Home Kültür Sanat Edebiyat Kitap Yerli Yersiz Cümleler
Yerli Yersiz Cümleler

Yerli Yersiz Cümleler

186
0

Yerli Yer­siz Cüm­le­ler “cümle”nin kendi değe­rine atıfta bulu­nan bir kitap. Aynı zamanda yazı serü­ve­ni­nin en güzel çağını yaşa­yan bir yazarı bugüne taşı­yan temel mana biri­mine vefa­sını esir­ge­me­yen bir selam…

Bu kitap önce “Yer­siz Cüm­le­ler” adıyla tasar­landı. Niye­tim sağda solda kal­mış ve hiç yayın­lan­ma­mış onca cüm­leyi bir araya getir­mek, bir bakıma onlar­dan kur­tul­maktı.

Fakat cümle bu. Bir kez kapı­sın­dan girince gazete ve der­gi­lerde kal­mış yazı­ları da tara­dım. Der­ken hızımı ala­ma­dım, bütün kitap­la­rımı oku­dum yayım­lan­dık­la­rın­dan sonra ilk kez, “Yerli Cümleler”e de el attım.

Sonra? Bütün cüm­le­ler yerli-yer­siz bir­bi­rine karıştı.

Böy­lece bin­lerce cüm­leyle baş başa kal­dım. Hep­sini müm­kün mer­tebe tema­lara ayı­ra­rak bir senaryo dâhi­lince sıra­la­maya çalış­tım.

İçle­rinde nerede, ne zaman, nasıl yaz­dı­ğımı bugün gibi hatır­la­dık­la­rım vardı, avu­cu­mun içine mıh gibi çakıl­mış olan­lar. Ve hiç de hatır­la­ma­dık­la­rım. Bana öyle karan­lık gel­di­ler ki. Bun­ları ben mi yaz­mı­şım, sahi, ne zaman? Neden yaz­dı­ğımı unut­mu­şum çünkü, hiç unut­ma­ya­ca­ğım san­dı­ğım şeyi.

Üste­lik tah­min etme­di­ğim bir şey daha oldu ve yerin­den edi­len, bağ­la­mın­dan kopan cüm­le­ler yeni mana­larla yük­lendi, bam­başka tas­nif­lere girdi. Yerinde doğaya iliş­kin bir cümle aşk bah­sine uygun düştü örne­ğin, yazıya ait olan insan­lığa.

Yeni bir okuma, dahası yeni bir yazma.”

– Nazan Beki­roğlu

(186)

Yorumlar