Apple’ın ‘bugüne kadar geliş­tir­diği en güçlü iPad’ ola­rak tanım­la­dığı iPad Pro, A9X işlemci kul­la­nı­yor. 6,9 mm kalın­lığa sahip olan tab­let bil­gi­sa­yar, Pen­cil adı veri­len akse­suar yar­dımı ile basınca duyarlı şekilde kul­la­nı­la­bi­li­yor ve bu sayede çizim gibi işler yapı­la­bi­li­yor. Üze­rinde pil bulu­nan Pen­cil akse­su­arı, Light­ning portu saye­sinde şarj olu­yor. Ayrı ola­rak satı­lan kale­min ABD fiyatı ise 99 dolar ola­rak açık­landı. Ürünle bera­ber duyu­ru­lan bir diğer akse­suar ise Smart Key­bo­ard oldu. Hem kılıf hem klavye olan bu akse­suar ise 169 dolar­dan satı­la­cak.

A9X çip kul­la­nan iPad Pro, 10 saat pil ömrü, 4 adet hopar­lör, 2,732×2,048 pik­sel (5.6 mil­yon) ekran çözü­nür­lüğü, 8 Mega­pik­sel ana kamera, HD ön kamera, 802.11 ac des­teği gibi özel­lik­lere sahip.

Yeni tab­let bil­gi­sa­ya­rın Kasım ayın­dan iti­ba­ren satışa sunu­la­cağı açık­landı. iPad Pro’nun Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyat­tan satışa sunu­la­cağı ise net ola­rak bilin­mi­yor.

applewatch

Apple Watch

Etkin­likte yeni iPhone mode­li­nin yanı sıra fir­ma­nın akıllı saati Watch’un yeni kayış­ları, yeni işbir­lik­leri ve Watch OS işle­tim sis­te­min ikinci sürümü de tanı­tıldı. Yeni akıllı saat işle­tim sise­temi 16 Eylül’den iti­ba­ren kul­la­nıma sunu­la­cak. Ayrıca Face­book Mes­sen­ger ve GoPro uygu­la­ma­la­rı­nın duyu­rusu da yapıldı. Ayrıca etkin­likte Her­mes ile yapı­lan işbir­liği sonucu üre­ti­len yeni kayış­lar da tanı­tıldı.

apple tv

Apple TV

Etkin­li­ğin bir diğer yıl­dızı ise Apple TV oldu. Dona­nım ve tasa­rımı yeni­le­nen Apple TV artık Siri ile entegre kul­la­nı­la­bi­li­yor. Yani kul­la­nı­cı­lar sesli komut­lar vere­rek Apple TV menü­le­rinde dola­şa­bi­li­yor, arama yapa­bi­li­yor ve iste­dik­leri tele­viz­yon prog­ramı ya da filmi izle­ye­bi­li­yor. Kumanda üze­rinde bulu­nan dokun­ma­tik alan saye­sinde kumanda çok rahat bir şekilde kul­la­nı­la­bi­li­yor.

Apple TV’nin bir diğer yeni­liği ise TV OS isimli işle­tim sis­temi oldu. Yeni nesil tele­viz­yon işle­tim sis­temi saye­sinde uygu­lama geliş­ti­ri­ci­ler için de yeni bir dönem baş­lı­yor. Artık TV için de uygu­lama geliş­ti­ri­le­bi­le­cek. Bununla ilgili demo­lar da yapan Apple, özel­likle oyun ve uygu­lama tara­fında bir­çok yeni­lik sunu­la­bi­le­ce­ğini gös­terdi.

Kay­nak: Al Jaze­era

(13)

Yorumlar