Fotoğraf

Fotoğraflarla İkinci Dünya Savaşı: Savaştan Önce

1939’da savaş ilan edi­lene kadar geçen süre tüm dün­ya­daki insan­lar için karı­şık bir dönemdi. Büyük Buh­ran on yıl önce baş­la­mıştı, işsiz­lik git­tikçe artı­yordu. Mil­li­yet­çi­lik Almanya üze­rin­den tüm dün­yaya yayı­lı­yordu. Ülke­le­rin hep kendi içle­rinde hem de bir­bir­le­riyle olan sorun­ları İkinci Dünya Sava­şına zemin hazır­ladı. (The Atlan­tic) (44)

Ünlü Sanatçılar ve Kedileri

Ai Weiwei Andy Warhol Balthus Claude Cahun Edward Gorey Edward Weston Florence Henri Frida Georgia O’Keeffe Gustav Klimt Henri Cartier-Bresson Henri Matisse Herbert Tobias Jean Cocteau Jean Michel Basquiat John Cage Margaret Bourke-White Pablo Picasso Paul Klee Pierre Bonnard Romare Bearden Salvador Dali Wanda Gag (Ken­ga­rex) (123)

Che Guevara, 20 Fotoğrafıyla

Che Guevara 14 Hazi­ran 1928 - 9 Ekim 1967 Fidel Castro’nun Che Guevara onu­runa yap­tığı konuşma: Baş­kan ola­rak yete­neği ve dene­yim­li­liği, ser­vete indir­diği dar­beye sım­sıkı sarı­lan­larca yad­sın­maya çalı­şıl­mak­ta­dır. Che, ola­ğa­nüstü yete­nekli bir askeri liderdi. Ama Che’yi anım­sa­dı­ğı­mız, Che’yi düşün­dü­ğü­müz zaman temelde onun askeri erdem­le­rini düşün­me­mek­te­yiz. Hayır! Savaş bir araç­tır, amaç değil; savaş, dev­rim­ci­le­rin bir ara­cı­dır. Önemli […]

Roma, 1960'lar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 baha­rında ziya­ret ettiği Roma’da çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir derleme.1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len bu Roma fotoğ­raf­ları, şeh­rin hiç bozul­ma­yan doku­sunu da göz­ler önüne seri­yor.. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün bile oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Navona […]

Paris, Bir Zamanlar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 yılında Paris’i ziya­ret etti­ğinde çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir der­leme. 1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len eski Paris fotoğ­raf­ları, dönemi oldukça iyi yan­sı­tı­yor. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün de etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Mont Cenis Caddesi’nde yürü­yen kadın­lar […]

İstanbul, 1960'lar...

1965 yılında çeki­len bu eski İstan­bul fotoğ­raf­la­rı­nın sahibi, ama­tör fotoğ­rafçı ve Indi­ana Üni­ver­si­tesi mezunu Char­les Weever Cush­man. Indi­analı fotoğ­raf­çı­nın İstanbul’u ziya­re­ti­nin üstün­den 60 yıl­dan fazla geçti. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­nen Cushman’ın fotoğ­raf­ları oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Çocuk­lar, 1965 Boğazda bir gemi tamir­ha­nesi, 1965 Emi­nönü, 1965 Süley­ma­niye […]