Fotoğraf

Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

Ünlü Yazarların Çocukluk Görüntüleri

Düşün­ce­le­rin­den etki­len­di­ği­miz, yaz­dık­ları roman­ları, şiir­leri, öykü­leri oku­du­ğu­muz yazar­lar da bir zaman­lar çocuktu. James Joyce’tan Franz Kafka’ya, Salinger’a dokuz büyük yaza­rın çocuk­luk hal­leri.   Agatha Chris­tie   Ernest Hemin­g­way   F. Scott Fitz­ge­rald   Franz Kafka   J. D. Salin­ger   James Joyce   John Ste­in­beck   Syl­via Plath Yuka­rı­daki fotoğ­raf: Vla­di­mir Nabo­kov (Fla­vo­r­wire) (109)

New York, 1970'ler...

New York dün­ya­nın önemli baş­kent­le­rin­den biri. Bugün artık aynı zamanda önemli bir kül­tür mer­kezi. 1600’lerde ilk kolo­ni­ci­le­rin böl­geye yer­le­şip kur­duk­ları küçük kasaba New York’un teme­lini oluş­tu­ru­yor.  Kasa­ba­nın adı önce New Ams­ter­dam ola­rak belir­lendi. Baş­lan­gıçta Hol­landa kolo­ni­le­ri­nin elinde olan bu bölge, daha sonra İngi­liz kolo­ni­le­ri­nin eline geçti ve adı New York ola­rak değiş­ti­rildi. Hiç uyu­ma­yan şehir laka­bını faz­la­sıyla […]

1960'lar ve 1970'lerde İran ve İran'da Kadınlar

16 Ocak 1979’da son dar­beyi vura­rak Rıza Şah Peh­levi ikti­da­rını yıkan İran İslam Dev­remi, yir­minci yüz­yı­lın en önemli olay­la­rın­dan biriydi. 1 Nisan 1979’da yapı­lan refe­ran­du­mun sonunda İran bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştü.  Sonra da Ara­lık 1979’da teok­ra­tik ana­yasa ve Humeyni’nin dini lider­li­ğini onay­landı. Güçlü bir dev­let, büyük bir ülke ve köklü bir kül­tür ken­dine alı­şıl­ma­dık, yep­yeni […]

Nazi Almanyası'nda Günlük Hayat

Naziz­min Almanya gibi modern ve nite­likli insan gücü­nün baş­lıca kay­nağı olan bir ülkede bütün top­lu­mun damar­la­rına nasıl sız­dığı önemli bir konuydu. Sonunda ken­din­den baş­ka­sına hayat tanı­ma­yan bir ide­oloji yara­tıldı. Baş­tan ayağa bir kötü­lük ide­olo­jisi. Ona uygun da bir yaşam biçimi oluştu. Almanya’nın Nazizm döne­mini anla­tan bel­ge­ler her zaman çır­pı­cı­dır. Bir top­lu­mun ruh duru­munu da yan­sı­tır. […]

Dünya Liderlerinin Gençlik Fotoğrafları

Dünya lider­le­ri­nin bugünkü gibi bütün dün­yada tanın­ma­dan önceki genç­lik fotoğ­raf­ları ger­çek­ten ilgi çekici. Şu anda güç­le­rini kul­la­na­rak yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı şekil­len­di­ren bu insan­ları, genç­lik gün­le­ri­nin masu­mi­yet­leri içinde sıra­dan genç­ler ola­rak gör­mek şaşır­tıcı gele­bi­lir. Yukarıda: Angela Merkel, Bir Gençlik Kampında, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Temmuz 1973 Joseph Stalin, 1902 John F.Kennedy, 10 Yaşında, 1927 Prenses Elizabeth, 18 Yaşında, […]

Bu Sanatçıların Daha Önce Görmediğiniz Fotoğrafları

Fotoğ­ra­fın nite­likli bel­ge­ler ara­sında apayrı bir yeri var. Yoksa unu­tul­maya mah­kûm ola­cak pek çok görün­tüyü önü­müze geti­rir, onlara baka­rak gör­dük­le­ri­mizi yeni­den calan­dır­ma­mızı sağ­lar. Büyük sanat­çı­la­rın fotoğ­raf­la­rını da her zaman merak ede­riz. Nasıl insan­lardı? Bir dizi fotoğ­raf, onla­rın hayat­la­rını, kim­lik­le­rini yanı başı­mıza geti­rir. Aşa­ğıda, Van Gogh’dan Gauguin’e, Lautrec’e, Monet’ye, Matisse’den Andy Warhol’a, bir dizi sanat­çı­nın daha […]

Tarihten İlginç Fotoğraflar | Zaman Dükkânı

Tarih­ten fotoğ­raf­lar den­di­ğinde aklı­mıza hemen siyah-beyaz fotoğ­raf­lar geli­yor. Bu fotoğ­raf dizi­sin­deki 20 fotoğ­raf, bizi geç­mi­şin siyah beyaz tem­sil­le­rin­den alıp sep­yalı bir tünel­den geçi­re­rek bil­di­ği­miz renkli dün­yaya ulaş­tı­rı­yor. Buz­daki Hol­lan­dalı asker­ler, Etyopya İmpa­ra­toru ve Kra­liçe II. Eli­za­beth, Pablo Picasso ve Lee Miller’ın Paris’in kur­tu­lu­şun­daki anlamlı bakış­ması, Arjantin’deki bir Nazi mitingi, Ber­lin Duvarı’nı yık­maya çalı­şan insan­lar. Kısa­cası, […]