Fotoğraf

Hava Trafiği Böyle!

Mike Kel­ley dün­ya­nın dört bir yanın­daki hava tra­fi­ğini fotoğ­raf­la­ya­bil­mek için tam iki yılını har­cadı ve çalış­ma­nın sonunda ina­nıl­maz görün­tü­ler ortaya çıktı. İki yıl boyunca belli saat­lerde uçak­la­rın iniş ve kal­kış­la­rını fotoğ­raf­la­yan Kel­ley, hava tra­fi­ği­nin yoğun­lu­ğunu anla­ta­bil­mek için fotoğ­raf­ları bir­leş­tirdi ve ortaya çıkan çalışma çok etki­le­yici. 1 Dubai Uluslararası Havaalanı 2 Dubai Uluslararası Havaalanı 3 Heathrow Havalimanı, […]

Moskova Metrosundan Sahneler

Mos­kova metro sis­temi şu an 80 yaşın üstünde ve her gün iki yüz­den fazla istas­yona dokuz mil­yon yolcu taşı­yor. Mima­ri­nin ve deko­ras­yo­nun nere­deyse tamamı Sov­yet sanat­çı­lar tara­fın­dan on yıl­lar önce inşa edildi. Şu anda yeraltı sis­temi Rusya’nın ev sahip­liği yapa­cağı 2018 Dünya Kupa­sına hazır­la­nı­yor. Bir­kaç Reuters fotoğ­raf­çısı geçen yıl boyunca eşsiz Mos­kova Metro istas­yon­la­rında hem […]

Fotoğraflarla İkinci Dünya Savaşı: Savaştan Önce

1939’da savaş ilan edi­lene kadar geçen süre tüm dün­ya­daki insan­lar için karı­şık bir dönemdi. Büyük Buh­ran on yıl önce baş­la­mıştı, işsiz­lik git­tikçe artı­yordu. Mil­li­yet­çi­lik Almanya üze­rin­den tüm dün­yaya yayı­lı­yordu. Ülke­le­rin hep kendi içle­rinde hem de bir­bir­le­riyle olan sorun­ları İkinci Dünya Sava­şına zemin hazır­ladı. (The Atlan­tic) (89)

Ünlü Sanatçılar ve Kedileri

Ai Weiwei Andy Warhol Balthus Claude Cahun Edward Gorey Edward Weston Florence Henri Frida Georgia O’Keeffe Gustav Klimt Henri Cartier-Bresson Henri Matisse Herbert Tobias Jean Cocteau Jean Michel Basquiat John Cage Margaret Bourke-White Pablo Picasso Paul Klee Pierre Bonnard Romare Bearden Salvador Dali Wanda Gag (Ken­ga­rex) (175)

Che Guevara, 20 Fotoğrafıyla

Che Guevara 14 Hazi­ran 1928 - 9 Ekim 1967 Fidel Castro’nun Che Guevara onu­runa yap­tığı konuşma: Baş­kan ola­rak yete­neği ve dene­yim­li­liği, ser­vete indir­diği dar­beye sım­sıkı sarı­lan­larca yad­sın­maya çalı­şıl­mak­ta­dır. Che, ola­ğa­nüstü yete­nekli bir askeri liderdi. Ama Che’yi anım­sa­dı­ğı­mız, Che’yi düşün­dü­ğü­müz zaman temelde onun askeri erdem­le­rini düşün­me­mek­te­yiz. Hayır! Savaş bir araç­tır, amaç değil; savaş, dev­rim­ci­le­rin bir ara­cı­dır. Önemli […]