Fotoğraf

Che Guevara, 20 Fotoğrafıyla

Che Guevara 14 Hazi­ran 1928 - 9 Ekim 1967 Fidel Castro’nun Che Guevara onu­runa yap­tığı konuşma: Baş­kan ola­rak yete­neği ve dene­yim­li­liği, ser­vete indir­diği dar­beye sım­sıkı sarı­lan­larca yad­sın­maya çalı­şıl­mak­ta­dır. Che, ola­ğa­nüstü yete­nekli bir askeri liderdi. Ama Che’yi anım­sa­dı­ğı­mız, Che’yi düşün­dü­ğü­müz zaman temelde onun askeri erdem­le­rini düşün­me­mek­te­yiz. Hayır! Savaş bir araç­tır, amaç değil; savaş, dev­rim­ci­le­rin bir ara­cı­dır. Önemli […]

Roma, 1960'lar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 baha­rında ziya­ret ettiği Roma’da çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir derleme.1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len bu Roma fotoğ­raf­ları, şeh­rin hiç bozul­ma­yan doku­sunu da göz­ler önüne seri­yor.. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün bile oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Navona […]

Paris, Bir Zamanlar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 yılında Paris’i ziya­ret etti­ğinde çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir der­leme. 1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len eski Paris fotoğ­raf­ları, dönemi oldukça iyi yan­sı­tı­yor. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün de etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Mont Cenis Caddesi’nde yürü­yen kadın­lar […]

İstanbul, 1960'lar...

1965 yılında çeki­len bu eski İstan­bul fotoğ­raf­la­rı­nın sahibi, ama­tör fotoğ­rafçı ve Indi­ana Üni­ver­si­tesi mezunu Char­les Weever Cush­man. Indi­analı fotoğ­raf­çı­nın İstanbul’u ziya­re­ti­nin üstün­den 60 yıl­dan fazla geçti. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­nen Cushman’ın fotoğ­raf­ları oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Çocuk­lar, 1965 Boğazda bir gemi tamir­ha­nesi, 1965 Emi­nönü, 1965 Süley­ma­niye […]

Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

Ünlü Yazarların Çocukluk Görüntüleri

Düşün­ce­le­rin­den etki­len­di­ği­miz, yaz­dık­ları roman­ları, şiir­leri, öykü­leri oku­du­ğu­muz yazar­lar da bir zaman­lar çocuktu. James Joyce’tan Franz Kafka’ya, Salinger’a dokuz büyük yaza­rın çocuk­luk hal­leri.   Agatha Chris­tie   Ernest Hemin­g­way   F. Scott Fitz­ge­rald   Franz Kafka   J. D. Salin­ger   James Joyce   John Ste­in­beck   Syl­via Plath Yuka­rı­daki fotoğ­raf: Vla­di­mir Nabo­kov (Fla­vo­r­wire) (162)

New York, 1970'ler...

New York dün­ya­nın önemli baş­kent­le­rin­den biri. Bugün artık aynı zamanda önemli bir kül­tür mer­kezi. 1600’lerde ilk kolo­ni­ci­le­rin böl­geye yer­le­şip kur­duk­ları küçük kasaba New York’un teme­lini oluş­tu­ru­yor.  Kasa­ba­nın adı önce New Ams­ter­dam ola­rak belir­lendi. Baş­lan­gıçta Hol­landa kolo­ni­le­ri­nin elinde olan bu bölge, daha sonra İngi­liz kolo­ni­le­ri­nin eline geçti ve adı New York ola­rak değiş­ti­rildi. Hiç uyu­ma­yan şehir laka­bını faz­la­sıyla […]

1960'lar ve 1970'lerde İran ve İran'da Kadınlar

16 Ocak 1979’da son dar­beyi vura­rak Rıza Şah Peh­levi ikti­da­rını yıkan İran İslam Dev­remi, yir­minci yüz­yı­lın en önemli olay­la­rın­dan biriydi. 1 Nisan 1979’da yapı­lan refe­ran­du­mun sonunda İran bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştü.  Sonra da Ara­lık 1979’da teok­ra­tik ana­yasa ve Humeyni’nin dini lider­li­ğini onay­landı. Güçlü bir dev­let, büyük bir ülke ve köklü bir kül­tür ken­dine alı­şıl­ma­dık, yep­yeni […]

Nazi Almanyası'nda Günlük Hayat

Naziz­min Almanya gibi modern ve nite­likli insan gücü­nün baş­lıca kay­nağı olan bir ülkede bütün top­lu­mun damar­la­rına nasıl sız­dığı önemli bir konuydu. Sonunda ken­din­den baş­ka­sına hayat tanı­ma­yan bir ide­oloji yara­tıldı. Baş­tan ayağa bir kötü­lük ide­olo­jisi. Ona uygun da bir yaşam biçimi oluştu. Almanya’nın Nazizm döne­mini anla­tan bel­ge­ler her zaman çır­pı­cı­dır. Bir top­lu­mun ruh duru­munu da yan­sı­tır. […]

Dünya Liderlerinin Gençlik Fotoğrafları

Dünya lider­le­ri­nin bugünkü gibi bütün dün­yada tanın­ma­dan önceki genç­lik fotoğ­raf­ları ger­çek­ten ilgi çekici. Şu anda güç­le­rini kul­la­na­rak yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı şekil­len­di­ren bu insan­ları, genç­lik gün­le­ri­nin masu­mi­yet­leri içinde sıra­dan genç­ler ola­rak gör­mek şaşır­tıcı gele­bi­lir. Yukarıda: Angela Merkel, Bir Gençlik Kampında, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Temmuz 1973 Joseph Stalin, 1902 John F.Kennedy, 10 Yaşında, 1927 Prenses Elizabeth, 18 Yaşında, […]